ELŐTERJESZTÉS

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. szeptember 6-án soron következő ülésére

 

 

Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet                                    megalkotására javaslat.

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § bekezdés 4. pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását.

 

Az Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt (továbbiakban: Eatv.). Az Eatv. – az önkormányzatok feladatai vonatkozásában – 2015. augusztus 1-től hatályon kívül helyezte az egészségügyről szóló 1997. évi törvény (továbbiakban: Eütv.) 152. § (1)-(2) bekezdését:

 

„152. §

(1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
 • a fogorvosi alapellátásról,
 • az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
 • a védőnői ellátásról,
 • az iskola-egészségügyi ellátásról.

 

(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete – a kormányrendelet szerinti praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg.”

 

2015. augusztus 1-től az önkormányzatok egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatait az Eatv. állapítja meg:

 

5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
 • a fogorvosi alapellátásról,
 • az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
 • a védőnői ellátásról, és
 • az iskola-egészségügyi ellátásról.”

 

Az Eatv. 5. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott valamennyi egészségügyi alapellátás körzeteit az Eatv. 6. § (1) bekezdése alapján önkormányzati rendeletben kell szabályozni:

 

 

„6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg.”

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1)-(2) bekezdése szerint:

 

„2. § (1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.

(2) A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott kivétellel – csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.”

Az Eatv. 5. § (2) bekezdése szerint az önkormányzati rendelettel kapcsolatban ki kell kérni a házorvos és a védőnő véleményét:

„5. § (2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve védőnő véleményét.”

Az Eatv. 6. § (2) bekezdése alapján:

„6. § (2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.”

 

A Kormány a praxiskezelőt a háziorvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok vonatkozásában az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben jelölte ki. A 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése szerint a Kormány praxiskezelőként az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt jelöli ki.

A Kormányrendelet hivatkozott rendelkezése 2015. 03. 01. előtt praxiskezelőként az Országos Alapellátási Intézetet (OALI) jelölte ki.

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 3/A. § értelmében az ÁNTSZ-t a Kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott országos intézet és az Országos Tisztiorvosi Hivatal alkotja.

A Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése alapján az országos intézet az ÁNTSZ szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, tovább képzési, nyilvántartási, koordinálási, szakértői, valamint az egészségügyi szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat ellátó szerve.

A Kormányrendelet 1. melléklet 4. pontja alapján országos intézetnek minősül a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI).

A költségvetési szerv alapító okirata szerint a NEFI az alapellátás területén az ÁNTSZ szakmai módszertani alapintézménye.

 

 

Az előterjesztés mellékletét képező javaslat, rendelettervezet a jelenlegi körzetbeosztást, illetve az érintett települések közigazgatási területét tünteti fel. A rendelettervezet képviselő-testület által történő elfogadását követően kerülne sor a háziorvos és a védőnő, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) véleményének beszerzésére. A vélemények önkormányzatokhoz történő megérkezését követően van lehetőség a rendelettervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

 

Az előadottak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

 

Kustánszeg,  2016. augusztus 25.

 

 

Bécs Tiborné

polgármester

 

 

Határozati javaslat:

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 • Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja.
 • Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt rendelettervezetet véleményezés céljából küldje meg az alapellátást végző Dr. Literáti-Nagy Ferenc háziorvosnak, Dr. Németh Miklós fogszakorvosnak és Szakály Éva körzeti védőnőnek, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.).
 • Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: 1. pontban azonnal

2. pontban 2016. szeptember 12.

3. pontban soron következő testületi ülés

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

Fazekas István jegyző

Kustánszeg  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

……/2016. (…….) önkormányzati rendelettervezete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

 

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed Kustánszeg község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

 

2. §

 

(1) Kustánszeg, Becsvölgye Községek Önkormányzatainak teljes közigazgatási területei egy háziorvosi és egy házi gyermekorvosi körzetet alkotnak.

(2) A körzet székhelye: 8985 Becsvölgye, Virágos út 2.

 

3. §

 

(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást – háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást – Kustánszeg Község Önkormányzata az ügyeleti ellátás működtetésében résztvevő önkormányzatok között Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás alapján biztosítják.

(2) A központi ügyelet körzet székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Botfy Lajos utca 1.

 

 

4. §

 

(1) Kustánszeg, Becsvölgye Községek Önkormányzatainak teljes közigazgatási területei egy védőnői körzetet alkotnak.

(2) A védőnői körzet székhelye: 8985 Becsvölgye, Virágos út 2.

 

5. §

 

(1) Kustánszeg, Becsvölgye, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg Községek Önkormányzatainak teljes közigazgatási területei egy fogorvosi alapellátási körzetet alkotnak.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 8918 Csonkahegyhát, Fő utca 18.

 

6. §

 

(1) Sürgősségi fogorvosi ellátás Kustánszeg Községi Önkormányzata és a „PA-MED” Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött ellátási szerződés alapján biztosított.

(2) A fogorvosi ügyelet székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 17.

 

7. §

 

(1) Kustánszeg Községi Önkormányzatának iskola-fogászati ellátása a fogorvosi körzet székhelyén biztosított.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 8918 Csonkahegyhát, Fő utca 18.

 

8. §

 

Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 8985 Becsvölgye, Virágos út 2. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.

 

9. §

Becsvölgye Község Önkormányzata biztosítja az Önkormányzatok között született megállapodás alapján, a Becsvölgyei székhelyen a háziorvosi, védőnői és iskola egészségügyi feladatok ellátását Kustánszeg község, vonatkozásában.

 

Záró rendelkezések

10. §

 

Jelen rendelet 2016. ……………………….. napján lép hatályba.

 

 

Bécs Tiborné                                                              Fazekas István

polgármester                                                                    jegyző

 

 

Jelen rendelet Kustánszeg községben 2016. …………………… napján kihirdetésre került!

 

 

Fazekas István

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet:

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (TERVEZET)

 

mely létrejött egyrészről Kustánszeg Községi Önkormányzat (székhelye: 8919.Kustánszeg, Kossuth u. 45., képviselője: Bécs Tiborné polgármester,

másrészről …………..Község Önkormányzata (székhelye: ………………………., a továbbiakban: Önkormányzat), képviselője: ……………………….. polgármester (a továbbiakban együtt Felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendelet rendelkezései alapján kötötték meg.

1) A Kustánszeg háziorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi körzet működési (ellátási) területe Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott területekre terjed ki, mely magába foglalja …………………… község teljes területét is. ………………………….. Község Képviselő-testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.

2) Az 1. pontban meghatározott háziorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi körzet székhelye: 8985 Becsvölgye, Virágos út 2.

3) A Megállapodás 2016. ……………………. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás módosításához, felmondásához mind a két fél egyetértése szükséges.

4) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a Zalaegerszegi Járásbíróság, illetve a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad akaratukból jóváhagyólag írták alá.

Kustánszeg, 2016. …………………………………….

……………………………                                            ……………………….

polgármester                                                                  polgármester

Ellenjegyezte:

……………………….

jegyző