J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2017. február 7. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat:       1/2017.(II.07.)

2/2017.(II.07.)

3/2017.(II.07.)

4/2017.(II.07.)

5/2017.(II.07.)

6/2017.(II.07.)

7/2017.(II.07.)

Rendelet: 1/2017.(II.22.)

2/2017.(II.22.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. február 7-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Boronyák Gyula képviselők, Fazekas István jegyző.

Távol volt: Salamon Viktória – képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Mietta.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Kustánszeg Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

3./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné javasolta, hogy a napirendi pontok közé vegyék fel a Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017. évi szociális tagi hozzájárulási összegének elfogadását, ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának elfogadást, polgármester szabadságolási tervének elfogadását, valamint a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítását, az önkormányzati SZMSZ módosítását.

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúan elfogadta.

 

1./ Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

Bécs Tiborné – polgármester felkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse képviselő- testületi tagokat a napirendről.

 

Gombosné Bencze Ildikó – pénzügyi csoportvezető ismertette a Közös Hivatal Költségvetési Tervezetét.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 1/2017.(II.07.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 52.200.000,- Ft bevétellel és 52.200.000,- Ft kiadással elfogadja.

 

2./ Kustánszeg Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

Bécs Tiborné – polgármester felkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse a beterjesztett költségvetés kiadásait és bevételeit.

Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezető a jegyzőkönyv mellékletét képező táblák alapján, tájékoztatta a képviselőtestületet.

Bécs Tiborné – polgármester kijelentette, hogy az Óvoda Társulásnak akkor adja át az önkormányzat a pénzt, ha azt pályázati lehívással megkapja Kustánszeg.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadását. A képviselőtestület egyhangúlag / 4 igen szavazattal / a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Község Önkormányzata  1/2017.(II.22.) önkormányzati rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.22.) számú önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

3./ Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017. évi szociális tagi hozzájárulási összegének elfogadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2017. évi házi segítségnyújtáson belül személyi gondozás díját 400 Ft-ban, valamint a szociális segítés díját is 400 Ft-ban állapítja meg, mely a nyugdíjasokat terheli, eddig ez az összeg 350 Ft. volt. Az intézményi hozzájárulást 850 Ft/főre emelik, a tavalyi 750 Ft.-hoz képest. A fenti térítési díjak 2017. március 1-jén lépnek hatályba.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 2/2017.(II.07.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017. évi szociális tagi hozzájárulási összegét 850 Ft/lakos összegben határozza meg.

Kustánszeg Község Önkormányzata 3/2017.(II.07.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2017. évi házi segítségnyújtás térítési díját 400 – 400 Ft-ban határozza meg.

 

4./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának elfogadást

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy módosítani szükséges a megállapodást, ugyan is 15 település kilépett a társulásból.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 4/2017.(II.07.) számú határozata

Kustánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Kustánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.

 

Felelős: Bécs Tiborné – polgármester

5./ A polgármester 2017. évi szabadságolási tervének elfogadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Hozzászólás nem volt, Bécs Tiborné szavazásra tette fel a napirendi pontot, a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 5/2017.(II.07.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

6./ A polgármester 2017. évi illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előadó: Fazekas István jegyző

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel a napirendi pontot, a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 6/2017.(II.07.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 71. §-a alapján Bécs Tiborné – polgármester részére 2017. január 1-jétől 299.151,- Ft/hó  illetményt állapít meg.

A polgármester költségtérítése az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta az illetményének 15 %-ában meghatározott összeg, amely jelen esetben 44.873,- Ft.

Felkéri a község jegyzőjét, hogy az illetmény megállapításával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen.

Határidő: azonnal

Felelős:    Fazekas István jegyző

 

7./ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Fazekas István jegyző

Fazekas István  – jegyző elmondta, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása szükséges, ahol meg kell határozni a jegyző helyettesítése hogyan történik.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel a napirendi pontot, a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 2/2017.(II.22.) önkormányzati rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 1/2015. (II.10.) rendeletének módosítása a jegyzőkönyv melléklete.

 

8./ Egyéb ügyek

a.) Bécs Tiborné – polgármester javasolta, hogy az előző évekhez hasonlóan támogassák a Cserta Néptáncegyesületet, akik levélben is megkeresték a testületet, valamint az Iskolánkért,- Gyermekeinkért Egyesületet.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel a napirendi pontot, a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 7/2017.(II.07.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri 50.000  Ft összeggel támogatja a Cserta Néptáncegyesületet, valamint  egyszeri 50.-000,- Ft-tal az Iskolánkért,- Gyermekeinkért Egyesületet.

A Képviselő testület felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert a fenti összeg utaltatására az egyesületek bankszámlaszámára.

Határidő: Azonnal

Felelős: Bécs Tiborné

b.) Bécs Tiborné – polgármester ismertette a képviselő testülettel, hogy Kemendi Miklós Ignác, kustánszegi lakos feljelentést tett az önkormányzat ellen a Zalaegerszegi Járásbíróságon. Feljelentése indoka, hogy nem kapott választ a közérdekű kérdésére, miszerint mennyibe került a 2016. évi szüreti felvonulás, volt-e valamilyen támogatás és milyen összegű, mennyibe került a mulatós előadó. E kérdéseit 2016. szeptember 22-én, és 2016. november 28-án is intézte a polgármester asszony, valamint a jegyző úr felé. Kérdésére választ kapott 2016. október 21-én, valamint 2017. január 24-én is. A válaszok számára nem voltak kielégítőek. Ez ügy által Bécs Tiborné felkeresett egy ügyvédet, aki benyújtotta keresetét a bíróság felé. A bíróság a tárgyalást 2017. március 13. napjára tűzte ki.

Bécs Tiborné: – Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy az E-ON Energiaszolgáltatótól megérkezett a szerződés, mely szerint a futballpályához, a villanyoszlopról történő 3 fázis bekötését tartalmazza.

–         Egyeztettem a ZalaDepoval, a lomtalanítás időpontja március 20-án, hétfői napra van tervezve. Ha módosulna, tájékoztatnak minket.

–         A Katasztrófa védelem kiírta, hogy Kustánszegen a kéményseprő április 3-7-ig lesz a településen.

 

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy sajnálatos módon 2017. szeptemberében óvodába menő gyermekek száma csökken.

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                      Fazekas István

polgármester                                                               jegyző