J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2016. november 10. napján megtartott

Rendkívüli üléséről

 

Rendelet: 5/2016 (XI.11.)

6/2016 (XI.11.)

7/2016 (XI.23.)

Határozat:       41/2016. (XI.10.)

42/2016. (XI.10.)

43/2016. (XI.10.)

44/2016.(XI. 10.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 10-i rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Salamon Viktória, Boronyák Gyula, Farkas Balázs képviselők, Fazekas István jegyző

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Miettát.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ Szociális célú tüzelőanyag juttatása helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

2./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúan elfogadta.

 

1./ Szociális célú tüzelőanyag juttatása helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a szociális célú tüzelőanyag beszerzésére benyújtott pályázat kedvező elbírálást kapott és az önkormányzatot 39 m3 tűzifa beszerzésében támogatja a Belügyminisztérium.

A szociális célú juttatásban részesülők körét rendeletben kell szabályozni az önkormányzatnak. Javasolta a testületnek, hogy az előterjesztésnek megfelelően, a szabályozást fogadja el.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem volt.

A képviselő testület 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő rendeletet alkotta:

 

 

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzat 5/2016 (XI.11.) számú rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete a szociális célú tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól szóló rendelete a jegyzőkönyv melléklete.

 

2./ Egyéb ügyek

a.) Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné polgármester tájékoztatta a képviselő testületet az előző ülésen elhangzott előterjesztésről.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 6/2016.(XI.11.) számú rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete az Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelete a jegyzőkönyv melléklete.

b.) Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné tájékoztatta a képviselő testületet, hogy célszerű tovább folytatni a korábbi évben bevezetett gyakorlatot, miszerint azon kustánszegi lakosoknak, akik nem részesültek tűzifa támogatásban, viszont rászorulnak, az önkormányzat jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül támogatást nyútson.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Községi Önkormányzat 7/2016. (XI. 23.) rendelete:

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása a jegyzőkönyv melléklete.

 

Bécs Tiborné polgármester javasolta, hogy a rendeletnek megfelelően a téli fűtési költségek támogatása érdekében a kustánszegi lakóhellyel rendelkezőknek évente egyszer, háztartásonként hivatalból 20.000 Ft támogatást biztosíthatnak. A támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

A javaslatot a képviselőtestület tagjai támogatták, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Községi Önkormányzat 41/2016. (XI. 10.) határozata

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendeletének megfelelően a téli fűtési költségek támogatása érdekében a kustánszegi lakóhellyel rendelkezőknek évente egyszer, háztartásonként hivatalból 20.000  Ft/fő támogatást biztosíthat.

 

c.) Döntés pályázat benyújtásáról

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy lehetőség nyílt az I. Világháborús emlékművet felújítani pályázati forrásból, mely 100 %-os finanszírozású. November 2.-tól lehetséges a benyújtás.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzat 42/2016. (XI. 10.) határozata

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában – az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából – a Közép és Kelet európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt

KKETTKK-CP-02 jelű pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be.

 

d.) Családok átmeneti támogatása

Bécs Tiborné tájékoztatta a képviselő testületet, hogy az érvényben lévő szociális rendelet alapján lehetőség van arra, hogy az óvodás és iskoláskorú gyermekek, valamint felsőoktatásban, nappali tagozaton résztvevő diákok szüleit az önkormányzat jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül az év végén támogassa. A támogatási összeg az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. Így javasolta, hogy 10.000,- Ft/fő támogatást állapítsanak meg.

A javaslatot a képviselőtestület tagjai támogatták.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Községi Önkormányzat 43/2016. (XI. 10.) határozata

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendeletének megfelelően az óvodás és iskoláskorú gyermekek, valamint a felsőoktatásban, nappali tagozaton résztvevő diákok szüleit az önkormányzat jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül év végén  10.000 Ft/fő támogatást állapít meg.

 

e.) Közmeghallgatás kitűzése

Bécs Tiborné – polgármester javasolta, hogy tűzze ki a képviselő testület az idei év Közmeghallgatásának időpontját, továbbá javasolta a december 16-i időpontot.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Községi Önkormányzat 44/2016. (XI. 10.) határozata

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Közmeghallgatás időpontját 2016. december 16. 18. órai kezdéssel határozza meg.

 

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 1.480.000 Ft. összegű támogatást nyert az Önkormányzatok Rendkívüli Támogatására. Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a doktor úr elfogadta a háziorvosi praxist Kustánszeg – Becsvölgye körzetben, 2017. januárban áll munkába, valamint a következő hét hétfőjén írja alá az ÁNTSZ-nél a szerződését.  A helyi kutakkal kapcsolatban felkérte Fazekas István – jegyzőt, hogy ismertesse az ásott kutakkal kapcsolatos információkat.

 

 

 

 

Fazekas István: Az egyedi kutakat engedélyeztetni kell, viszont a helyieknek nem kell semmilyen engedélyt kérni, még helytartásit sem. Nem kell bejelenteni sem és kérelmezni sem, mivel a településen nem ipari öntözés folyik, amely befolyásolná a vízkészletet.

Boronyák Gyula: Csak az ipari használatban álló kutakat kell bejelenteni?

Fazekas István: Így van. A bejelentés és kérelmezés a kinyert m3 arányában van.

Boronyák Gyula: Akkor megnyugtathatjuk a lakosságot?

Fazekas István: Igen, a mai napon így áll a jogszabály.

Bécs Tiborné tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a Mikulás ünnepély december 4-én, 13 órakor lesz, a Karácsonyvárási ünnepség pedig december 17-én, a pontos kezdési idő még nem fixálódott le, az iskolás gyermekek fellépéséhez köthető, valamint elmondta, hogy az óvodás gyermekek is műsort adnak.

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                      Fazekas István

polgármester                                                               jegyző