J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2017. augusztus 22. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat:     24/2017.(VIII.22.)

25/2017.(VIII.22.)

26/2017.(VIII.22.)

27/2017.(VIII.22.)

28/2017.(VIII.22.)

29/2017.(VIII.22.)

30/2017.(VIII.22.)

31/2017.(VIII.22.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. augusztus 22-i

rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, képviselők, Fazekas István jegyző.

Távol volt: Boronyák Gyula, Salamon Viktória – képviselők

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Mietta.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ Pályázatról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Belsőellenőrzési jelentés elfogadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

4./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúan elfogadta.

 

 

1./ Pályázatokról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné polgármester tájékoztatta a testületi tagokat a pályázati kiírásról. Elmondta, hogy az idei évben is hasonló feltételekkel lehet pályázni. Az igényelhető mennyiség 78 m3, az önrész, melyet az önkormányzatnak biztosítania kell 99.060 Ft, valamint a szállítás költsége.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 24/2017.(VIII.22.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be szociális célú tűzifa vásárlására. Az önkormányzat 78 erdei m3 kemény lombos fafajtára jogosult támogatási igényt beadni, amelyhez kapcsolódóan az önrészt, mely 1.000,- Ft/m3 + ÁFA,  és a szállítási költséget, költségvetése terhére vállalja. A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

2./ Belsőellenőrzési jelentés elfogadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné – polgármester megkérte Fazekas István – jegyzőt, hogy tájékoztassa a napirendi pontról a testületet.

Fazekas István – jegyző elmondta, hogy jogszabályi előírás, a hivatal köteles minden évben elvégeztetni a belsőellenőrzést, valamint köteles ezt fenntartani. 2015. évi házipénztárt vizsgálták át, ahol hiányosságot nem állapítottak meg.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 25/2017.(VIII.22.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező Belső ellenőrzési jelentést teljes tartalmával megegyezően elfogadja.

 

3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (Továbbiakban: HEP) Miklovics Mietta készítette 2013-ban, melynek megléte szükséges, illetve alapjául szolgál különböző pályázatoknak. A programot kétévente szükséges felülvizsgálni. A HEP átvizsgálása megtörtént, megállapítottuk, hogy változások a program módosítását nem indokolják.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 26/2017.(VIII.22.) számú határozata

A 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel összhangban Kustánszeg Község Önkormányzata 2013 évben elkészítette a Esélyegyenlőségi Programját.

Kustánszeg Önkormányzat Képviselő testülete a helyzetelemzést áttekintette, és változatlan formában azt elfogadta.

 

4./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

a.)    Falugondnoki pályázat kiírása

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy aktuálissá vált a falugondnoki állás pályáztatása Szalai Gyula nyugdíjba vonulása, és az azt megelőző sétáló miatt.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 27/2017.(VIII.22.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnoki állás betöltéséről 2017. szeptember 12-én újra ülésezik, és döntését meghozza.

 

b.)    Buszváró

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy a Kossuth utca középső buszváróját megrongálta a vihar. A felét teljesen tönkre tette. Javasolta a képviselő testületnek, hogy a javítás helyett, készíttessenek egy ugyan olyat, mint az Kossuth utca végén található, melyet Lukács András kivitelező készített, így a egységes lenne  a buszvárók kinézete.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 28/2017.(VIII.22.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kossuth utca 24. szám előtti új buszvárót kivitelezteti, és a  Z-Nívó Bt. Teskánd céggel bízza meg.

 

c.)    Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatás

Bécs Tiborné – polgármester ismertette a pályázatot. Elmondta, hogy az önkormányzat vízrendezési és csapadékvíz elvezetésre pályázna, melyet akönyvtár, az orvosi rendelő, és a hivatal előtt kellene megcsináltatni, mivel a víz lefolyik a kulcsos házba, ezért repednek a falak. 2015-ben már a Naste-bau cégtől Kovács Dezső már adott árajánlatot. Önrészt is kell vállalni, mert a pályázati pénz ezt nem fedezné.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 29/2017(VIII.22.) számú határozat

Kustánszeg Község képviselőtestülete pályázatot nyúlt be a

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 12. pont szerinti Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” pályázati kiírásra.

Az önkormányzat által vállalt önerő: 741.805 Ft

Kustánszeg Község Önkormányzata az önerőt költségvetésében kívánja biztosítani.

 

d.)   Rendkívüli Települési Támogatás

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy az önkormányzat anyagi háttere az idei évben biztosítani tudja a tanévkezdés támogatását óvodás, általános,- és középiskolás gyermekek részére.

Javasolta, hogy az idei évben kapjanak támogatást, melynek összege gyermekenkénti 5.000,- Ft legyen.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 30/2017.(VIII.22.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatásban részesíti a Kustánszeg községben állandó lakóhellyel rendelkező óvodába járó gyermekeket, általános iskolai tanulókat, valamint a középiskolai tanulmányokat folytatókat.

A támogatás összege: 5.000,- Ft.

e.)    Közvilágítás a Jókai út végén

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy az előzőekben megbeszélte a testület, hogy visszatérnek a Jókai út végén lévő közvilágítás árajánlatásra. Kérte a testületet, hogy szavazzanak a kivitelezésről.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 31/2017.(VIII.22.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt árajánlat alapján elfogadja közvilágítás kivitelezését.

 

 

Bécs Tiborné: Szeretném még elmondani, hogy Tóth János nem kért pénzt, azért hogy bevezette az áramot a sportpályánál. Szeretném megköszönni mindenkinek a falunapi munkáját.

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                      Fazekas István

polgármester                                                                           jegyző