J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2016. szeptember 6. napján megtartott

Rendes üléséről

Határozat:       34/2016. (IX.06.)

35/2016. (IX.06.)

36/2016. (IX.06.)

37/2016. (IX.06.)

38/2016. (IX.06.)

39/2016. (IX.06.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 6-i rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Salamon Viktória, Boronyák Gyula képviselők, Fazekas István jegyző

Távol volt: Boronyák Gyula, Farkas Balázs képviselők

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Miettát.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

N A P I R E N D:

 

1./ Egészségügyi Alapellátásról rendeletalkotás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Vízmű Gördülő Fejlesztési Terv

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Szociális célú Tüzelőanyag vásárlási pályázat

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

4./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

 

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúan elfogadta.

 

1./ Egészségügyi Alapellátásról rendeletalkotás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné polgármester tájékoztatta a képviselő testületet a napirendi pontról, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 34/2016.(IX.06.) számú határozata

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

  • Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja.
  • Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt rendelettervezetet véleményezés céljából küldje meg az alapellátást végző Dr. Literáti-Nagy Ferenc háziorvosnak, Dr. Németh Miklós fogszakorvosnak és Szakály Éva körzeti védőnőnek, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.).
  • Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: 1. pontban azonnal

2. pontban 2016. szeptember 12.

3. pontban soron következő testületi ülés

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

Fazekas István jegyző

2./ Vízmű Gördülő Fejlesztési Terv

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné polgármester tájékoztatta a képviselő testületet a Tervben foglaltakról.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 35/2016.(IX.06.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal – 2017-2031 időszakra – egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselőtestület 11-18360-1-002-00-14 MEKH azonosító kóddal rendelkező Becsvölgye-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2017 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.

 

3./ Szociális célú Tüzelőanyag vásárlási pályázat

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné polgármester tájékoztatta a testületi tagokat a pályázati kiírásról. Elmondta, hogy a beadási határidő szeptember 30-a, az igényelhető mennyiség 78 m3, az önrész, melyet az önkormányzatnak biztosítania kell 99.060 Ft, valamint a szállítás költsége, a döntés legkésőbb október 16-ig megszületik.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 36/2016.(IX.06.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be szociális célú tűzifa vásárlására. Az önkormányzat 78 erdei m3 kemény lombos fafajtára jogosult támogatási igényt beadni, amelyhez kapcsolódóan az önrészt 1.000,- Ft/m3 + ÁFA,  és a szállítási költséget költségvetése terhére vállalja. A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

 

4./ Egyéb ügyek

a.) Önkormányzati rendkívüli támogatási igény

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné polgármester elmondta, hogy a 2016. évi központi költségvetésről szóló törvény 3. melléklete III. 1. pontja alapján lehetőség van rendkívüli támogatási igény benyújtására, amely lehetőséggel az önkormányzat éljen.

 

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 3 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 37/2016.(IX.06.)  számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III.1. Pontja szerinti települési önkormányzatok rendkívüli támogatására szolgáló igényt nyújt be 2016. évre.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.

 

b.) Az óvodai létszám túllépte a megengedett maximális létszámot. A vezető óvónő kérte, hogy járuljunk hozzá, illetve fogadjuk el a jelenlegi létszámot, mint fenntartó.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 38/2016.(IX.06.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Becsvölgyei Nyitnikék Óvoda létszám túllépéséhez hozzájárul.

 

c.) Buszváró felújítása a település alsó részében folyamatban van. Lukács András, mint a kivitelező Z-Nívó Kft cég vezetője, tájékoztatott, hogy a hét folyamán elkészül az új buszváró.

d.) A Kossuth utca melletti területeket az önkormányzat szeretné megvásárolni az osztrák állampolgártól is. Iván László által eladott terület, már az önkormányzat nevén van bejegyezve. Geráth György az ő részét is a részünkre ajándékozza.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 39/2016.(IX.6.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kustánszeg Belterület 197/6 hrsz-ú, valamint a Kustánszeg Belterület 155/3 hrsz-ú ingatlant megvásárolja Adele Ritt osztrák állampolgártól, mint tulajdonostól, összesen: 327.000 Ft.

A Képviselő testület felhatalmazza Bécs Tiborné – polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné

 

e.) A TARR Kft-nek levelet írtunk, melyben kértük, hogy válaszoljanak és próbáljunk kompromisszumot kötni azon ügyben, mely szerint a kábeltévé egyik központja az iskola épületében van. Az áramot, melyet a szerkezet használ, nem fizetik, így az önkormányzatnak ez elég sokba kerül.

Fazekas István: Javaslom, egyeztessünk velük időpontot személy megbeszélésre.

 

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                      Fazekas István

polgármester                                                               jegyző