J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2017. szeptember 12. napján megtartott

rendes üléséről

Rendelet:        9/2017. (X.  02.)

Határozat:     32/2017.(IX.12.)

33/2017.(IX.12.)

34/2017.(IX.12.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. szeptember 12-i

rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Salamon Viktória képviselők, Fazekas István jegyző.

Távol volt: Boronyák Gyula képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Miettáz.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre: Javasolta, hogy a meghívóban lévő napirend előtt a következő napirendeket tárgyalják meg.

1./ Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Gördülő fejlesztési terv megtárgyalása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Településarculati Kézikönyv megrendelése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

4./ Szervezeti és működési Szabályzat Módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

5./ Aktuális ügyek

 

A képviselőtestület tagjai a meghívóban szereplő napirendtől eltérő napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadták.

 

1./ Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

 

 

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy ismételten lehetőség van a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra, amelyhez szeretné, ha idén is csatlakoznának.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 32/2017. (IX.12.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 2018. évi fordulójához csatlakozik.

2./Vízmű Gördülő Fejlesztési Terv

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester tájékoztatta a képviselő testületet a Tervben foglaltakról.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 33/2017.(IX.12.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal – 2018-2032 időszakra – egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselőtestület 11-32054-1-010-00-14MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2018 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.

 

 

3./Települési Arculati Kézikönyv

 

Bécs Tiborné – polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy felvette a kapcsolatot Kondor Erika építésszel a kézikönyv elkészítésével kapcsolatban. A  közös önkormányzaton belül többen is vele csináltatják. Az erre fordítható 1 millió forintit már megkapta az önkormányzat. Ezen összegen felül nem kell hozzátenni önerőt.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 34/2017.(IX.12.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete elkészítteti a Településképi Arculati Kézikönyvet, mellyel Kondor Erika építészt bízza meg.

 

4./Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Bécs Tiborné – polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy jogszabályi változásnak megfelelően szükséges az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet 38. §-ának módosítása. A módosított rendelet tervezetet ismertette.

Hozzászólás nem volt Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 9/2017.(X. 02.) önkormányzati rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása a jegyzőkönyv melléklete.

 

5./ Aktuális ügyek

Bécs Tiborné: Kemendi Miklós ügyével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy 17. 800 Ft. perköltség megfizetését szabta ki rá a bíróság, mely ellen fellebbezést nyújtott be. Az ügyvédnő tájékoztatott erről. Tárgyalás tartását nem kértük, de ellen-kérelmet nyújtottunk be. Utána jártam, hogy Vindornyaszőlősön tudnánk aszfaltot vásárolni, és kb 4 m3-re lenne szükség a paraszai út kátyúzásához.

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                      Fazekas István

polgármester                                                                           jegyző