Kustánszeg Község Önkormányzata

…/… (……..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, valamint annak bizottságaira terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)   A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését összesen

60.280.800 Ft kiadási-bevételi főösszeggel, ezen belül

41.020.940 Ft

költségvetési bevétellel

59.369.999 Ft

költségvetési kiadással

18.349.059 Ft

8.825.709 Ft

9.523.350 Ft

költségvetési hiánnyal

-ebből működési (hiány)

felhalmozási (hiány)

 

 

 

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

 

(3)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2 melléklet részletezi.

 

(4)   A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

 

(5)   A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

 

 

 

 

 

A költségvetés részletezése

 

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 

(1)   Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

 

(2)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

 

(3)   Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

 

(4)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

 

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

 

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(7)   A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint határozza meg.

 

(8)   A képviselő testület az önkormányzat létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:

 

(a)  önkormányzat létszámkerete 4 fő

 

Létszám (fő)

Megnevezés:

1

falugondnok

1

közösségi szolgáltatás vezető

1

könyvtáros, közösségi szolg. szervező

1

Főállású polgármester

(b)  közfoglalkoztatottak létszámkerete 8 fő

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 

(4)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 

(5)   Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás-állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %- át, de legfeljebb a 5 millió Ft-ot eléri, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

(6)   Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó napjának megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

 

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1)   Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

 

(2)   A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre.

 

(3)   A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester az első negyedév kivételével negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

 

(4)   A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

 

(5)   A képviselő-testület a költségvetési rendelet (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

 

(6)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

 

6. §

A gazdálkodás szabályai

 

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

 

(2)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

 

(3)   Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

 

 

12. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1)   Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

 

 

Kustánszeg, ………………………..

 

 

 

 

…………………………………….

…………………………………….

Fazekas István

Bécs Tiborné

jegyző

polgármester

 

Záradék:

 

A rendelet kihirdetve: ………………………………

 

 

…………………………………….

Fazekas István

jegyző