Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselőtestületének

6/2011. (…….) számú rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

 Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 31. § -ában, 34. § (1) bekezdésében, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében és a 17. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében és a 10/A. § (3) bekezdésében, valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § (d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kustánszeg Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el.

  

I. BEVEZETŐ RÉSZ

Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján kiépült helyi önkormányzati rendszer biztosítja az önkormányzatok kiemelkedő jogainak érvényesülését, nevezetesen az autonómiához való jogot, a demokratikus helyi hatalomgyakorlás jogát és az önkormányzati jogok bírósági védelmének a jogát.

 Kustánszeg Község Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település ügyeit, gyakorolja az önkormányzati jogokat, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.

 Az önkormányzat, annak választott testülete, bizottsága, tisztségviselői, intézményei és hivatala a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.), valamint jelen rendelet alapján működnek.

 Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kiemelt céljának tekinti, hogy helyi hatalomgyakorlás valósuljon meg, amelyben a lakosság közvetlenül, illetve választott helyi képviselői útján – a törvényi keretek között – önállóan intézheti a helyi ügyek széles körét.

Kustánszeg Község Önkormányzata feladat- és hatáskörében eljárva kifejezi a helyi közakaratot és megjeleníti a helyi érdekeket.

Mindezek figyelembevételével Kustánszeg Község Önkormányzata önállóan, szabadon demokratikusan, széleskörű nyilvánosságot biztosítva intézi a település közügyeit, valamint gondoskodik a közszolgáltatásokról és a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.

 Az önkormányzat képviselőtestülete alapelvként fogadja el, hogy:

  • a képviselőtestület mindenkor demokratikus alapokon működik,
  • a képviselőtestületi döntések meghozatalát megelőzően minden

esetben lehetőség nyílik a különböző vélemények ismertetésére,

  • a képviselőtestület tagjai döntéseik meghozatalakor Kustánszeg község

     polgárainak az érdekeit tartják szem előtt és szolgálják.

 

 

 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. §

 

Az önkormányzat képviselőtestülete és szervei vonatkozásában az Ötv. – ben és más

jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési szabályokat jelen szervezeti és működési szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

 

 

                                                   Az önkormányzat

 

                                                             2. §

 

(1)     Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

          Kustánszeg Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

(2)             Az önkormányzat székhelye: Kustánszeg

Címe:  8919. Kustánszeg, Kossuth u. 45.

(3)              Az önkormányzat jogi személy.

(4)          Az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet: Kustánszeg

Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-

testület). A képviselő-testületet a polgármester képviseli.

(5)     Illetékességi területe: Kustánszeg község közigazgatási területe.

(6)     Körjegyzőség hivatalos megnevezése:

          Barlahida, Kustánszeg és Mikekarácsonyfa Községek Körjegyzősége

(7)      Körjegyzőség székhelye: Barlahida

 

 

 

Az önkormányzat jelképei, az önkormányzat hivatalos honlapja

 

                                                             3. §

 

(1)     Az önkormányzat jelképei: a címer, és a zászló.

(2)     Az önkormányzat címere:

          Vágott, felül hasított ívelttalpú háromszögű pajzs, első vörös mezejében lebegő arany harangláb, tetején csillaggal. Második zöld mezejében, lebegő arany, jobb felé vágtató lovas páncélos vitéz, jobb kezében kivont kardot tart. Harmadik kék mezejében lebegő arany csónak, melyhez arany evezőlapát van támasztva.

A címerpajzs felett lebegő, arany szalagon fekete betűkkel „KUSTÁNSZEG” felirat olvasható.

(3)     Az önkormányzat zászlaja:

          A zászlólap – 2:1 arányú, fekvő formátumú, 100×200 cm-es – piros, fehér, zöld színű, függőlegesen hármasosztású zászlóselyem, oldalán aranyrojt díszítéssel. Az önkormányzat címere a zászlólap közepén – színes megjelenítéssel, mindkét oldalon hímzetten – foglal helyet, mely felett a község neve „KUSTÁNSZEG” lebegő arany szalagon, feketével, az ívelttalp alatt „KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA” felirat arany színnel ívelten jelenik meg.

 

(5)  Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.kustanszeg.hu

 

 

III. FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK

                                                             

 

Helyi közügyek, az önkormányzat döntése és önkormányzati kapcsolatok

 

4. §

 

(1)     A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak.

(2)     A helyi önkormányzat – a törvény keretei között – önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve a bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.

 

 

         5. §

 

(1)     Az önkormányzat – saját felelősségére – vállalkozási tevékenységet folytathat.

         Ennek megfelelően:

a)     közvetlenül részt vesz vállalkozásban,

b)    a helyi önkormányzati politikával, illetőleg annak eszközeivel, módszereivel és konkrét formáival (pl. helyi adó politikával, telek és ingatlan értékesítéssel, kedvezmények nyújtásával) vállalkozás-élénkítő, piacbarát környezetet teremt.

c)     vagyoni értékű jogokkal rendelkezik (pl. bérbeadás, koncesszió, részvények, stb.)

(2)             Az önkormányzat gazdasági vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti

az önkormányzat kötelező alapellátási feladatait, valamint az azokhoz

szükséges anyagi eszközöket és tartalékokat. Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.

(3)     A gazdasági vállalkozásban való részvétel kérdésében történő képviselő-

          testületi döntést megelőzően a Körjegyzőségnek gazdasági elemzést 

          kell készítenie.

 

6. §

 

(1)              A képviselőtestület véleményt nyilvánít és kezdeményez a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben.                          E jogával különösen abban az esetben él, ha az ügy a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben a képviselőtestület – a polgármester indítványára – csak a közvetlenül érintett lakossági csoport, érdekképviseleti szerv, társadalmi, illetve civilszervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést.

(2)     Önkormányzati döntést

         a) képviselőtestület, illetve annak felhatalmazására

         – a bizottsága,

         – a polgármester, és

b) helyi népszavazás hozhat.

 

7. §

 

(1)     A képviselőtestület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a                    területfejlesztésben és gazdaságszervező munkában együttműködik a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással és a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulással.

         Az együttműködés célja a kistérségi tervek, koncepciók, elképzelések       kidolgozásában való részvétel, illetve azok egyeztetése a helyi elképzelésekkel.

 

(2)     A folyamatos és rendszeres kapcsolattartással összefüggő feladatokat a

          polgár         mester látja el, aki tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a           képviselőtestületet.

 

 

8. §

 

(1)     Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. Az

          önkormányzat köteles gondoskodni a helyi önkormányzatokról szóló törvényben

          meghatározott kötelezően ellátandó feladatokról.

(2)     Az önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik:

         a)  az egészséges ivóvízellátásról,

         b)  az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről,

         c)  az egészségügyi és szociális alapellátásról,

         d)  a közvilágításról,

         e)  a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról,

         f)  a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről.

(3)     A települési önkormányzat az Ötv. által előírt, kötelezően ellátandó feladatokon

         túlmenően a közszolgáltatások körében kiemelt feladatának tekinti:

          a)  a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi

               ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott önkéntes

               feladatvállalás útján nyújtott ellátások biztosítása,

b)  a településrendezés és településfejlesztés,

c)  az épített és a természeti környezet, valamint helyi jelentőség természeti 

     értékek védelme,

d)  lakásgazdálkodás,

e)  vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,

f)  köztisztaság és településtisztaság biztosítása,

g)  közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás,

h)  közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és sport támogatása.

 

 

Az önkormányzati feladat- és hatáskörök átruházása

 

9. §

 

(1)              A képviselőtestület hatásköreit átruházhatja:

a)     a polgármesterre,

b)    a bizottságára.

(2)     A képviselőtestület a településfejlesztéssel, a helyi közszolgáltatásokkal,

         az alapvető intézményhálózat létrehozásával és működtetésével szorosan össze-

         függő hatásköreinek gyakorlását nem ruházhatja át.

          A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)     önkormányzati rendeletalkotás,

b)    önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása,

c)     a törvény által a képviselőtestület hatáskörébe utalt választás, kinevezés,

megbízás és felmentés,

d)    a helyi népszavazás kiírása,

e)     az önkormányzati jelképek és elismerő címek meghatározása,

használatuk szabályozása,

f)      a díszpolgári cím adományozása,

g)     a gazdasági program (továbbiakban: ciklusprogram), a költségvetés meg-

állapítása, és végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása, helyi adó

megállapítása,

h)     a településrendezési terv jóváhagyása,

i)       hitel felvétele,

j)       kötvény kibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás

átvétele és átadása,

k)     önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,

l)       intézmény alapítása,

m)  közterület elnevezése,

n)     emlékmű állítása,

  • o)    eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál,

p)    felterjesztési jog gyakorlása,

q)    amit a törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.

 

                                                             10. §

 

(1)     A képviselőtestület az átruházott hatáskör gyakorlójának utasításokat adhat,

         illetve a hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskörben eljáró, minden

         képviselőtestületi ülésen köteles beszámolni az átruházott hatáskörben hozott

         döntéseiről.

(2)     A képviselőtestület a hatáskörének átruházásáról, illetőleg az átruházott hatás-

         kör gyakorlásának visszavonásáról annak felmerülésekor dönt.

(3)     A képviselőtestület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók.

 

 V. A KÉPVISELŐTESTET MŰKÖDÉSE

 

Általános szabályok és a képviselőtestületi ülés összehívása

 

11. §

 

(1)              A képviselőtestület tagjainak száma: 5 fő. A képviselőtestület tagjainak

névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza.

(2)     A képviselőtestület szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart.

(3)     A képviselőtestület rendes ülését a polgármester, akadályoztatása esetén  az

         alpolgármester hívja össze, majd vezeti az önkormányzat székhelyén.

         Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja, a

képviselőtestület ülése a székhelyen kívül máshol is összehívható.

  

12. §

 

(1)     A polgármester rendkívüli képviselőtestületi ülést köteles összehívni a

          képviselők legalább egynegyedének vagy a képviselőtestület bizottságának a

         kezdeményezésére.

(2)     A Zala Megyei Kormányhivatal előkészíti a képviselőtestület összehívását,

          ha a települési képviselők egynegyedének vagy a képviselőtestület

          bizottságának az ülés összehívására vonatkozó indítványának a polgármester

          tizenöt napon belül nem tesz eleget.          

(3)     A képviselőtestület ülésére a képviselőkön kívül tanácskozási joggal meg kell

          hívni:

         a) a körjegyzőt, és

          adott esetben meg kell hívni:

         b) adott napirendi pontok előterjesztőit, előadóit,

          c) a napirendi pontok tárgya szerint illetékes szerv képviselőjét, valamint az

              érintett magánszemélyt,

d) illetékes országgyűlési képviselőt,

         e) lakossági szervezetek képviselőit,

         f) önkormányzati intézmények vezetőit,

         g) a polgármester által meghívottakat, az egyházak képviselőit, a helyi

             gazdálkodó szervek képviselőit.

(4)     A képviselőtestület ülésein a képviselők szavazati joggal vesznek részt, amely

         magában foglalja a tanácskozás jogát is.

(5)     Tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódó-

         an:

a)     a körjegyzőt, illetve az

b)    adott napirendi pontok előadóit, előterjesztőit,

          c)  a napirendi pontok tárgya szerint illetékes szerv képviselőjét, valamint az

               érintett magánszemélyt,

d)  az illetékes országgyűlési képviselőt,

e)  a lakossági szervezetek képviselőit,

f)  önkormányzati intézmények vezetőit,

g)  a polgármester által meghívottakat, az egyházak képviselőit, a helyi       

     gazdálkodó szervek képviselőit.

                                                                 13. §

 

(1)     A képviselőtestületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi pontokhoz

          kapcsolódó előterjesztéseket a polgármester a képviselőknek, és a tanácskozási joggal meghívottaknak az ülés előtt legalább 5 nappal küldi ki.

(2)     A meghívó tartalmazza a képviselőtestületi ülés helyét és idejét, a napirendi pontokat, a napirendi pontok előterjesztőit, a napirend zárt ülés keretében való tárgyalásáról szóló javaslatot.

(3)     A polgármester indokolt – halasztás nem tűrő – esetben az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően rendkívüli ülést hívhat össze.

          Rendkívüli ülés összehívása esetén az összehívásra vonatkozó formai követelmények mellőzhetők. Az ülés előtt 24 órával is kiküldhető a meghívó, és erre bármilyen értesítési mód (pl. telefon, hivatalsegéd, fax) igénybe vehető, a sürgősség okát azonban a meghívottal mindenképpen közölni kell.

          A bizottság vagy a képviselők legalább egynegyedének írásbeli kezdeményezésére a polgármester rendkívüli ülést hív össze, lehetőleg a javasolt, de legkésőbb a kezdeményezés benyújtásától számított tizenöt napon belüli időpontra. A kezdeményezők írásban a rendkívüliség indokát, a javasolt időpontot és a napirendet kötelesek megjelölni, és írásos előterjesztést elkészíteni.

(4)     A képviselőtestületi ülések időpontjáról a polgármester legalább 3 nappal az ülés előtt a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblán elhelyezett hirdetménnyel, az önkormányzat internetes portálján való közzétételével értesíti a lakosságot.

          A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a testületi ülés időpontját, helyét

          és a tervezett napirendeket.

 

14. §

 

A képviselőtestületi ülések meghívóját a polgármester írja alá. A meghívó

mellékleteként csatolni kell az előterjesztéseket.

A meghívónak tartalmaznia kell a testületi ülés időpontját, helyét, a napirendek tárgyát

és azok előterjesztőit. A napirendek megjelölésénél meg kell nevezni a tanácskozási

joggal rendelkező meghívottakat.

 

 Közmeghallgatás

 

15. §

 

(1)     A képviselőtestület szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal

         közmeghallgatást tart.

         A polgármester a közmeghallgatás helyéről, idejéről, a tárgykörökről a helyben

          szokásos módon,  a hirdetőtáblán elhelyezett hirdetménnyel, az önkormányzat 

          internetes portálján való közzétételével értesíti a lakosságot a rendezvény előtt

          legalább 5 nappal.

(2)     A választópolgárok számára lehetővé kell tenni, hogy kérdéseiket a

          közmeghallgatás előtt írásban, vagy elektronikus úton feltehessék.

(3)     A közmeghallgatást a polgármester vezeti.

(4)     A közmeghallgatáson felvetett kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal, de

         legkésőbb 15 napon belül írásban kell választ adni.

(5)     A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen

          vonatkoznak a képviselőtestület jegyzőkönyvére irányadó szabályok.

 Ciklusprogram és munkaterv

 

16. §

 

(1)     Az önkormányzat tevékenységének és a településfejlesztésének irányvonalát,

         valamint a kiemelt célokat az önkormányzat ciklusprogramja tartalmazza,

         amely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól.

(2)     A ciklusprogram tervezetének előkészítéséről és a képviselőtestület alakuló

         ülését követő három hónapon belül történő előterjesztéséről a polgármester

         gondoskodik.

(3)     A ciklusprogramot a képviselőtestület fogadja el.

 

17. §

 

(1)     A képviselőtestület a ciklusprogramon alapuló éves munkaterv alapján

         végzi munkáját.

(2)             A munkaterv tartalmazza:

a) a képviselőtestület üléseinek tervezett időpontjait és napirendjét,

b) a tervezett napirendi pontok előterjesztőinek nevét,

c) a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók felsorolását,

d) meghatározza azokat a napirendeket, amelyek előkészítésénél

    közmeghallgatást kell tartani,

e) a közmeghallgatás időpontját,

f) egyéb szervezési feladatokat.

(3)     A munkaterv tervezetét december 31-ig a polgármester állítja össze.

         A munkaterv tervezetével kapcsolatosan javaslatot tehetnek a települési

         képviselők, alpolgármester, bizottság.

 

18. §

 

(1)     A polgármester minden évben a költségvetést tárgyaló testületi ülésre terjeszti

         be az éves munkatervet.

(2)     Ennek tartalmaznia kell:

         a) azokat a közügyeket, közszolgáltatásokat, amelyek megoldását a képviselő-

             testület célul tűzhet ki,

         b) a program megvalósításában feladatot vállaló lakossági szervezetek,

              társadalmi szervek, önkormányzati intézmények, stb. vállalásait,

         c) a realizálást segítő és biztosító szervezési feladatokat.

(3)     A polgármester a munkaterv tervezetéhez adott helyi társadalmi szervek,

          önkormányzati intézmények vezetőinek javaslatairól a képviselőtestületet

          tájékoztatja akkor is, ha a javaslatokat a tervezetbe nem vette fel.

 

 

A képviselőtestület ülésével és annak vezetésével kapcsolatos általános szabályok

 

19. §

 

(1)     A képviselőtestület ülései nyilvánosak. Az ülésen bármely állampolgár  

          szabadon részt vehet, és az ülésvezető előzetes engedélyével felszólalhat.

 

(2)     A képviselőtestület:

         a)  zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,

               illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés

               kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a

               nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági,

               összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal 

               kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

         b)  zárt ülést rendelhet el az önkormányzat vagyonával való rendelkezés és az

                általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket

                sértene. Ebben az esetben zárt ülésről a képviselő vagy az előterjesztő

                javaslatára minősített többséggel dönt a képviselő-testület.

(3)              A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a körjegyző, továbbá meghívása esetén

az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. A zárt ülésen jelen lehetnek a jegyzőkönyv elkészítéséért felelős hivatali dolgozók, továbbá az, akit erre törvény feljogosít. A képviselő-testület tagjait titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott személyes adatok és információk tekintetében.                                              

(4)     A zárt ülés határozatairól – ha azok közzététele személyiségi jogot nem sért – a 

          polgármester vagy az általa megbízott személy ad tájékoztatást. A törvény  

          szerinti közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésének 

          lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.

(5)    A zárt ülés jegyzőkönyvébe a képviselő-testület tagjai, a körjegyző, a

         jegyzőkönyv elkészítéséért felelős hivatali dolgozók, valamint az önkormányzat

         törvényességi ellenőrzését ellátók tekinthetnek be. A zárt ülésre meghívottak,  

         valamint az azon résztvevők a zárt ülés jegyzőkönyvének azon részeibe 

         tekinthetnek be, melyre meghívást kaptak, vagy melyen részt vettek.

 

20. §

 

(1)     A képviselőtestület ülését a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén az

         ülést az alpolgármester vagy annak akadályoztatása esetén a korelnök

          (továbbiakban: levezető elnök) vezeti.

(2)     Az ülés megnyitásakor a levezető elnök számszerűen megállapítja a 

          határozatképességet, melyet az ülés teljes időszaka alatt köteles figyelemmel

          kísérni. Az ülés akkor határozatképes, ha a képviselőknek több mint a fele jelen

          van. Ha a képviselő-testület nem határozatképes, a levezető elnök megkísérli a

          határozatképesség helyreállítását. Ha ez nem vezet eredményre, a levezető elnök

          megállapítja a hiányzó képviselők névsorát, és az ülést határozott időtartamra

          felfüggeszti. Ha ennek letelte után sem válik határozatképessé a képviselő-            

          testület, akkor az ülést berekeszti.

(3)     A határozatképtelenség miatt elmaradt képviselőtestületi ülést a polgármester az

          összehívásra vonatkozó formai követelmények mellőzésével nyolc napon belüli 

          időpontra összehívja.

(2)     A levezető elnök a testületi ülése vezetése során:

         a)  megnyitja, illetve berekeszti az ülést,

         b)  megállapítja, hogy a képviselőtestület ülésének összehívására az SZMSZ

              szabályainak megfelelően került sor,

         c)  megállapítja az ülés határozatképességét és az ülés időtartama alatt

               folyamatosan figyelemmel kíséri azt,

         d)  előterjeszti az ülés napirendjét, javasolhatja napirendi pontok összevont 

               tárgyalását,

         e)  tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekről,

         f)  beszámol a képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörében

              hozott döntéseiről, határozatokról,

d)    beszámol az esetleges sürgősségi indítványról,

e)     bejelentkezés sorrendjében szót ad,

f)      azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, felszólítja, hogy térjen a tárgyra,

g)     azt a hozzászólót, aki az üléshez nem illő, vagy a képviselőtestület tekintélyét, illetőleg másokat sértő kijelentést tesz, vagy kifejezést használ, felszólítja, hogy tartózkodjék ettől, rendre utasíthatja,

h)     egyidejűleg megvonja a szót attól a felszólalótól, akit beszéde során harmadszor szólít fel arra, hogy térjen a tárgyra vagy másodszor utasít rendre. Akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra.

i)       a hosszúra nyúlt vita lezárása érdekében kezdeményezheti a hozzászólások időtartamának korlátozását, vagy a vita lezárását,

j)       tárgyalási szünetet rendelhet el,

k)     tartós rendzavarás miatt felfüggesztheti az ülést,

l)       a hallgatóság soraiból kiutasíthatja azt, aki a képviselőtestületi üléshez méltatlan magatartást tanúsít.

 

 

Az előterjesztés

 

21. §

 

(1)     Előterjesztésnek minősül:

         a) minden a munkatervbe felvett és új anyag,

         b) a képviselőtestület vagy a képviselőtestület bizottsága által javasolt rendelet

              tervezet, határozattervezet, beszámoló és tájékoztató.

(2)             Előterjesztés benyújtására jogosult:

a) a polgármester,

b) az alpolgármester,

c) a képviselőtestület tagja,

d) a körjegyző,

          e) a bizottság elnöke,

          f) a polgármester vagy a képviselőtestület által felkért személy vagy szervezet.

(3)     A képviselőtestületi ülésekre az előterjesztést írásban kell benyújtani, a

         (4) bekezdésben foglalt kivétellel. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a

         képviselőtestület ülését megelőző 15. napon kell a körjegyzőhöz eljuttatni,

         aki jogszerűségi észrevételt tesz, majd az anyag kiküldésre kerül.

         Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt

          előterjesztésnek, és a határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.

(4)     Szóbeli előterjesztést, a képviselőtestület egyszerű szótöbbséggel hozott

         döntése alapján fel lehet venni a napirendek közé.

(5)     Az előterjesztések csak a körjegyző jogszerűségi észrevételeinek ismeretében

         tűzhetők napirendre.

(6)     A képviselőtestület napirendjébe önálló napirendi pontként felvehető

a)     a rendelettervezet,

b)    a határozati javaslat,

c)     a jelentés,

d)    a tájékoztató,

e)     az interpellációk és kérdések,

f)      egyebek.

(7)     Az előterjesztés tartami és alaki követelményei:

         a) az előterjesztés első része tartalmazza

             –  a címet és a tárgyat, az előzmények ismertetését (ha volt), különös

                tekintettel a tárgykört érintő korábbi képviselőtestületi döntéseket,

             –  a tárgykört érintő jogszabályokat,

             –  az előterjesztésben résztvevőket (pl. bizottság, szakértő, más közigazgatási

                 szervek)

             –  mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek

                 lehetővé teszik a minősítést, és a döntést indokolják.

         b) Az előterjesztés második része tartalmazza:

              – egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot,

              – a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét.

 

 

Napirend előtti témák, a napirend és a napirendek vitája 

 

22. §

 

(1)     A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyhez a képviselők és  a  

          körjegyző módosító indítványt terjeszthetnek elő.

          A képviselőtestület az ülés napirendjéről vita nélkül határoz.

(2)     Az ülés során indokolt esetben a polgármester indítványára a képviselőtestület a

          napirendi pontok tárgyalási sorrendjét módosíthatja. A napirendi pontok 

          tárgyalási sorrendjének módosításáról a képviselőtestület vita nélkül határoz.

(3)     A polgármester az „Egyebek” napirendi pont keretében szóban vagy írásban

          tájékoztatást ad az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, 

          eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről, és a

          lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

(4)     A napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő, vagy bármely

          képviselőtestületi tag javaslatot tehet.

(5)     A polgármester a napirendek sorrendjében az egyes előterjesztésekről külön-

          külön nyit vitát.

(6)     Az írásbeli előterjesztést az előadó a vita előtt szóban kiegészítheti.

(7)     A képviselőtestület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket

          intézhetnek az előterjesztőhöz. A kérdésekre, felszólalásokra a jelentkezés 

          sorrendjében kerül sor.

(8)     A vita közben vagy annak lezárása után a napirendi pont előadója válaszol a    

          hozzászólásokra.

(9)     A képviselőtestület tagjai, valamint a bizottság a vita lezárásáig bármely

          előterjesztéshez módosító indítványt nyújthat be a képviselőtestülethez.

(10)    Az előterjesztést – figyelemmel a vitában elhangzottakra – az előterjesztő a vita 

          bezárásáig megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja.

(11)   Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a levezető elnök a vitát lezárja.

(12)   A vita lezárása után a az előterjesztő összefoglalja a vitában elhangzottakat,  

         egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre és előadja az esetleges módosító

         indítványait.

(13)   A levezető elnök az összefoglaló után az előterjesztésben szereplő és a vitában

          elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Előbb a vitában

          elhangzott módosító indítványokról, majd a határozati javaslat egészéről dönt a

          képviselőtestület.

(14)   Ha a körjegyző törvényességi észrevételt kíván tenni a vita bármely szakaszában, 

          illetve annak lezárásakor, neki a levezető elnök szót ad.                                                   

 

                                             

A határozathozatal, a határozatok nyilvántartása

 

23. §

 

(1)     Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat

          egyenként bocsátja szavazásra a levezető elnök. Először a módosító

          szavazatokról kell szavazni, majd ezt követően kerül sor a végszavazásra.

(2)     A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselőtestületi tagok több mint felének

         „igen” szavazata szükséges. A képviselőtestület döntéshozatalából kizárható

         az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő

         köteles a személyes érintettségét bejelenteni. A kizárásról az érintett képviselő

         kezdeményezésére, vagy bármely képviselőtestületi tag javaslatára a képviselő-

         testület dönt.

         A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell

          tekinteni.

(3)     Szavazategyenlőség esetén a polgármester szünetet rendel el, majd újra

          elrendeli  a szavazást. A szünet időtartama legfeljebb 10 perc lehet.

(4)              A minősített többség – 3 fő képviselőtestületi tag „igen” szavazata – szükséges:

a) önkormányzati rendeletalkotáshoz,

b) az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének

    meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz,  

    kinevezéshez, megbízáshoz,

c) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez

    való csatlakozás,

m)  meghallgatás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi

önkormányzati szervezethez való csatlakozás,

n)     intézmény alapítás,

  • o)    zárt ülés elrendeléséhez,

p)    képviselőtestületi tag kizárásához,

q)    a képviselőtestület megbízatásának lejárta előtti önfeloszlatásához,

r)      a polgármester elleni bírósági kereset benyújtásához.

 

24. §

 

(1)     A képviselő-testület a döntéseit nyílt szavazással vagy titkos szavazással hozza meg.

          Nyílt szavazás kézfelemeléssel, illetve bármely képviselő indítványára név szerinti szavazással történik. Név szerinti szavazás esetén a körjegyző egyenként olvassa a képviselők nevét, akik „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak.

(2)     Név szerinti szavazást kell tartani:

a) a képviselőtestület megbízatásának lejártát megelőző feloszlásáról szóló            

    testületi döntésről,

b) önkormányzati tulajdon elidegenítéséről, vagy megterheléséről,

a)     hitelfelvételről

b)    településrendezési terv elfogadásáról,

c)     képviselő-testületi hatáskör átruházásáról.

(3)     Név szerinti szavazás eredményét a jegyzőkönyvben külön rögzíteni kell.

(4)     A nyílt szavazás eredményét a polgármester állapítja meg, illetőleg

          – a szavazatok téves összeszámolása miatti panasz esetén – elrendeli a szavazás

         megismétlését.

 

25. §

 

(1)     Titkos szavazásra a törvényben meghatározott eseteken

          –  e rendelet 21.§ (2) bekezdése – túlmenően, a képviselőtestület eseti döntése

          alapján kerülhet sor.

(2)     A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság tagjai bonyolítják le, urna és

          szavazólap felhasználásával. A titkos szavazás borítékba elhelyezett szavazó

          lapon történik. A szavazás eredményének megállapításáról külön jegyzőkönyv

          készül. Szavazategyenlőség esetén a szavazás megismétléséről, vagy

          elhalasztásáról – annak konkrét időpontjának megjelölésével – azonnal dönteni

          kell. A szavazás újabb szavazategyenlőség esetén azonnal megismételhető.

 

 

26. §

 

(1)      A képviselőtestületi határozat tartalmi elemei:

a)     a döntés szöveges része,

b)    a végrehajtás határideje,

c)     a végrehajtásért felelős személy(ek) megjelölése.

(2)      A képviselőtestület alakszerű határozat nélkül a szavazati arány rögzítésével

           dönt:

a)     a feladat meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról,

b)    önkormányzati rendelet alkotásáról, módosításáról,

c)     interpellációra adott válasz elfogadásáról, ha azt az interpelláló képviselő nem fogadta el,

d)    a napirend elfogadásáról.

(3)     A képviselőtestület határozatait a naptári év elejétől kezdődően, folyamatos

          sorszámmal kell ellátni a következő minta szerint:

         Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestületének …/ …. (….)

          számú határozata, a határozat tárgyának a megjelölésével.

          A képviselőtestületi határozat arab számmal jelölt sorszámát követően a

          határozat elfogadásának évét, valamint a zárójelben hónapját és napját kell

          megjelölni.

(4)     A képviselőtestületi határozatokról sorszám szerinti és határidős nyilvántartást

          kell vezetni, melyről a körjegyző gondoskodik.

(5)     A képviselőtestület határozatait a helyi újságban és az önkormányzat honlapján

          kell megjelentetni.

 

 

 

Az önkormányzati rendeletalkotás

 

27. §

 

(1)               A képviselőtestület az Ötv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-

           ján a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére,

          továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására

           önkormányzati rendeletet alkothat az állampolgárokat érintő egyes ügyek

           szabályozása érdekében.

(2)     Az önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti:

a)     a képviselőtestület tagja,

b)    az önkormányzat bizottsága,

c)     a körjegyző.  

(3)       Rendelettervezetet terjeszthetnek elő:

a)     a polgármester,

b)    az alpolgármester,

c)     a képviselőtestület tagjai,

d)    az önkormányzat bizottsága,

e)     a körjegyző.

 

28. §

 

(1)     Az önkormányzati rendelettervezet előkészítésének feladatait a körjegyző látja

          el, aki belátása szerint külső segítséget is igénybe vehet.

(2)     Ha jogszabály valamely szervezet vagy személy számára kifejezetten jogot  

          biztosít arra, hogy a rendelet tervezetét véleményezhesse, a rendelet 

          előkészítője köteles gondoskodni arról, hogy az érintett szerv vagy személy e

          jogával élhessen. 

(3)     A rendelettervezet előkészítése és képviselőtestületi elfogadása az alábbiak

         szerint történik:

a)    a képviselőtestület – a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek           

     előkészítésénél – elveket, szempontokat állapíthat meg,

b)   a rendelettervezetet a körjegyzőség tárgy szerint érintett munkatársa,

     szervezeti egysége készíti el. A tervezet előkészítésével a tárgy szerint

                  illetékes önkormányzati bizottság (költségvetési bizottság) is megbíz-

                  ható,

c)       a körjegyző a rendelettervezetet a képviselő-testület elé terjeszti,

d)       a testületet tájékoztatni kell az előkészítés és véleményezés során

javasolt, de a tervezetbe be nem épített javaslatokról, utalva a mellőzés

indokaira is.

(4)     Ha a rendelettervezet rendeletet kíván módosítani vagy hatályon kívül helyezni,

          akkor a rendelettervezet címében ezt jelezni kell.

          A körjegyző szükség esetén kezdeményezi a rendeletek módosítását vagy 

          hatályon kívül helyezését.

(5)     A rendelet hiteles, végleges szövegét a körjegyző állítja össze. A rendeleteket a      polgármester és a körjegyző írja alá.

(6)     A képviselőtestület rendeleteit évenként a naptári év elejétől kezdődően,

          folyamatos sorszámmal kell ellátni a következő minta szerint:

         Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestületének …/ …. (….)

          számú önkormányzati rendelete, a rendelet tárgyának a megjelölésével.

          Az önkormányzati rendelet arab számmal jelölt sorszámát követően a

          rendelet elfogadásának évét, valamint a zárójelben a kihirdetés hónapját és napját

          kell megjelölni. A rendelet kihirdetésének évét és napját arab, hónapját római

          sorszámmal kell jelölni.

          

 

29. §

 

(1)     Az önkormányzati rendeletekről nyilvántartást kell vezetni, melyről a körjegyző

          gondoskodik. Az önkormányzati rendeletek egy példányát a körjegyzőség 

          hivatalában kell elhelyezni.

(2)     A rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról a körjegyző gondoskodik.

          A körjegyző intézkedik a rendeletek hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről és az

          önkormányzat honlapján való megjelentetéséről.

           

 

Kérdés és interpelláció

 

30. §

 

(1)     A képviselők a képviselőtestületi ülésen önkormányzati ügyekben a

          polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a körjegyzőhöz, a bizottság elnökéhez

          interpellációt intézhetnek. Az interpelláció olyan felszólalás, melynek tárgya

          szoros kapcsolatban kell, hogy álljon az önkormányzat hatáskörének ellátásával,

          illetőleg annak valamely – az önkormányzat irányítása alá tartozó- szervezet 

          hatáskörébe kell tartoznia.

(2)     A kérdésre az interpellált a képviselőtestület ülésén válaszol.

         Az interpelláló képviselő nyilatkozik, hogy a választ elfogadja- vagy sem. Ha a

          választ nem fogadja el, a képviselőtestület vita nélkül szavaz arról, hogy az

          interpellációra adott választ elfogadja-e, illetve, hogy a kérdést továbbra is 

          napirenden tartja.

(3)     Ha az interpelláció részletesebb vizsgálatot igényel, az interpellált legkésőbb 15

          napon belül írásban érdemi választ ad. Az interpellációra adott választ a soron

          következő képviselőtestületi ülésen ismertetni kell. Ha az interpelláló a választ

          elfogadja, és nem kéri annak ismertetését, az interpellált a válasz felolvasásától

          eltekinthet. 

 

31. §

 

(1)     Az írásbeli interpellációt a polgármesternél lehet az ülést megelőző 8 nappal

          vagy az ülésen, a napirend megtárgyalásának megkezdése előtt benyújtani.

         A polgármester az interpellációt haladéktalanul továbbítja a címzettnek.

 

(2)     Amennyiben az interpellációt a képviselőtestület ülését megelőző 8 napon

         belül nyújtják be, de a válaszadás részletesebb vizsgálatot igényel, úgy az

          interpelláltnak az ülésen nem kell választ adnia, hanem az ülést követően

          legkésőbb 15 napon belül írásban kell választ adnia. Az interpellációra adott 

          választ a soron következő képviselőtestületi ülésen ismertetni kell.           

(3)     A képviselőtestület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról az

          interpelláló nyilatkozik. Ha a választ nem fogadja el, a képviselőtestület

         vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt az elfogadásról vagy a kérdés további

         napirenden tartásáról. Amennyiben a képviselőtestület az interpellációra adott

         választ elutasítja, elrendeli az interpelláció tárgyának részletes kivizsgálását,

         melybe az interpelláló képviselőt is be kell vonni.

(4)     Ha az interpellált szerint a testület az adott kérdésben korábban előterjesztett

          interpelláció kapcsán már állást foglalt, amennyiben az ügyben újabb körülmény

          nem merült fel, nem köteles az interpellációra válaszolni.

(5)     Ha az interpelláló két egymást követő képviselőtestületi ülésen sincs jelen, akkor

          a válaszadás mellőzhető.

 

 

32. §

 

(1)    A képviselők a képviselőtestületi ülésen a polgármesterhez, az alpolgármesterhez,

         körjegyzőhöz, a bizottság elnökéhez önkormányzati ügyekben, így különösen az

         önkormányzat vagy szervei, intézményei feladatkörébe tartozó szervezeti,

         működési, döntési, előkészítésű jellegű ügyekben kérdést intézhetnek. A kérdésre

         az interpellációra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

         a válasz elfogadásáról a képviselőtestületnek nem kell szavazni.

(2)     Az interpellációkra, kérdésekre a képviselőtestület ülésén az „Egyebek”

          napirendi pont előtt van lehetőség.

 (3)   A kérdésekről és az interpellációkról külön nyilvántartás kell vezetni.

 

 

A tanácskozás rendje

 

33. §

 

(1)     A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester, illetve a képviselő

         testületi ülés levezető elnöke gondoskodik.

(2)     A képviselőtestületi ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében a

         következő intézkedéseket teheti, illetve kell megtennie:

a)     figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz

nem illő, sértő kifejezéseket használ, illetve a képviselőtestület tagjához

méltatlan magatartást tanúsít,

b)    rendre utasíthatja azt a személyt, aki a tanácskozás rendét megzavarja,

c)     ismétlődő rendzavarás esetén javaslatot tehet a képviselőtestületnek

arra, hogy a rendbontó képviselő tiszteletdíját csökkentse, illetve a terem

          elhagyására kötelezheti a rendbontót.

(3)     A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyen

         tartózkodhatnak. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester

         rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet

         a terem elhagyására kötelezheti.

(4)     A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni,

         azokat visszautasítani nem lehet.

 

A jegyzőkönyv

 

34. §

 

(1)              A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készteni. A testület zárt üléséről külön jegyzőkönyv készül.

(2)              A jegyzőkönyv tartalmazza:

a)     a nyilvános, illetve a zárt képviselőtestületi ülés helyét és időpontját,

          b)  a megjelent és a távol maradt képviselők nevét, vagy jelenléti ívet,

          c)  a meghívottak nevét,

         d)  a napirendként az előadó nevét,

         e)  a tárgyalt napirendi pontokat,

         f)  a tanácskozás lényegét, a hozzászólások rövid tartalmát,

         g)  a szavazás számszerű eredményét,

         h)  a hozott döntéseket (a meghozott határozatok, rendeletek szövegét)

(3)     A képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyvöz csatolni kell a meghívót

         és a mellékleteit, az írásos előterjesztéseket, az elfogadott rendeleteket és a

          jelenléti ívet.

          A képviselő írásban is benyújthatja hozzászólását, amelyet kérésére a

          jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

(4)     A képviselőtestület üléséről szóló jegyzőkönyv elkészítéséről a körjegyző

gondoskodik. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a körjegyző írja alá.

(5)     A képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv

a)     egy eredeti példányát a körjegyző kezeli, és elhelyezi a körjegyzőség irattárában,

          b)  egy példányt a körjegyző elektronikus és postai úton 15 napon belül megküld

                a törvényességi ellenőrzést gyakorló Zala Megyei Kormányhivatalnak. 

(6)     A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselőtestületi

         ülések jegyzőkönyveibe és az előterjesztésekbe. A zárt ülésről az (1) – (3) bekez-

         désében foglaltak szerint külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A zárt ülés

          jegyzőkönyvéből az állampolgárok csak az érdemi döntést ismerhetik meg.

 

 

A települési képviselő

 

                             

35. §

 

A képviselő-testület tagjait az Ötv.- ben és az SZMSZ- ben rögzített jogok és

kötelezettségek illetik meg, illetőleg terhelik.

 

 

36. §

 

(1)        A képviselőtestület tagja a testület alakuló ülésén, illetve a megválasztását

            követő ülésen esküt tesz. Az eskü szövege a következő:

            „Én (a képviselő neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz

            hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kustánszeg település fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

            Az esküt tevő meggyőződése szerint: Isten engem úgy segéljen.”

(2)        A képviselő-testület tagja az (1) bekezdésben említett eskü letételéig jogait

            nem gyakorolhatja.

(3)       A képviselő önkormányzati tevékenysége során hivatalos személyként jár el.

 

  

A települési képviselő jogai

 

37. §

 

(1)        A képviselőtestület a képviselők részére a megbízatásuk idejére, rendeletben havi tiszteletdíjat állapíthat meg.

(2)        A képviselőtestületi munkában felróható okból részt nem vevő képviselő                  

            tiszteletdíját a képviselőtestület a polgármester vagy a bizottság elnökének

            javaslata alapján legfeljebb 25 %-kal, maximum 12 havi időtartamra

            csökkentheti, ha a képviselő a tárgyi félév képviselőtestületi üléseinek több 

            mint egyharmadán bejelentés nélkül nem vesz részt. Ismételt

            kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(3)       A körjegyzőség köteles a képviselői munkához szükséges tájékoztatást,

            ügyviteli közreműködést megadni.

(4)        A képviselő részt vehet a képviselőtestület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenőrzésében.

(5)        Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a

            polgármesternek – a képviselő-testület által átruházott- önkormányzati

            ügyben hozott döntését.

(6)        A képviselőtestület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől, a körjegyző-

            től, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet,

            amelyekre az ülésen vagy 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni.

(7)        Tanácskozási joggal részt vehet a bizottság ülésén.

(8)        Kérheti az írásban benyújtott hozzászólásának jegyzőkönyvhöz való

             csatolását, illetőleg kérheti véleményének jegyzőkönyvbe rögzítését.

(9)        A képviselőtestület vagy a tisztségviselők megbízása alapján képviselheti a

            képviselőtestületet.

 

 

A települési képviselő kötelességei

 

38. §

 

(1)     A képviselő köteles tevékenyen részt venni a képviselőtestület munkájában, a 

          képviselőtestületi ülésen és bizottsági tagsága esetén, a bizottsági ülésen 

          megjelenni, annak munkájában részt venni.

(2)     Írásban vagy szóban előzetesen köteles bejelenteni, ha a képviselőtestület vagy 

          a bizottság ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatásának

          teljesítésében akadályoztatva van.

            (3)      Felkérés vagy a képviselőtestület döntése alapján köteles részt venni a

                       testületi döntések előkészítésében, valamint különböző vizsgálatokban.

(4)     A képviselő köteles bejelenteni, ha valamely ügyben személyes vagy 

          hozzátartozója útján közvetlenül érdekelt, amely miatt a döntés

          meghozatalában nem vehet részt. A kizárásról az érintett képviselő

          kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a képviselőtestület

          dönt. A kizárt képviselőt határozatképesség szempontjából jelen levőnek kell

         tekinteni.

(5)     Köteles a tudomására jutott állami, üzleti és hivatali titkot megőrizni.  

         (titoktartási kötelezettsége a megbízatásának lejárta után is fennáll)

(6)     Köteles a közmeghallgatáson részt venni.

(7)     A képviselő köteles a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes

          kérdéseiről szóló törvényben meghatározottak szerint a vele szemben fennálló 

          összeférhetetlenségi okot bejelenteni és megszüntetni.

(8)     A képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év

          január 1-jétől számított 30 napon belül köteles a helyi önkormányzati

          képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvényben meghatározottak

          szerint  vagyonnyilatkozatot tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához

          csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának,

          valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát.

           

 

VII. BIZOTTSÁGOK

 

A bizottságok típusai, feladatai és szervezete

 

39. §

 

(1)       A képviselőtestület állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre.

(2)       A bizottságok tagjaira bármely képviselő javaslatot tehet. A polgármester,

            alpolgármester, a képviselőtestület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság

            elnöke, vagy tagja.

(3)        A bizottság elnöke a bizottság ülésére szakértőt hívhat meg, aki az ülésen

            tanácskozási joggal vesz részt. Szakértő meghívására – a szakértő személyének

            megjelölésével vagy anélkül – a bizottság tagjai is tehetnek javaslatot, melyről a

            bizottság dönt.

(4)       A képviselőtestület a következő állandó bizottságot hozza létre:

           Ügyrendi Bizottság, melynek létszáma 3 fő, (egy elnök és kettő tag).

(5)       Az Ügyrendi Bizottság feladata:

–         elvégzi a szavazatszámlálási teendőket,

–         javaslatot tehet a polgármester, alpolgármester tiszteletdíjára, azok esetleges emelésére,

–         előzetes felkérés alapján véleményezi a testület elé kerülő előterjesztéseket,

–         ellátja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat,

–         vita esetén a testületi ülésen belüli szavazásokat lebonyolítja.

                    

40. §

 

(1)              A képviselőtestület – meghatározott szakmai feladat ellátására, illetve időtar-

          tamra – ideiglenes bizottságot alakíthat.

(2)     A képviselőtestület az ideiglenes bizottság létszámáról, összetételéről,        

          feladatköréről a bizottság megalakításakor dönt, e döntés módosítását szükség  

          esetén bármelyik képviselő írásban indítványozhatja.

(3)     Az ideiglenes bizottság a meghatározott feladat elvégzését, illetve   

          mandátuma lejártát követően megszűnik.

 

41. §

 

(1)                     Az állandó és ideiglenes bizottság (továbbiakban: bizottság) elnökét és

tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani.

A polgármester, az alpolgármester és a körjegyzőség köztisztviselője

nem lehet bizottság elnöke, illetve tagja.

(2)                     A bizottság elnökét valamint képviselő és külső szakértő tagjait a polgár-

mester javaslatára a képviselőtestület választja meg.

(3)                     A bizottság képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettsége

a bizottsági működéssel összefüggésben azonosak.

(4)         A képviselő több bizottság tagjának is megválasztható.

 

A bizottságok működése

 

42. §

 

(1)        Az állandó és az ideiglenes bizottság belső működési szabályait tartal-

                  mazó ügyrendjét – az Ötv. és az SZMSZ keretei között – maga állapít-

                  ja meg, amelyet tájékoztatás céljából a képviselőtestület elé kell

 terjesztenie.

(2)                    A bizottság éves munkaterv alapján dolgozik.

(3)                    A képviselőtestület bármely tagja javaslatot tehet a bizottságnál vala-

mely témakör megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a       bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, amelyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.

 

43. §

 

(1)        A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le. A bizottság elnöke köteles az ülést úgy összehívni, hogy az előterjesztéseket és a meghívót

legalább az ülést megelőző 5 nappal kézhez kapják az érdekeltek.

(2)         A bizottságot 15 napon belüli időpontra össze kell hívni a képviselő-        

             testület határozata alapján, illetve a polgármester, vagy a bizottsági tagok

             több mint felének napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára.

(3)         A bizottsági ülésekre meg kell hívni a polgármestert, az       

             alpolgármestert, és a körjegyzőt.

     (4)        A bizottság ülését a bizottság elnöke készíti elő, hívja össze és vezeti.

(5)        A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a bizottság tagjainak

többsége jelen van.

(5)        A bizottság ülése nyilvános, zárt ülést e rendeletben meghatározott szabályok megfelelő alkalmazásával tarthat.

            A bizottság minden tagja köteles a hivatali titkot és személyes

            adatot megőrizni.

(6)        A bizottság döntéseiről csak annak elnöke adhat tájékoztatást.

A bizottság a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, kérdésekben

egyszerű szótöbbséggel hoz döntést.

 

44. §

 

(1)                    A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely az elhangzott

felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntést tartalmazza.

A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és az ülésen kijelölt egy tagja írja alá.

(2)         A jegyzőkönyv elkészítésére a képviselőtestület ülésére vonatkozó

             szabályokat kell – megfelelően- alkalmazni.

(3)        A  bizottság döntéseiről a körjegyző nyilvántartást vezet és gondoskodik

az iratanyag szabályszerű kezeléséről.

(4)                     A bizottság a tevékenységéről évente beszámol a képviselőtestületnek.

 

 

V. A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, ÉS A KÖRJEGYZŐ

 

                                                    A polgármester

 

                                                             45. §

 

(1)                    A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban / tiszteletdíjasként / látja el.

(2)                    A polgármester tagja a képviselőtestületnek, a képviselőtestület       határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési

képviselőnek tekintendő. A polgármester a megválasztását követően a

                  képviselőtestület alakuló ülésén esküt tesz a testület tagjai előtt.

                  „Én (a polgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar

                  Köztársasághoz hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt

                  megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm,

                  polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kustánszeg település

                  fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében

                  lelkiismeretesen teljesítem.

                 Az esküt tevő meggyőződése szerint: Isten engem úgy segéljen.”

(3)        A polgármesterrel kapcsolatos munkáltatói jogok közül a képviselő-

                 testület gyakorolja a következőket:

–         a tiszteletdíj megállapítása, az összegének emelése,

–         jutalmazás,

–         összeférhetetlenség kimondása,

–         fegyelmi eljárás megindítása és a fegyelmi büntetés kiszabása,

–         anyagi felelősség megállapítása.

(5)      A polgármester tiszteletdíjára az alakuló ülésen, majd esetleges emelésére

          az ügyrendi bizottság tesz javaslatot.

 

46. §

 

(1)              A polgármesternek a képviselőtestület működésével összefüggő feladatai:

a)     előkészíti, összehívja és vezeti a képviselőtestület üléseit,

b)    képviseli az önkormányzatot,

c)     segíti a képviselőtestület tagjainak a munkáját,

d)    szervezi a településfejlesztést és közszolgáltatásokat,

e)     biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást és a közakarat       érvényesítését,

f)      ha a képviselőtestület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tart-

ja, ugyanazon ügyben egy alkalommal az ülést követő három napon belül kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását.                       A kezdeményezésről a képviselőtestület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt,

g)     válaszol a hozzá intézett interpellációkra,

h)     részt vesz a képviselőtestület döntéseinek végrehajtásában és a végrehajtás ellenőrzésében,

i)       dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben és

gyakorolja a képviselőtestület által átruházott egyes hatásköröket,

j)       aláírja az önkormányzati rendeletet, valamint a képviselőtestületi ülés         jegyzőkönyvét.

(2)              A polgármesternek a gazdálkodással kapcsolatos feladatai:

a)     felelős az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért,

b)    a képviselőtestület elé terjeszti a gazdasági program és a költségvetés

tervezetét,

c)     gondoskodik a helyi önkormányzat költségvetésének a végrehajtásáról,

d)    tájékoztatja a képviselőtestületet az évközi gazdálkodásról.

(3)              A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő feladatai:

a)     indítványára a bizottságot össze kell hívni,

b)    felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a

képviselőtestület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit,

c)     segítséget nyújt a bizottsági döntések előkészítéséhez.

(4)              A polgármester feladatai a lakossági kapcsolattartás területén:

a)     biztosítja, hogy a választópolgárok részt vehessenek a képviselő-    testület ülésein,

b)    megszervezi és vezeti a lakossági fórumokat,

c)     javaslatot tesz a közmeghallgatással összekötött napirendek tárgyaira,

d)    véleményt nyilvánít a község életét érintő kérdésekben.

(5)              A polgármester feladatai a jogszabályban és az e rendeletben         meghatározott hatáskörein túlmenően:

a)     nyilatkozatot ad a hírközlő szerveknek,

b)    ellátja a törvényben megfogalmazott honvédelmi és polgári védelmi

 feladatokat,

               c)  ellátja az útkezelői, üzemeltetési feladatokat

               d)  az önkormányzati intézmények működésének ellenőrzése, segítése,

e)  a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a hatékony együtt-

működési formák kialakítása,

f)  szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét,

g)  gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a körjegyző

     és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében,

 

 

47. §

 

(1)                      A polgármester a Polgármesteri Hivatalban minden héten két  fogadónapot tart a függelékben meghatározottak szerint.

(2)                      A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása

miatt, továbbá vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége szándékos el-

mulasztása vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a

képviselőtestület – minősített többséggel hozott határozata alapján –

keresetet nyújthat be a polgármester ellen a Zala Megyei Bírósághoz

a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejűleg

kérheti a polgármesternek e tisztségből történő felfüggesztését is.

 

 

Az alpolgármester

 

48. §

 

(1)                         A képviselőtestület – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára,     titkos szavazással, a testület megbízatásának időtartamára –                           a  polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére alpolgármestert választ.

Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el a feladatait.

(2)                         Az alpolgármesterrel kapcsolatos munkáltatói jogok közül a képviselő-

                    testület gyakorolja a következőket:

–         megválasztás,

–         tiszteletdíj megállapítása,

               –    összeférhetetlenség kimondása,

               –    fegyelmi eljárás megindítása és fegyelmi büntetés kiszabása,

               –    az anyagi felelősség megállapítása.

 

49. §

 

Az alpolgármester feladatai – a polgármester utasításainak megfelelően –

előkészítő, összehangoló jellegűek. Így részt vesz:

a)     a képviselőtestület ülésére kerülő előterjesztések kidolgozásában,

b)    a gazdasági, társadalmi és közszolgáltatást végző szervezetekkel,

továbbá a lakossággal való kapcsolattartásban,

c)     a bizottság és a képviselők munkájának segítésében,

d)    a kinevezési és a testület hatáskörébe tartozó választási ügyek elő-

készítésében,

e)     az önkormányzat által működtetett oktatási, közművelődési       intézmények működésének koordinálásában.

 

A polgármester helyettesítése

 

50. §

 

(1)              Ha a polgármesteri tisztség nincs betöltve, illetve tartósan akadályoztatva van tisztsége ellátásában, ez esetben az alpolgármester helyettesíti.

(2)              A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat az alpolgármester

csak a polgármester tartós akadályoztatása esetén, helyettesítési jogkörben

     gyakorolhatja.

     Az alpolgármester nem lehet önkormányzati hatáskörök címzettje, ilyet

      sem a képviselőtestület, sem a polgármester nem ruházhat rá. /Munkája

      önkormányzati funkciók ellátásához kapcsolódik./

(3)              Tartós akadályoztatásnak minősül:

a)     30 napot meghaladó betegség, külszolgálat,

b)    büntető vagy egyéb eljárás miatti tisztségből való felfüggesztés,

c)     30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság.

 

 

A körjegyző feladata és hatásköre

 

51. §

 

    (1)    A körjegyzőt pályázat útján a körjegyzőséget fenntartó három önkormányzat képviselőtestületének együttes ülése nevezi ki határozatlan időre.            

    (2)    A körjegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos 

        feladatok ellátásáról, ennek keretében:

a) előkészíti a képviselőtestületi ülés és a bizottság elé kerülő 

    előterjesztéseket,

b) ellátja képviselőtestületi ülés és a bizottság szervezési és ügyviteli

    tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

c) a képviselőtestület elé kerülő rendelet tervezetek, határozati javaslatok

    törvényességi vizsgálatát elvégzi,

          d) tanácskozási joggal részt vesz a képviselőtestület és a bizottságok ülésén,

          e) a testületi ülésen az előterjesztés vitájában a szavazás előtt törvényességi

              észrevételt köteles tenni, amennyiben a szavazás eredményeként 

              jogszabályt sértő döntés születhet, továbbá köteles jelezni a

              polgármesternek ha a döntésénél jogszabálysértést észlel,

          f) gondoskodik a képviselőtestületi ülések és a bizottság üléseinek 

              jegyzőkönyveinek elkészítéséről és a helyi önkormányzatok törvényességi

             ellenőrzéséért felelős szervnek való megküldéséről,

         g) évente beszámol a képviselőtestületnek a hivatal munkájáról.

    (3)   A körjegyző önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatos feladatai:

         a) kezdeményezheti rendelet alkotását,

         b) elvégzi a rendelet szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat,

         c) gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról.

    (4)  A körjegyző egyéb feladatai:

         a) vezeti a körjegyzőség hivatalát, szervezi annak munkáját,

         b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal dolgozói felett,

         c) gondoskodik a hivatal működéséhez szükséges dologi, technikai és személyi

             feltételek biztosításáról,

         d) gondoskodik a hivatal dolgozóinak rendszeres szakmai továbbképzéséről,

         e) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási

             ügyeket,

         f) ellátja a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági               

             jogköröket,

         g) saját hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

     (5)   A körjegyző köteles a képviselőtestület tagjai által a hivatal működésével

             kapcsolatban kért adatokat, információkat megadni.

 

 

VI. A KÖRJEGYZŐSÉG

                                                    

52. §

 

(1)                    Barlahida, Kustánszeg és Mikekarácsonyfa községek

az igazgatási feladatok ellátására körjegyzőséget alakítottak.

(2)                    A körjegyzőség székhelye: 8948 Barlahida, Iskola utca 2.

(3)                    A körjegyzőség hivatalos megnevezés: Barlahida, Kustánszeg és Mikekarácsonyfa Községek Körjegyzősége.

(4)                    A körjegyzőség hivatalát a körjegyző vezeti.

(5)                    A körjegyzőség önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, önálló jogi személy, a részére megállapított költségvetési előirányzatokkal és béralappal szabadon rendelkezik.

(6)                    A körjegyzőség működéséhez a fenntartó önkormányzatok lakosságszám arányában járulnak hozzá, mégpedig évente a finanszírozási szerződésben rögzített összeggel és ütemezésben.

(7)                    A körjegyzőség létszámkeretét, a költségvetését, zárszámadását együttes ülésen kell elfogadni a fenntartók mindegyikének minősített többséggel hozott határozata alapján.

(8)                    A körjegyzőség ügyrendjét az SZMSZ melléklete tartalmazza.

 

 

 

VIII. AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSE

 

53. §

 

(1)                    Az önkormányzatok kötelezően ellátandó és szabadon felvállalt           feladatok ellátásáról gondoskodnak.

Kustánszeg Község Önkormányzata Intézményi Társulásban vesz

            részt Becsvölgye székhellyel az óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, nevelés és napközi-otthonos ellátás kötelezettségének biztosítására.

(2)                    A közös intézmények fenntartásához az érdekelt képviselőtestületek a

tényleges igénybevétel arányában járulnak hozzá.

(3)       A társult önkormányzatok kötelessége, hogy együttesen biztosítsák a

                közösen fenntartott, működtetett intézmények működését.

     (4)        A társult önkormányzatok jogai:

              – az intézményvezetők kinevezése,

              – az intézmények éves költségvetésének jóváhagyása,

               – az intézmények éves gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadása,

              – az intézmények gazdálkodásának ellenőrzése.

 

 

54. §

 

Az önkormányzat a térségi feladatok ellátására, koordinálására a Zalaegerszeg és    

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, és a Nyugat –  Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás(rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) tagja.

 

 

                                                     

IX. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE, VAGYONA

 

  

Az önkormányzat költségvetése

 

55. §

 

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését önkormányzati rendeletben 

       állapítja meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az

       államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás

       mértékét az állami költségvetés törvény határozza meg.

(2)   Az önkormányzat költségvetési koncepcióját és költségvetési rendeletének

        tervezetét a körjegyző készíti elő, melyeket a polgármester terjeszt a

        képviselőtestület elé.

  (3)   A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik:

a) Az első fordulóban történik a költségvetési koncepció elkészítése.

                       Ennek során történik meg a kormány által rendelkezésre bocsátott

                       költségvetési irányelvek tartalmának az önkormányzat gazdálkodá-

                       sára gyakorolt hatásainak, valamint önkormányzat alapellátási kötele-

                       zettségeivel és az önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzügyi

                       információk szakmai elemzése. A költségvetési koncepció

                        kidolgozásával kapcsolatos kiemelt feladatok:

                       – fel kell tárni a bevételi forrásokat és azok bővítési lehetőségeit,

                       – a kiadási szükségletek meghatározása, azok gazdaságos, célszerű                           megoldásainak feltérképezése,

                       – az igények és célkitűzések egyeztetése,

                       –  meg kell határozni a feladatvállalás sorrendjét.

                   b) A második fordulóban történik a költségvetési rendelet tervezetének

                       kidolgozása, amely alternatív javaslatokat is tartalmazhat. A rendelet

                       tervezet javaslat formájában kerül a képviselőtestület elé és                

                        tartalmazza:

                        – a bevételi forrásokat,

                        – a működési, fenntartási előirányzatokat,

                        – a fejlesztési kiadásokat feladatonként,

                        – az általános és céltartalék pénzeszközeit.

 

 

Az önkormányzat vagyona

 

56. §

 

(1)        A képviselőtestület az önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos részletes szabályokat (vagyontárgyak köre, elidegenítésére,

                   megterhelésére, vállalkozásba vitelére, illetőleg más célú hasznosítására

                   vonatkozó előírások) külön önkormányzati rendeletben határozza meg.

                   E rendeletben kell megállapítani:

                   a) forgalomképtelen vagyontárgyak körét,

                   b) a törzsvagyon korlátozottan forgalomképtelen tárgyait és azokat a

                        feltételeket, amelyekre figyelemmel kell lenni a vagyontárgyakról

                        való rendelkezés során,

                   c)  a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyaknak, vagyoni         

                         részeknek és jogoknak a körét.

(2)        A polgármester az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatosan             évente egy alkalommal köteles tájékoztatni a  lakosságot.

 

 

Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai

 

57. §

 

(1)                    Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a körjegyzőség látja el. E körben elkészíti az évközi, év végi költségvetési beszámolót, jelentést és ezeket megküldi a Magyar Államkincstár részre.

(2)                    A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-      testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3)                    Gondoskodik az önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmények pénzellátásáról.

(4)                    A fizetőképesség helyreállítása érdekében az önkormányzat köteles

felfüggeszteni  – a hatósági és az alapvető lakossági szolgáltatások kivételével – a feladatok finanszírozását.

(5)                    Az önkormányzat által fenntartott intézmények ellenőrzését a polgármester a körjegyzőségen és a belső ellenőrön keresztül látja el, illetve biztosítja.

       (6)        Az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül 

                    gondoskodik az önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat    intézményi működési kiadásainak a kiegyenlítéséről, illetve teljesítéséről.

 

(7)       Az önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének vagy

elszámolásának elrendelésére a polgármester, vagy az általa

felhatalmazott személy jogosult.

(8)         Az utalvány ellenjegyzésére a körjegyző jogosult.

 

 

Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése

                           

58. §

 

(1)                 Az önkormányzat gazdálkodást az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

(2)                 Az önkormányzat a képviselőtestület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a söjtöri Belsőellenőrzési Társulás útján gondoskodik.

 

                                                  

 

X. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 

59. §

 

(1)                    Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)                    E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselőtestületének

2/2007. (II.5.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

(3)       Az SZMSZ függelékeinek folyamatos vezetéséről a körjegyző gondos-

            kodik.

  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékei:

 

1. számú függelék             A képviselőtestület tagjainak névsora.

 

2. számú függelék             A költségvetési bizottság tagjainak névsora.

 

3. számú függelék             A körjegyzőség ügyfélfogadási rendje,

                                           a polgármester ügyfélfogadási ideje.

 

4. számú függelék             A körjegyzőség alapító okirata.

 

 

 

Kustánszeg, 2011. június 20.

  

 

   Bécs Tiborné                                                       Juhász András

          polgármester                                                            körjegyző

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2011. június …. -án

 

                                                                                          Juhász András

                                                                                              körjegyző