Előterjesztés

Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. december 16-i nyilvános ülésére

Napirendi pont: Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról

 

Előterjesztő: Bécs Tiborné polgármester

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

„A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51.§ (3) bekezdése előírja, hogy „A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot”, valamint „A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.”

 

Ennek a feladatnak eleget téve terjesztem a képviselő-testület elé a település környezeti állapotáról szóló tájékoztatót.

 

Kérem, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

 

 

Kustánszeg, 2016. december 16.

Bécs Tiborné

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…../2016 (……) számú határozata

 

a környezet állapotáról

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település környezeti állapotáról szóló tájékoztatót, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

 

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

Határidő: azonnal

 

Tájékoztató Kustánszeg Község környezeti állapotáról

2016.

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben foglaltaknak megfelelően a települési önkormányzatoknak a lakóhelyi környezet állapotáról évente tájékoztatniuk kell a lakosságot.

 

Kustánszeg Község Önkormányzatának feladata többek között, hogy figyelemmel kísérje és értékelje a település környezeti állapotát, segítse az itt élők és a vállalkozók környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó szerepet vállaljon különböző szervezetek, intézmények között.

 

A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA

VIZEK

Felszíni és felszín alatti vizek állapotában jelentős változás nem történt. A 201/2001-es Kormányrendeletben előírt határértéknél magasabb arzén, vas, és mangán tartalmat nem mutattak ki. Kustánszeg község felszín alatti vízbázisa jó minőségű, a vízminőség folyamatos fenntartása érdekében a szükséges vízkezelési intézkedések és azok végrehajtása (mosatás, fertőtlenítés, csőtisztítás) megtörténtek. A közüzemi ivóvíz rendszeres kontrollja (üzemeltetői, hatósági), a szükség esetén tett intézkedések eredményeként településünkön a vízminőséggel összefüggésbe hozható egészségkárosodás nem fordult elő.

 

A szennyvíz elvezetése településünkön nem megoldott, mivel nincsen kiépítve a csatorna rendszer.

 

FÖLD, TALAJVÉDELEM

Fémekre és toxikus elemekre terhelt termőterületet nem állapítottunk meg. Az alkalmazott termesztés technológia a rögzített adatokhoz képest változást nem okozott, egyéb környezeti behatással járó kimutatható károsodást nem észlelt. A vizsgálatok megállapították, hogy a talajok szennyezettsége nem érte el a határértéket.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Kustánszeg  Község hulladékkezelését és a hulladék elszállítását korábban a Zaladepó Zrt, majd  két éve a Zalai Közszolgáltzató Nonprofi Kft. végzi. A kommunális hulladékot jelenleg 2hetente, 2017. január 1.-től hetente egyszer szállítják el, emellett havi egyszer zsákos, azaz szelektív hulladékgyűjtés van a házaktól, illetve évente egyszer lomtalanítás. A településen emellett hulladéksziget található.

ZAJVÉDELEM

Az ipari zajvédelmi követelmények betartatásának ellenőrzése a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság feladata. A szabadidős tevékenységek, vendéglátóegységek, háztartási tevékenységek zajvédelmi követelményeinek betartása évről évre javul, csupán csak egy-két rendezvény után érkezett panaszbejelentés. A szabadtéri rendezvények szervezői évről évre egyre több óvintézkedést tesznek annak érdekében, hogy a rendezvények környezetében lakókat ne érje káros zajhatás.

 

LEVEGŐVÉDELEM

A településen vegyi üzem nem működik. A téli hónapokban a füst okoz szmog veszélyt. Sokan fűtenek fával és szénnel, illetve a szeptember- májusi időszakban a nem megfelelő kerti hulladék égetése okoz levegőszennyezést. A tűzgyújtás visszaszorítására lépéseket kell tenni, zöldhulladék elszállítás megszervezésével.

 

 

 

 

 

Kustánszeg, 2016. december 16.

 

Bécs Tiborné

polgármester