J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2016. május 24. napján megtartott

rendkívüli üléséről

Határozat:       18/2016.(V.24.)

19/2016.(V.24.)

20/2016.(V.24.)

21/2016.(V.24.)

22/2016.(V.24.)

23/2016.(V.24.)

24/2016.(V.24.)

25/2016.(V.24.)

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. május 24-i rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs képviselők, Fazekas István jegyző

Távol volt: Salamon Viktória, Boronyák Gyula képviselők

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Miettát.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ Pályázat benyújtásáról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

 

Bécs Tiborné – polgármester javasolta, hogy vegyék fel a napirendi pontok közé a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelését.

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúan elfogadta.

 

 

 

 

 

 

 

1./ Pályázat benyújtásáról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy a pályázat benyújtási határideje 2016. június 2.

A pályázatot a belterületi, önkormányzati tulajdonú utak felújítására lehet benyújtani, 15 millió értékben, melyhez az önkormányzatnak 15% önerőt kell tennie. Jelenleg kettő cég adta le az árajánlatát, melyek a Hydrocom és a Zala-Depó Kft. Az ajánlatok áttekintése alapján a Hydrocom Kft. jóval drágábban készítené el az utakat, mint a Zala-Depó Kft.

E pályázatban érintett utak a Jókai út, a jelenlegi martaszfaltozás helyett aszfalt, valamint a Jókai út 132. hrsz.-ú út, továbbá a Paraszán található Dessewffy utak, 675. és 693. hrsz-ú utak.

A további utakat az adósságkonszolidációban nem részesülő települések támogatásából szeretnénk megvalósítani (Táncsics út, Jókai út vég, Dózsa utca, Kossuth utca Májer Gáborék felé 325. hrsz-ú).

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 18/2016.(V.24.) számú határozata

Kustánszeg Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont c) pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra támogatási igényt nyújt be Kustánszeg Község 675 hrsz., 693 hrsz., 111 hrsz.; 132 hrsz., belterületi útjainak felújítására.

Az önkormányzat által vállalt önerő:          1.688.897,- Ft

Kustánszeg Község Önkormányzat az önerőt a 2016. évi költségvetésében biztosítja.

 

A képviselő-testület felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné polgármester.

 

 

2./ 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

Bécs Tiborné – polgármester ismertette a napirendi pontot, mely a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 19/2016.(V.24.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelését az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

 

3./ Egyéb

A.) Területajándékozás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Geráth László megkeresett, hogy az édesapja hagyatékát képező terület, mely az alsó buszmegállónál található, átadná ingyenesen, ajándékozásként az önkormányzatnak. Nekünk kellene a költséget fizetnünk. Az ügyvédi költség 17.000 Ft., a Földhivatali költség pedig 6.600 Ft., összesen 23.600 Ft-ba kerülne az önkormányzatnak, valamint Hagyatékátadó végzés szükséges hozzá.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 20/2016.(V.24.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete elfogadja Ifj. Geráth László által felkínált Kustánszeg Belterület 156. hrsz-ú beépítetlen terület átadását Kustánszeg Község Önkormányzata tulajdonába, melyet ajándékként ad át. Kustánszeg Község Önkormányzata vállalja az átírással járó költségek fizetését.

A képviselőtestület felhatalmazza Bécs Tiborné – polgármestert a szerződés megkötésére.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné – polgármester

 

 

 

 

 

B.) Útfelújítás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

A paraszai Dessewffy út javítására kértem árajánlatot, 2 autónyi bazaltra a Zala-Depo Kft-től, akik Uzsáról hozatnák a követ. Megkérdeztem az uzsai bányát is, akik sokkal olcsóbban hoznának, 20 tonnás autó helyett, 26 tonnát. Így 6 tonnával/forduló is jóval kevesebbet kellene fizetnünk.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 21/2016.(V.24.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete elfogadja BASALTKER Építőanyag Kereskedelmi Kft. azon árajánlatot, mely a Kustánszeg Dessewffy út javítására 2×26 tonna bazaltot autónként 126.000 Ft-ért, az uzsai székhelyű bányából szállítva.

 

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy megkereste Bakos József kustánszegi lakos, hogy a házához vezető 132. hrsz-ú Jókai utat szeretné, ha felújítanánk, neki megfelelne a martaszfalt is. A Hydrocom Kft. a felmérés során elmondta, hogy nem kell az út mellé árkos készíteni. A benyújtott pályázatban szerepel ez az utca.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 22/2016.(V.24.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete által benyújtott Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont c) pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat magába foglalja a Kustánszeg Belterület 132. hrsz-ú utat, melynek felújítási igényét a pályázat elbírálása után a testület újra tárgyal.

 

 

C.) Területbérlés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné – elmondta, hogy Fonódi Gábor megkereste, hogy az idei évben június 11-én, a nyárnyitó Fáraó bált a Sportpálya melletti területen szeretné tartani sörsátorban.

 

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 23/2016.(V.24.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete bérbe adja Fonódi Gábor részére Kustánszeg Belterület 154/4 hrsz-ú területet, alkalmanként 10.000 Ft. bérletdíj ellenében, valamint a jogdíj befizetése, a keletkező hulladék összegyűjtése, szállítása a bérlőt terheli.

 

A képviselőtestület felhatalmazza Bécs Tiborné – polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: Azonnal

Felelős: Bécs Tiborné – polgármester

 

D.) Nyári óvodai nyitva tartás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

 

Bécs Tiborné – polgármester elmondta a Becsvölgyei Nyitnikék Óvoda nyári nyitva tartásának rendjét, valamint a szünidő alatti ügyeletes óvodák nyitva tartását is. Elmondta, hogy a szülők részére nem érkezett olyan visszajelzés, mely alapján nem lenne megfelelő számukra.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 24/2016.(V.24.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8985. Becsvölgye, Virágos út 4. szám alatti Becsvölgyei Nyitnikék Óvoda nyári szünidei nyitva tartását – a jegyzőkönyv melléklete alapján – elfogadja, melyre előzőleg szülői ellenvetés nem érkezett.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Bécs Tiborné – polgármester

 

E.) Nyári gyermekétkeztetés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek vehetik igénybe, a településen ez 13 gyermeket érint. Részükre biztosítani kell a szünidő időtartama alatt. Az Atroplusz Szolgáltatási és Közétkeztetési Kft. által szállított ételt kapják majd a gyermekek, éthordóban, melyet a kultúrházban kapnak meg.

Bécs Tiborné: Javaslom, hogy a 13 gyermeknek az önkormányzat vegye meg az éthordókat. Így a szülőknek sem jelentene plusz kiadást, illetve a szünidei étkeztetéseket is könnyebb lenne megoldani, ha nálunk vannak az éthordók.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 25/2016.(V.24.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján szünidei gyermekétkeztetésben részesülő 13 gyermek részére az étkezéshez szükséges éthordókat biztosítja.

F.)

Bécs Tiborné: Az óvoda épületére benyújtott pályázathoz aláírtam a hozzájáruló nyilatkozatot. A sportöltözőnél az elektromos problémák megoldásához 2 villanyoszlop szükséges, a fákat nem kell kivágni. A problémát valószínűleg a fák miatt összeérő vezetékek okozzák. Az óvodai évzáró május 27-én lesz. A településen keletkező folyékonyhulladék elszállítása ügyében Mentes Lászlónak lejár a határideje, hogy nyilatkozatát leadja. A magassági alappontot az iskola udvarára helyezte ki Paulik Sándor vállalkozó, melyet le is betonozott. Srágli Zsolt megkereste írásban az önkormányzatot, hogy ismét szállíttatni szeretné a gyermekeit iskolába és óvodába. Megkérdeztem a Gyámügyi Hivatalt, ahol arról tájékoztattak, hogy kötelességünk szállítani őket.

Fazekas István – jegyző: Értelmezésem szerint csak a kijelölt iskolakörzetben kell, vagyis kötelező a szállítás. Zsolt Zalaegerszegre járatja a gyermekeit. Iskolás járat is van, amellyel meg tudná oldani ezen problémáját, így iskolába és óvodába is el tudnak jutni a gyerekek.

Gyenese Norbert: Mi a helyzet a nyári szünet időtartama alatt ebben az esetben?

Fazekas István: A szünet ideje alatt kötelező megoldani a felügyeletet.

Bécs Tiborné: Szombaton lesz a Horgász Egyesület koszorúzása a Tóparton, negyed egykor, aki szeretne, jöjjön el.

Gyenese Norbert: A Tóparton bementek autókkal az ADA –Nova emberei, csúnyán szétvágták a placcot, hatalmas barázdát hagytak, ami az eső miatt megtelt vízzel. Tudomásom szerint tilos autóval bemenni a partra.

Fazekas István: Holnap írunk levelet, melyben felszólítjuk őket, hogy fizessék ki a helyreállítási költséget, ugyan is kézzel nem kivitelezhető a helyreállítása.

Bécs Tiborné: A Horgász Egyesület rönköket fog kihelyezni, melyek lezárják az utat, így nem tud senki autóval bemenni.

Farkas Balázs: Fel kellene szólítani Paraszán a faluházzal szembeni terület tulajdonosát, hogy rakja rendbe a területét.

Fazekas István: Az önkormányzat letakaríthatja, melynek költségét utána ráterhelheti a tulajdonos ingatlanára.

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                       Fazekas István

polgármester                                                               jegyző