Kedvezményezett neve: Kustánszeg Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 8919 Kustánszeg, Kossuth utca 45.
Projektazonosító: 3379741396
A Felhívás kódja és címe: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése
Pályázat címe: Külterületi út fejlesztése Kustánszeg és Parasza között
Vissza nem térítendő támogatás összege: 39 966 110 Ft
Támogatás intenzitása: 95%
Megvalósítási helyszín: 0121/1, 0121/3 Hrsz.
Megvalósítási időszak: 2021.09.01 – 2022.12.31.
A projekt részletes tartalma:
A projekt célja Kustánszeg és Parasza között húzódó közút felújítása. A felújítás 2 helyrajzi számot érint
(0121/1, és 0121/3), melyek Kustánszeg Önkormányzat tulajdonában állnak.
Támogatható tevékenységek besorolása:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
b) szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása
és/vagy szélesítése, korszerűsítése
Megvalósítandó beruházási tevékenységek: Fa kivágás rézsűről, árok nyomvonalból, padka
humuszolás, elszállítás depónia helyre, AC-11 kiegyenlítő rtg aszfalt burkolat készítés átlag 5cm vtg,
AC-11 kopó rtg építés 4 cm vtg, földárok kialakítás, felújítás, padka nemesítés vegyeskőből 10 cm vtg
A fejlesztés tartalma:
A fejlesztés tárgya: Kustánszeg 0121/3 – 0121/1 hrsz-ú aszfalt burkolatú út útfelújítása. A műszakilag
összefüggő útburkolat teljes hossza 616 m.
A 0121/3, 0121/1hrsz-ú út csapadékvizét az út melletti vízelvezető árokrendszer vezeti el.
Az út melletti árokrendszer feliszapolódott, felújítása indokolt. A felújítással érintett szakasz hossza
616 m, burkolatszélesség 3.7-3.8 m.
A burkolat a jelenlegi állapotában teljes felületű felújítást igényel a műszaki rajzok és leírásban foglaltak
szerint. Műszaki leíráshoz csatolt helyszínrajz, hossz-szelvény, mintakeresztszelvény, valamint a
leírásban feltüntetett meghatározott mennyiségben és technológiai sorrend meghatározásával kell
elvégezni a felújítást. Kivitelezési munka megkezdése előtt az út űrszelvényébe belógó közlekedési és
a fejújítási munkát egyaránt zavaró növényzetet el kell távolítani, a magas padka füvet le kell vágni és
az árok tisztítási feladatokat el kell végezni.
Az út burkolatának helyreállítása 2 ütemben, melegen hengerelt aszfalt
– 4 cm AC 11/F kopó
– 5 cm AC11 kiegyenlítő
rétegek gépi bedolgozásával történik meg. Természetesen az új alapréteg felvitele előtt, el kell végezni
a szükséges előkészítő munkákat, burkolatseprést, keresztsluszszok marását valamint teljes felületen
az emulziós permetezést is el kell végezni.
Az AC11 kiegyenlítő réteg bedolgozása átlag 5 cm-ben tömörítéssel kell végrehajtani.
Az AC11 kopó réteget a már behúzott kiegyenlatőrétegre fog kerülni, az utat kétoldali tetőszelvénnyel
2,5 – 2,5 %-os oldaleséssel kell kialakítani, a megfelelő tömörítési mellett.
Mindkét réteg esetében ki kell várni az aszfalt szilárdulásához szükséges technológiai időt. A meglévő
földpadka nemesített padkává való építését el kell végezni a tervek szerint összesen, 10 cm vtg.-ban
vegyeskőből, 5%-os oldalesés biztosításával.

fotódokumentáció 50%-os készültségi állapotról