J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2017. március 27. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat:       8/2017.(III.27.)

9/2017.(III.27.)

10/2017.(III.27.)

11/2017.(III.27.)

Rendelet: 3/2017.(III.28.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. március 27-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Salamon Viktória képviselők, Fazekas István jegyző.

Távol volt: Boronyák Gyula – képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Mietta.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ Falugondnoki Szolgálatról szóló rendeletmódosítás tervezet

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné javasolta, hogy a napirendi pontok közé vegyék fel a Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat benyújtásáról döntést, ajándékozás céljából kapott járdákkal kapcsolatos ügyintézést, a belsőellenőrzési megbízatásról döntést, valamint  az ASP rendszer kiépítéséről tájékoztatás.

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúan elfogadta.

 

1./ Falugondnoki Szolgálatról szóló rendeletmódosítás tervezet

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy a rendeletet módosítani szükséges, mivel az erre vonatkozó törvényben szerepel, hogy csak a Zala Megyei Kormányhivatal által kijelölt oktatási körzetben eseti jelleggel köteles biztosítani az óvodás és iskolás korú gyermekek szállítását.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 3/2017.(III.28.) önkormányzati rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzat Falugondnoki szolgálatának szóló 9/2015. (VI.15.) önkormányzati  rendeletének módosítása jegyzőkönyv melléklete.

 

2./ Ajándékozás céljából kapott járdákkal kapcsolatos ügyintézés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy határozni szükséges a már említett ajándékba kapott járdák önkormányzati tulajdonba kerülésének költségeiről, valamint szükségessé vált a Magyar Közútkezelő Zrt-től kérvényezni az úttestből egy darabot a járdakialakításhoz.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 8/2017.(III.27.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete járdakialakítás céljából tulajdonába kéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től a Kustánszeg belterület 154/1 hrsz-ú ingatlanból 19 m2 nagyságú területrészt. Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete az eljárással kapcsolatos terheket vállalja.

 

 

A képviselő testület felhatalmazza Bécs Tiborné – polgármestert a megállapodás megkötésére.

Felelős: Bécs Tiborné – polgármester

 

 

3./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy az idei évben is kiírták az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatot, melyben a belterületi utak felújítására szeretne az önkormányzat pályázni.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 9/2017.(III.27.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra támogatási igényt nyújt be Kustánszeg Község 675 hrsz., 693 hrsz., 111 hrsz.; 132 hrsz., belterületi útjainak felújítására.

Az önkormányzat által vállalt önerő:1.688.897,- Ft

Kustánszeg Község Önkormányzat az önerőt a 2017. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné polgármester.

 

 

4./ Belsőellenőrzési megbízatásról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy minden évben kötelező elvégeztetni a belsőellenőrzést. Az idei évben a Nyitnikék Óvoda költségvetését szeretné átnézetni, remélve, hogy lehetne szűkíteni a kiadásokat, spórolni, a fennmaradó összeget az óvodára fordítani.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 10/2017.(III.27.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi belsőellenőrzési feladatok végráhajtásával a Kavar Gazdasági Tanácsadó Bt-t bízza meg, a Nyitnikék Óvoda Gazdálkodásának ellenőrzésével.

 

 

5./ ASP rendszer kiépítéséről tájékoztatás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné – polgármester felkérte Fazekas István jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselő testületet a pályázatról.

Fazekas István – jegyző elmondta hogy kiépítésre kerül ez az adattároló rendszer, mely az Államkincstárral van összeköttetésben. A pályázat lényege egy olyan rendszer kiépítése, melynek köszönhetően az ügyfelek saját maguk is betekintést nyerhetnek, hogy az ügyük éppen hol tart. A technikai feltételeket már megvizsgálták, számítógépek és nyomtatók igénylése megtörtént a pályázatban. Első körben az adóval kapcsolatos ügyek kerülnek a rendszerbe, melynek várható időpontja szeptember. 2018. január 1.-től viszont minden ügyintézésnek a rendszeren keresztül kell történnie. Előnye a hivatalok közti ügyintézés gyorsasága. Az ügyfelek bármely önkormányzatnál intézhetik ügyeiket, nyomon követhetik a az ügyvitelt. Ügyfélkapu szükséges hozzá, valamint kérhetik az elektronikus ügyintézést, így nem kell személyesen befáradniuk a hivatalokba.  Jelenleg az ASP rendszer internet alapú, viszont dolgoznak rajta, hogy ettől független legyen. A technikai hátterét a pályázat biztosítja.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 11/2017. (III. 27.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a közös hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezeti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.

6./ Szünidei gyermekétkeztetés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján, a tavalyi évhez hasonlóan, a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek vehetik igénybe 18. életévig, a településen ez 16 gyermeket érint. Részükre biztosítani kell a szünidő időtartama alatt a napi egyszeri melegételt. Az Atroplusz Szolgáltatási és Közétkeztetési Kft. által szállított ételt kapják majd a gyermekek, éthordóban, melyet a kultúrházban kapnak meg.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 11/2017.(III.27.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján szünidei gyermekétkeztetésben részesülő 16 gyermek részére az étkezést az Atroplusz Szolgáltatási és Közétkeztetési Kft.-vel biztosítja.

7./ Egyéb ügyek

Bécs Tiborné: Kustánszegen keresztül húzódik a kálvinista út, Keménfán megy át, ott felfedeztek egy kálvinista kutat. Van rá pályázat, de csak az egyház nyújthat be pályázatot. Kérték, hogy ha tartanak itt rendezvényt, akkor szeretnék elkérni a kultúrházat vagy az IKSZT-t. Én megígértem nekik, hogy biztosítjuk részükre. Szeretném elmondani, hogy a Gellénházi Rendőrőrs vezetője Luczi Jenő lett. Volta m Cseszteregen az ASP-vel kapcsolatos előadáson, elmondták, hogy sok a probléma a rendszerrel, és sok a felmerült kérdés is. Becsvölgyén, a kultúrházban volt az iskolás alapítványi bál. 160 fő vett részt. A lomtalanítás minden probléma nélkül lezajlott. Március 20.-val munkába álltak a közmunkásaink, akiknek december 31.-ig szól a szerződése. A Közút igazgatója ígéretet tett, hogy a Kossuth utcán lévő árkok egy részét megcsinálják, majd évente, folyamatosan javítják. Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatásából kapott pénzből a belterületi utakat javítják, a jövő héten jönnek megnézni, április 7.-vel kezdik a munkálatokat. Kb. 1-1,5 hónap alatt elvégeznek. Az érintett utak a Táncsics út, a Jókai út vége, a Dózsa utca, a Kossuth utca kisebb utcája a Májer Gáborék felé.

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                       Fazekas István

polgármester                                                               jegyző