Előterjesztés

javaslat

Az űrlap teteje

Kustánszeg Község Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kustánszeg Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8919 Kustánszeg, Kossuth Lajos utca 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39.§-ában foglalt, továbbá a helyi önkormányzati rendeletben és a szakmai programban meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

•      falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte, ennek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy foglalkoztatásának kezdő időpontjától számított két éven belül a falugondnoki képesítést megszerzi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szakmunkás bizonyítvány,

•         helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         szakmai önéletrajz

•         végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példánya

•         gépjárművezetői engedély másolata

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         a pályázat zárt vagy nyilvános ülés keretében történő tárgyalására vonatkozó nyilatkozat

•         falugondnoki végzettség hiányában nyilatkozat az előírt képesítés megszerzésének vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 23. betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bécs Tiborné polgármester nyújt, a 06 20 344 7549-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kustánszeg Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8919 Kustánszeg, Kossuth Lajos utca 45). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: falugondnok. •        Postai úton, a pályázatnak a Drávaiványi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7960 Drávaiványi, Kossuth Lajos utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 167/2017/DI., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

•         Személyesen: Bécs Tiborné polgármester, Kustánszeg, Kossuth Lajos utca 45.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kustánszeg Község Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el a pályázatot. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

•         Kustánszeg község hirdetőtáblája

•         www.kustánszeg.hu

Az űrlap alja