B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Sor-
szám
Bevételi jogcím 2016. évi előirányzat Módosítás 2016. évi módosított előirányzat 12.31
1 2 3 3 3
1. Önkormányzati működési támogatás (1.1.+…+1.6.) 20 723 518 5 737 015 26 460 533
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 12 130 845 469 408 12 600 253
1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 7 392 673 34 187 7 426 860
1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 000 1 200 000
1.5 Működési célú központosított előirányzatok 5 233 420 5 233 420
1.6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) 6 470 000 -803 700 5 666 300
2.1 Elvonások és befizetések bevételei
2.2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése
2.4 Müködési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele
2.5 Egyéb működési célú támogatások bevétele 6 470 000 -803 700 5 666 300
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 9 523 350 9 523 350
3.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 9 523 350 9 523 350
3.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése
3.4 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele
3.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 10 750 000 -1 600 000 9 150 000
4.1 Helyi adók (4.1.1+4.1.2) 9 200 000 -1 765 000 7 435 000
4.1.1 Vagyoni típusú adók 1 200 000 35 000 1 235 000
4.1.2 Értékesítési és forgalmi adók 8 000 000 -1 800 000 6 200 000
4.2 Gépjárműadó 1 400 000 30 000 1 430 000
4.3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4 Egyéb közhatalmi bevételek 150 000 135 000 285 000
5. Működési bevételek (5.1.+…+5.10.) 3 842 528 4 896 534 8 739 062
5.1 Áru- és készletértékesítés bevétele
5.2 Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja) 1 302 528 -381 562 920 966
5.3 Közvetített szolgáltatások értéke 50 000 50 000
5.4 Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel) 2 000 000 4 550 000 6 550 000
5.5 Ellátási díjak
5.6 Kiszámlázott ÁFA 540 000 675 000 1 215 000
5.7 ÁFA visszatérítése
5.8 Kamatbevételek 1 071 1 071
5.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10 Egyéb működési bevételek 2 025 2 025
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1 Immateriális javak értékesítése
6.2 Ingatlanok értékesítése
6.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4 Részesedések értékesítése
6.5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök
7.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
7.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
8.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+……..+9) 41 786 046 17 753 199 59 539 245
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2 Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11. Belföldi értékpapírok bevételei
12. Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) 13 283 954 137 000 13 420 954
12.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 13 283 954 137 000 13 420 954
12.2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…+13.3) 910 801 910 801
13.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 910 801 910 801
13.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3 Betétek megszüntetése
14. Külföldi finanszírozás bevételei
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+……..+15) 13 283 954 1 047 801 14 331 755
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 55 070 000 18 801 000 73 871 000
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Sor-szám Kiadási jogcímek 2016. évi előirányzat Módosítás 2016. évi módosított előirányzat
1 2 3 3 3
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6) 43 154 953 665 759 43 820 712
1.1. Személyi  juttatások 15 882 000 -885 417 14 996 583
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 750 000 -220 000 3 530 000
1.3. Dologi  kiadások 15 243 553 -1 829 899 13 413 654
1.4 Élelmezés költségei
1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek) 4 296 000 1 929 275 6 225 275
1.6 Egyéb működési célú kiadás 3 983 400 1 671 800 5 655 200
1.6.1 az 1.6.-ből:-Elvonások és befizetések 45 000 45 000
1.6.2 -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.6.3 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.6.4 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.6.5 -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 303 400 1 740 600 5 044 000
1.6.6 -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.6.7 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.6.8 -Árkiegészítések, ártámogatások
1.6.9 -Kamattámogatások
1.6.10 -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 680 000 -113 800 566 200
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) 340 000 1 264 000 1 604 000
2.1. Beruházások 340 000 834 000 1 174 000
2.2. Felújítások 430 000 430 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.3.1 az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.3.2 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.3 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.4 -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.5 -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.3.6 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.3.7 -Lakástámogatás
2.3.8 -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
3. Tartalékok (3.1+3.2) 10 770 000 15 960 440 26 730 440
3.1. Általános tartalék 8 770 000 17 960 440 26 730 440
3.2. Céltartalék 2 000 000 -2 000 000
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 54 264 953 17 890 199 72 155 152
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2 Likvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6. Belföldi értékpapírok kiadásai
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.3) 805 047 910 801 1 715 848
7.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 805 047 910 801 1 715 848
7.2 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.3 Pénzügyi lízing kiadásai
8. Egyéb sajátos elszámolások
9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+……..+9) 805 047 910 801 1 715 848
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10) 55 070 000 18 801 000 73 871 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat
1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor – költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -12 478 907 -137 000 -12 615 907
2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( finanszírozási bevételek 16. sor – finnszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

 

 

12 478 907 137 000 12 615 907
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
forintban !
Sor-
szám
Bevételek Kiadások
Megnevezés 2016. évi
előirányzat
Módosítás 2016. évi módosított
előirányzat
Megnevezés 2016. évi
előirányzat
Módosítás 2016. évi módosított
előirányzat
1 2 3 4 5 5 5
1. Önkormányzatok működési támogatásai 20 723 518 5 737 015 26 460 533 Személyi juttatások 15 882 000 -885 417 14 996 583
2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 6 470 000 -803 700 5 666 300 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 750 000 -220 000 3 530 000
3. Közhatalmi bevételek 10 750 000 -1 600 000 9 150 000 Dologi kiadások 15 243 553 -1 829 899 13 413 654
4. Működési célú átvett pénzeszközök Élelmezés költségei
5. Egyéb működési célú bevételek 3 842 528 4 896 534 8 739 062 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 296 000 1 929 275 6 225 275
6. Egyéb működési célú kiadások 3 983 400 1 671 800 5 655 200
7. Tartalékok 10 770 000 15 960 440 26 730 440
8. Céltartalék
9.
10.
11.
12.
13. Költségvetési bevételek összesen (1+….+12) 41 786 046 8 229 849 50 015 895 Költségvetési kiadások összesen (1+….+12) 53 924 953 16 626 199 70 551 152
14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18) 12 943 954 1 047 801 13 991 755 Értékpapír vásárlása, visszavonása
15. Költségvetési maradvány igénybevétele 12 943 954 137 000 13 080 954 Likvid hitelek törlesztése
16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17. Államháztartáson belüli megelőlegezések 910 801 910 801 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20. Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 805 047 910 801 1 715 848
21. Egyéb sajátos elszámolások Egyéb sajátos elszámolások
22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19) 12 943 954 1 047 801 13 991 755 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+….+21) 805 047 910 801 1 715 848
23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22) 54 730 000 9 277 650 64 007 650 KIADÁS ÖSSZESEN (13+22) 54 730 000 17 537 000 72 267 000
24. Költségvetési hiány: 12 138 907 8 396 350 20 535 257 Költségvetési többlet: —- —- —-
25. Tárgyévi hiány: —- 8 259 350 8 259 350 Tárgyévi többlet: —- —-

—-

 

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
forintban !
Sor-
szám
Bevételek Kiadások
Megnevezés 2016. évi
előirányzat
Módosítás 2016. évi módosított
előirányzat
Megnevezés 2016. évi
előirányzat
Módosítás 2016. évi módosított
előirányzat
1 2 3 4 5 5 5
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 9 523 350 9 523 350 Beruházások 340 000 834 000 1 174 000
2. Felhalmozási bevételek Felújítások 430 000 430 000
3. Felhalmozáci célú átvett pénzeszközök átvétele Egyéb felhalmozási kiadások
4. Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok
5. Vis major támogatás
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. Költségvetési bevételek összesen (1+….+12) 9 523 350 9 523 350 Költségvetési kiadások összesen (1+….+12) 340 000 1 264 000 1 604 000
14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18) 340 000 340 000 Értékpapír vásárlása, visszavonása
15. Költségvetési maradvány igénybevétele 340 000 340 000 Hitelek törlesztése
16. Vállalkozási maradvány igénybevétele , Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17. Betét visszívonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése
19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Betét elhelyezése
21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22. Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24. Értékpapírok kiadása
25. Egyéb külső finanszírozási bevételek
26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 340 000 340 000 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+….+25)
27. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26) 340 000 9 523 350 9 863 350 KIADÁS ÖSSZESEN (13+26) 340 000 1 264 000 1 604 000
28. Költségvetési hiány: 340 000 —- —- Költségvetési többlet: —- 8 259 350 7 919 350
29. Tárgyévi hiány: —- —- —- Tárgyévi többlet: —- 8 259 350 8 259 350