J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2016. április 25. napján megtartott

rendes üléséről

Rendeletek:   3/2016.(V.9.)

4/2016.(V.9.)

Határozat:       14/2016.(IV.25.)

15/2016.(IV.25.)

16/2016.(IV.25.)

17/2016.(IV.25.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. április 25-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Farkas Balázs, Salamon Viktória, Boronyák Gyula képviselők, Fazekas István jegyző

Távol volt: Gyenese Norbert képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Miettát.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ Az önkormányzat 2015. IV. negyedévi költségvetésének módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Az iskola épületének átadás-átvétele

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

4./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

 

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúan elfogadta.

 

 

 

 

 

1./ Az önkormányzat 2015. év IV. negyedévi költségvetésének módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy rendelet módosítása szükséges.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 3/2016.(V.9.) önkormányzati rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testületének 2015. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításait tartalmazó rendelete a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2./ Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/Írásos előterjesztés a Jegyzőkönyv 2. számú melléklete./

 

Bécs Tiborné – polgármester felkérte Gombosné Bencze Ildikó – pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a megjelenteket a napirendi pontról.

Gombosné Bencze Ildikó – pénzügyi csoportvezető ismertette Kustánszeg község önkormányzata 2015. évi költségvetési zárszámadásának bevételi és kiadási tételeit.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 4/2016.(V.9.) önkormányzati rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testületének 2015. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelete a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

 

3./ Az iskola épületének átadás-átvétele

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy felkeresték Bicsák Richárd – Becsvölgye Község polgármesterével Kajári Attila KLIK zalaegerszegi tankerület-vezetőjét, aki elmondta, hogy nem lehet tanítás az iskola épületében Kustánszegen. Az épület kulcsát még nem kaptuk vissza. Az önkormányzat kapott egy levelet, melyben megfogalmazzák, hogy az épületben lévő tárgyakra igényt tartanak. A találkozás során én mondtam neki, hogy néhány dolgot átadunk a részükre, de a levélben nem részletezik, hogy mely tárgyakat szeretnék megkapni, a tartalma inkább arra sugall, hogy mindent szeretnének elvinni és tovább hasznosítani.

Fazekas István –jegyző: Egyetértek abban, hogy működjünk együtt a KLIK-kel, de amíg nem tudjuk, hogy mi lesz az épület további funkciója, addig ne ürítsük ki. Semmiféle képen ne hagyjuk üresen az épületet. Ha a testület biztosan tudja a további hasznosítását, akkor a felesleggé vált használati tárgyakat bocsássuk ki KLIK részére.

Boronyák Gyula: Mit is szeretnének elvinni, hisz a csonkahegyháti iskola teljesen fel van szerelve.

Fazekas István: Nem feltétlenül Csonkahegyhátra vinnék, mivel vannak a megyében sokkal szegényebben felszerelt iskolák is.  Az épületben található eszközöket, tárgyakat egyszer az önkormányzat súlyos pénzösszegekért vásárolta meg.

Boronyák Gyula: Akár egy cégnek is ki lehetne adni. Persze nem nagy átépítésre, de egy varrodának vagy hasonlónak teljesen megfelelő. Hirdetnünk kellen.

Fazekas István: Körül kell járni és eldönteni, hogy milyen úton induljunk el. Először vegyük vissza az épületet, majd utána kell meghatározni a további funkciót.

Bécs Tiborné: Véghez kell vinnünk az átadás-átvételt, feltétlen meg kell néznünk a fűtésrendszert. Ha penészedés vagy hasonló problémák vannak, további intézkedéseket kell tennünk.

Kustánszeg Község Önkormányzata 14/2016.( IV.25.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete az iskola épületének mielőbbi átadás-átvételét kéri a Klebelsberg Iskolafenntartó Központtól, mely során igényt tart a leltár ellenőrzésére is.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Kajári Attila Klebelsberg Iskolafenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerületvezetőjével.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Bécs Tiborné – polgármester

 

 

 

4./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

A.) Pályázatok

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy a közös tulajdonú, becsvölgyei telephelyű orvosi rendelő felújítására beadott pályázathoz az önkormányzat megadta a hozzájárulást. Bicsák Richárd – Becsvölgye község polgármestere az óvoda épületének felújítására is pályáz. Szintén megadta az önkormányzat a hozzájárulást a csonkahegyháti fogorvosi rendelő felújítására, gesztor által benyújtott pályázathoz, mely 100%-os finanszírozású. A Vp pályázathoz 25% önerő szükséges. Szennyvíz kiépítésre idén nem lehetséges a pályázatbenyújtás, ugyan is a pályázat által kínált összeg olyannyira csekély, hogy csupán 4 aprófalvat támogatnak belőle. A 100% támogatottságú korszerűsítési pályázatot Fücsök Nikoletta készíti majd el, melyben szerepel nyílászáró csere, energetikai,- és fűtéskorszerűsítés. A Leader őszre ígérte a buszvárók felújítására kiírt pályázatot, mely kis összegű, de egy próbát megér. A Jókai út végére tervezett, víztározó megépítése nem kivitelezhető, ugyan is a szükséges területnek túl sok tulajdonosa van, valamint csak a felmérése 2 millió Ft-ba kerülne.

B.) Szennyvíz elszállítás

Bécs Tiborné elmondta, hogy az eddigiekben Mentes László egyéni vállalkozó szállította a községből a lakossági szennyvizet a becsvölgyei mélybarázdált lerakóba 1400 Ft/m3 árért, de a Vas Megyei Katasztrófavédelem megszüntette a telephelyet. A továbbiakban a zalaegerszegi telepre kell szállítani. Mentes László 18.000 Ft-ért vállalná, a Kaszás és Társa Bt. 17.500 Ft-ért, ugyan is útdíjat és befogadási díjat is fizetni kell. A Kaszás és Társa Bt. Eddig is szállítottak a településről 13.500 Ft-ért. Bécs Tiborné beszélt a Bt. Igazgató nőjével, akinek felvetette a kettő összeg közötti különbséget, feltette a kérdést, hogy a továbbiakban miért nem lehet ennyiért szállítani, de választ nem kapott a kérdésére.

C.) Földalapú támogatás

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonát képező külterületen fekvő 010/2, 010/3 hrsz-ú kaszálókra beadta az önkormányzat a támogatási kérelmet. A tó-parkoló melletti területre szintén, alanyi jogon támogatási kérelmet nyújtott be. A területeket az MVH ellenőrzéséig le kell kaszáltatni.

D.) Járdákkal kapcsolatos felvetés

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy kb. 10 éve a településen található járdák a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ tulajdonába kerültek. Az önkormányzat csak kezelő. Ahhoz, hogy fel lehessen őket újítani pályázati pénz szükséges, mert önerőből nem kivitelezhető. A pályázati pénzből való felújításhoz viszont tulajdonosnak kell lennie az önkormányzatnak. A Kossuth utca végén lakók ingyen átadnák az önkormányzatnak a járdáik tulajdonjogát, de az önkormányzatnak így is fizetnie kell, csak a területváltozási vázrajz 250.000 Ft.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel a felvetést, a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 15/2016.( IV.25.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete írásos alapon igényt nyújt be a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ felé, melyben kéri a Kustánszeg községben található járdák önkormányzati tulajdonba adását.

 

E.) Munkaruházat a közfoglalkoztatásban résztvevőknek

Bécs Tiborné – polgármester felvetette, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevőinek szüksége lenne munkavédelmi ruházatra, főként bakancsra, a munkavégzéshez.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel a felvetést, a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 16/2016.(IV.25.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete a 2016. március 23. – 2017. február 28-ig közfoglalkoztatásban résztvevő hat személyeknek munkavégzéshez szükséges munkaruházatot vásárol.

 

F.) Lakatos Dezső kérelme

Bécs Tiborné – polgármestert megkereste Lakatos Dezső kustánszegi lakos, azon kérésével, hogy a helyi Roncsderbi pályára szeretne a szokásos slagos módszerrel vizet vinni a Sportöltözőtől. Kérvényezte, hogy a vizet szállító csövet leásná a földbe és almérőt szereltetne fel.

Fazekas István – jegyző: Javaslom, hogy kérjünk 50.000 Ft. egyszeri összeget, majd az évente leolvasni a fogyasztást és úgy fizetné az elhasznált vizet.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel a javaslatot, a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 17/2016.(IV.25.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata Lakatos Dezső kustánszegi lakos részéről 50.000 Ft. egyszeri hozzájárulást kér. Lakatos Dezső köteles almérőt felszereltetni és a vízfogyasztást évenkénti leolvasással fizeti meg az önkormányzat részére.

 

G.)

Farkas Balázs: A Sportöltözőben csíp az áram.

Bécs Tiborné: Megnézetjük, és meglátjuk, mit lehet tenni.

Levelet kell írnunk a Magyar Közútnak, hogy a megígért árkolást

végezzék el a Kossuth utca teljes hosszán.

 

 

Boronyák Gyula: Amikor itt voltak, akkor felhívtam a figyelmüket, hogy ki kell szedni a

medrét, mert mindenfelé folyik a víz. A Májer Erzsébetnél kilóg egy gázcső.

 

 

 

Bécs Tiborné: Szeretném elmondani, hogy a Hulladék Gazdálkodással kapcsolatban

módosult a név, most az államnak fogunk fizetni a kommunális hulladék

elszállításáért. Szerződést még nem kaptunk, de amint ez is megtörténik

kiértesítjük a lakosságot.

 

A munkások a kivágott nyírfából készítettek az IKSZT udvarára egy asztalt és tuskókból székeket. A megmaradt törzsekbe is virágokat ültettek, Ezek hamarosan kihelyezésre kerülnek.

Az alsó buszmegállónál, található területeknél a tulajdonosoknak árajánlatot kellene küldenünk a területeik megvásárlásáról.

 

Boronyák Gyula: Sokat kértek a területeikért.

Bécs Tiborné: Ha nem adják el, akkor fel kell szólítani őket, hogy rakják rendbe a

területeiket.

 

Boronyák Gyula: Meg kell írni nekik, hogy nálunk 100 Ft/M2 a területek ára. Magasfeszültség alatt áll, senki nem fogja megvenni, és senki nem fog oda építkezni.

Bécs Tiborné: Arra hivatkoztak, hogy állt ott egy ház.

Boronyák Gyula: Éppen a magasfeszültséges vezeték miatt bontották el. Nem lehet oda építkezni. Az alsó buszmegállót pályázat nélkül is fel kellene újítanunk, mert veszélyes. A Norbival mi megcsináljuk, minimális anyagköltséggel. Alapja van, csak arra kell építenünk.

Bécs Tiborné: Elméletileg a Leadernél lesz lehetőség kemencerakásra is, ahogy beszéltük az IKSZT udvarra készíttetnénk.

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                       Fazekas István

polgármester                                                            jegyző