J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2017. április 30. napján megtartott

rendkívüli üléséről

Rendelet: 4/2017.(V.2.)

5/2017.(V.19.)

Határozat:       12/2017.(IV.30.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. április 30-i rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Salamon Viktória képviselők, Fazekas István jegyző.

Távol volt: Boronyák Gyula – képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Mietta.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályozása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Hulladékgazdálkodási rendeletmódosítás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

 

Bécs Tiborné – polgármester javasolta, hogy a napirendi pontok közé vegyék fel az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatról való döntést.

 

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúan elfogadta.

 

1./ Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályozása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester ismertette a napirendi pontot.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelete a jegyzőkönyv melléklete.

 

2./ Hulladékgazdálkodási rendeletmódosítás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester ismertette a napirendi pontot.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 5/2017.(V.15.) önkormányzati rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzatának a köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

 

3./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy az idei évben is kiírták az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatot, melyben a belterületi utak felújítására szeretne az önkormányzat pályázni.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 12/2017.(IV.30.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra támogatási igényt nyújt be Kustánszeg Község 675 hrsz., 693 hrsz., 111 hrsz.; 132 hrsz., belterületi útjainak felújítására.

Az önkormányzat által vállalt önerő:1.688.897,- Ft

Kustánszeg Község Önkormányzat az önerőt a 2017. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné polgármester.

 

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                      Fazekas István

polgármester                                                               jegyző