Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V. 15.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

 

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

1. §

Általános rendelkezések

 

(1) Kustánszeg Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendelet alapján kötelező helyi hulladékgazdálkodási közfeladat ellátás keretében szervezett és fenntartott közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) útján gondoskodik a települési hulladék rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról, és ezen tevékenységek ellátásáról.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységre, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. § (3) bekezdésében foglaltakra.

(3) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Kustánszeg község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet személyi hatálya a Kustánszeg Község Önkormányzata közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosára, használójára,- természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság – terjed ki.

(4) A közszolgáltatás célja a településtisztaság biztosítása, a közegészségügyi, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. A közszolgáltatást oly módon kell megszervezni és biztosítani, hogy az megfeleljen a Ht.-ben foglalt újrahasználat és újrahasználatra előkészítés, az önellátás és közelség, a szennyező fizet, a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának, a költséghatékony közszolgáltatás biztonságának, továbbá a keresztfinanszírozás tilalmának elvével.

(5) A település közigazgatási területén, jelen rendelet szerinti közszolgáltatást a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8900 Zalaegerszeg, Gasparich utca 26., adószám: 24308649-2-20 (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el. A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége során jogosult alvállalkozót igénybe venni.

(6) A település közigazgatási területén lévő valamennyi hulladéktermelő, hulladékbirtokos ideértve különösen az ingatlantulajdonost, a tevékenysége során vagy az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek vagy alvállalkozójának történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(7) Az Önkormányzat együttműködik a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra Koordináló szervként kijelölt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Koordináló szerv). Az Önkormányzat jelen rendeleti szabályozással is elősegíti az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltak végrehajtását.

 

2. §.

Értelmező rendelkezések

(1) E rendelet alkalmazásában:

1. hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles;

2. hulladékbirtokos: a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van;

3. települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék;

4. háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot;

5. biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hulladék;

6. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló;

7. vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek;

8. lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja;

9. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;

10. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás;

11. önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése;

12. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

13. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;

14. gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés;

15. gyűjtőhely: az átvételi hely, a hulladékgyűjtő pont, a hulladékgyűjtő udvar, valamint a munkahelyi gyűjtőhely és az üzemi gyűjtőhely;

16. állami hulladékgazdálkodási közfeladat: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezése;

17. ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll;

18. közszolgáltatási terület: olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen behatárolható terület, amelyen belül az ingatlanhasználók részére az adott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ugyanaz a közszolgáltató végzi;

19. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;

 

 

 

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

 

3.§.

(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

Feladata e tekintetben különösen:

a.) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b.) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, szerződés megkötése,

c.) gondoskodás a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék

elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről,

d.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes – a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása,

e.) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett – önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.

(2) A közszolgáltatási a közszolgáltatás ellátására feljogosított Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen, vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő, rendszeres elszállítására terjed ki.

(3) Gyűjtőedények mérete:

a) 60 és 80 literes edény

b) 120 literes edény

c) 240 literes edény

4.§.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni.

Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a.) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére- az  elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

b.) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által  szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át,

c.) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondoskodással járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

d.) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

 

 

5. §.

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

 

Teskánd közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására kizárólagos jogosult hulladékkezelő a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Zalaegerszeg, Gasparich u. 26. – amely a kötelező közszolgáltatónak minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató Kustánszeg közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2017. december 31. napjáig, a 2008. január 01. napján megkötött közszolgáltatási szerződés alapján. A Közszolgáltató végzi Salomvár települési szilárd és lakossági hulladékainak gyűjtését és szállítását és gondoskodik a szilárd nem veszélyes hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.

 

6.§.

 

(1) A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely legkorábban 2008. január 1. napjától a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás – továbbiakban Társulás – tagjainak közös tulajdonában lévő, zalaegerszegi  0182/13. hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet Közszolgáltató, az általa összegyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni.

 

(2) Az (1) bekezdésében körülírt, a települési szilárd hulladék elhelyezésre és ártalmatlanításra kijelölt zalaegerszegi 0182/13. hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a lerakót üzemeltető közszolgáltató, aki (amely) köteles a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26. Közszolgáltató által összegyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.

 

7.§.

 

(1) Minden belterületi ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a rendeletben meghatározott edényzet felhasználásával a rendeletben meghatározott módon a közszolgáltatóval elszállíttatni, azaz köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és az Önkormányzat közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről az Önkormányzat az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről (gyakoriság, útvonal és időpont). A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat – a közszolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá.

(4) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az Önkormányzat az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban, vagy hirdetmény útján értesíteni köteles.

 

8.§.

A hulladék gyűjtésére, elszállítására és átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával, elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek

 

(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, könnyen tisztítható, fedéllel ellátott, 60; 80; és 120 liter űrtartalmú gyűjtőedényt köteles használni.

 

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(3) A gyűjtőedényekben tilos olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati tetem, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és építési törmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozók vagy más személyek egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőjárművet, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet.

(4) A lakásokban használhatatlanná vált nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgyak, bútorok és egyéb feleslegessé vált ingóságok, lom elszállításáról az önkormányzat évente egyszer tavaszi lim-lom akció keretében gondoskodik.

(5) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága a település belterületén két hetente, szerdai napokon történik.

(6) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.

(7) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából az Önkormányzat által megjelölt időpontban, az út szélén, a begyűjtést végző gépjárművel megközelítésre és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni úgy, hogy azzal a közút, illetve a gyalogosforgalmat nem akadályozza.

A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre.

 

9.§.

 

(1) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(2) Tilos a hulladékgyűjtő edények tartalmába hulladékok vagy hulladék-anyag megkeresése céljából belenyúlni, a hulladékban válogatni, vagy hulladék-anyagot- különösen élelmiszert- a hulladékgyűjtő edényből kiguberálni, elvinni.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

 

10.§.

A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás csak törvényben, vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.

11. §.

(1) A rendelet 2017. május 16-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

Bécs Tiborné                                                   Fazekas István

polgármester                                                          jegyző

 

Kihirdetve: 2017. május 15.

 

Fazekas István

jegyző