J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2017. július 5. napján megtartott

rendes üléséről

Rendelet: 8/2017.(VII.20.)

Határozat:     17/2017.(VII.05.)

18/2017.(VII.05.)

19/2017.(VII.05.)

20/2017.(VII.05.)

21/2017.(VII.05.)

22/2017.(VII.05.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. július 5-i

rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Boronyák Gyula képviselők, Fazekas István jegyző, Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezető.

Távol volt: Salamon Viktória – képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Mietta.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ Pályázatokról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Egyéb

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Zárt ülés

1./ Termőföld adás-vételi szerződés kifogásának elbírálása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúan elfogadta.

 

 

1./ Pályázatokról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy pályázatot lehet benyújtani a belügyminisztériumhoz, ahol a kultúrház konyháját lehetne felújítani. A burkolatot cserélhető járólapra, valamint a bojlert gondolta kicserélni, új festést és egy konyhaszekrényt lehetne pályázni. A pályázathoz kötelező minimum 100.000 Ft. önrészt vállalni.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata17/2017.(VII.05.) számú határozata

Kustánszeg Község képviselő testülete pályázatot nyúlt be az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –meghirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban Kvtv.) 3. melléklet II. 4. a. pontja szerinti Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás c. pályázati kiírásra.

Az önkormányzat által vállalt önerő: 100.000 Ft

 

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy pályázat benyújtásához szükséges a helyi Közművelődési rendeletet egy ponton módosítani, melyben a kultúrházat kell belefoglalni, mint közművelődési színtér.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 8/2017.(VII.20.) önkormányzati rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testületének helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelete a jegyzőkönyv melléklete.

 

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy az idei évben is lehetséges pályázni szociális támogatásra, melyből a tavalyi évben az iskolakezdés előtt támogatta az önkormányzat a szülőket.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 18/2017.(VII.05.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. c) pontja szerinti rendkívüli szociális támogatásra.

 

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy a Falugondnoki szolgálathoz és az óvoda fenntartásához szeretné a pályázati pénzt hozzátenni, ha sikeres lenne a pályázat.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 19/2017.(VII.05.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja szerinti települési önkormányzatok rendkívüli támogatására szolgáló igényt nyújt be a 2017. évre.

 

2./ Egyéb

Bécs Tiborné: Gyenese Zsófia, aki a Kulturális közmunkaprogramban vett részt nálunk, felmondott, mivel egy sokkal jobban fizető állást talált. Piliséné Simon Brigitta Bernadett szintén felmondott, gyermekeire hivatkozva. Horváth József György már korábban felmondott, mivel elköltözött a településről.

Kemendi Miklós Ignác bírósági ügyével kapcsolatban elmondanám, hogy a bíróság döntése alapján, Kemendi Miklósnak kell megfizetnie 18.750 Ft-ot az önkormányzat részére, ügyvédi költségként. A mi dolgunk, hogy a határozat átvételétől számított 1 napon belül, tájékoztassuk a felperest, hogy az önkormányzatnál név szerint kik dolgoznak és milyen beosztásban. Az utánfutóval kapcsolatos kérdésében válaszul kapta, hogy nincs az önkormányzatnak szabályzata, így a bírónő helyt adott az álláspontunknak, valamint a Nemzeti Információszabadság Hatóságot megkérdezte a bíróság, válaszként közölte a hatóság, hogy az önkormányzat valóban nem adatkezelő, mivel mi ezt a levelet nem kaptuk meg, csak Kemendi Miklós.

Becsvölgyén elkészült a mozgáskorlátozott wc. Elnyerte az önkormányzat az Egészségügyi ház felújítására benyújtott pályázatot. A becsvölgyi polgármester elmondta, teljes tartalommal nyert a pályázat.

A TÁMASZ alapszolgáltatási Intézmény megkeresett minket, hogy Májer Erzsébetnek kevés a nyugdíja és kérték, hogy az önkormányzat vállalja át a térítési díját minden hónapban. Beszéltem a vezetővel, aki elmondta, hogy ha ezt nem vállaljuk, akkor a Rendkívüli Települési Támogatás is tökéletes megoldás.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 20/2017.(VII.05.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete Májer Erzsébet Kustánszeg Kossuth utca szám alatti lakost az önkormányzat évente háromszor, 20.000 Ft. összeggel támogatja.

 

 

Bécs Tiborné: Pulgerné Dávid Izabella kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, miszerint szeretné belterületté nyilvánítani a Tölgyfa utcában lévő, külterületén nyilvántartott büféje területét. Az ezzel járó költségeket magára vállalja.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 21/2017.(VII.05.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja Pulgerné Dávid Izbella 8919 Kustánszeg Dózsa út 2. szám alatti lakos kérelmét a tulajdonában lévő Kustánszeg 0371/11 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását, melynek költségét 100%-ban a kérelmező fizeti.

Az ide4i évben, a nyári diákmunka programban 1 főt alkalmazunk, Boronyák Mátét, aki augusztus 1-jétől áll munkába, napi 4 órában.

A Jókai út végén, ahol Varga Gyuláné lakik, van egy villanyoszlop, viszont izzó nincs felszerelve. Ott teljesen sötét van esténként. Varga Gyuláné jelezte, hogy szeretne oda lámpát. Kértem árajánlatot, közel 100.000 Ft lenne egy darab izzótest felszerelése.

Boronyák Gyula: Úgy tudom, hogy több izzó után fizetünk, mint amennyi fel van szerelve a településen. Ha ez így van, akkor helyezzék is ki. Utána kéne járnunk, hogy ez hogy van.

Bécs Tiborné: Ismét megkerestek az utcavilágítással kapcsolatban, hogy cseréljük a jelenlegieket led- izzókra.

Boronyák Gyula: Mivan akkor, ha az állam pl. 2 év után azt mondja, hogy mivel kevesebb a fogyasztás, akkor a támogatást is csökkenti. Akkor önerőből kell tovább fizetni a nem kis összeget. Javaslom, alaposan járjunk utána, és térjünk rá vissza később.

Bécs Tiborné: Már tudjátok, idén a Dombérozó keretén belül, a Tájháznál mi is várjuk a vendégeket. Ez által keresett meg minket a milejszegi Zsuppán-kert avval a kéréssel, hogy idén 100 halmozottan hátrányos gyermeket szállásoltak el, és ha tudunk, támogassuk őket élelmiszerrel.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 22/2017.(VII.05.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete határozata alapján 10.000 Ft. árú élelmiszerrel támogatja a Zsuppán-kertben nyaraló halmozottan hátrányos gyermekeket.

Bécs Tiborné: Az emlékműnél nem folyik el a víz. Mit tehetünk ez ügyben?

Boronyák Gyula: Javaslom, nézzük meg és térjünk vissza rá.

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                      Fazekas István

polgármester                                                                           jegyző