Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról szóló

9/2015. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Egységes szerkezetben

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

 

1. § (1) Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugondnoki szolgálatot működtet a 2.§-ban  meghatározott célok megvalósítása érdekében.

(2) A falugondnoki szolgálat működési engedély alapján működik.

(3) A falugondnok foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

(4) A falugondnok tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat és egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

 

2. A rendelet célja

 

2. § (1) A falugondnoki szolgáltatás célja:

a)  szociális alapellátások színvonalának javítása, jobb életminőség eléréséhez segítségadás,

b) a község intézményhiányaiból eredő települési hátrányok enyhítése,

c) biztosítani a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését,

d) a településen lakó családok életfeltételeinek javítása,

e) a helyi társadalmi és civil szféra esősítése a jobb életminőség elérése érdekében,

f) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

 

3. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

 

3.§ (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,

b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,

c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások.

(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:

a) étkeztetésben való közreműködés,

b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,

c) közreműködés a közösségi szociális információk szolgáltatásában,

d) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,

 

e) Az iskolás valamint óvodás korú gyermekek szállítását a Falugondnoki szolgálat a Zala Megyei Kormányhivatal által kijelölt oktatási körzetben eseti jelleggel biztosítja, mely intézmények a következők:

  • Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola 8918. Csonkahegyhát, Fő út. 24,
  • Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola Becsvölgyei telephelye 8985, Becsvölgye, Fő út , 61.
  • Becsvölgyei Nyitnikék Óvoda 8985 Becsvölgye, Virágos út 4.

 

.

(3) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a (2) bekezdésen írtakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(4) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

a) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

b) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(5) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi feladatot úgy kell ellátnia, hogy az az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

(6) A falugondnoki szolgáltatás által ellátandó feladatokat részletesen a Falugondnoki szolgáltatás szakmai programja, valamint a falugondnok munkaköri leírása tartalmazza.

 

4. A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendje

 

4.§ (1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.

(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a falugondnoknál kell bejelenteni személyesen, telefonon, vagy írásban. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket.

(3) A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

(4) A falugondnoki szolgáltatás megszűnik:

a) kérelmező halálával,

b) kérelmező lemondása által,

c) ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra nem szorul rá.

 

5. A falugondnoki szolgálat ellátása

 

5.§ (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el, mely érvényes műszaki vizsgával, kötelező felelősség- és CASCO biztosítással rendelkezik. A gépjármű üzemképes állapotáért a falugondnok a felelős, aki a gépjármű rendellenes használatából, valamint a falugondnok hibájából a gépjárműben vagy idegen dologban keletkezett károkért anyagi felelősséggel tartozik.

(2) A falugondnok vezetni köteles a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételekről szóló 1/2000. (I. 07.) SzCsM rendelet 8. melléklete szerinti tevékenység naplót.  Az adott napi teljesítés igazolására a polgármester jogosult.

(4) A falugondnok a munkaköri leírásban írtak szerint, valamint a polgármester utasításának megfelelően látja el a falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatokat.

(5) A falugondnokot szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell, a helyettesítő személyről a polgármester gondoskodik.

(6) A falugondnok az elvégzett munkáról a tárgyévet követő minden év március 31-ig köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatot ellátó személy részére étkezési utalványt biztosít a személyi jövedelemadóról szóló törvényben – kedvezményes adózású  értékhatárig – meghatározott értékben.

 

6. Záró rendelkezések

 

6. § (1) Hatályát veszti Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatáról szóló 5/2000.(V.30.) önkormányzati rendelete.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző  gondoskodik.

(3) A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

 

 

 

Bécs Tiborné                                                                                Fazekas István

polgármester                                                                                         jegyző

 

 

 

 

Kihirdetve: 2017. március 28.

 

Fazekas István

jegyző