BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Főlap

2015. évben kezdődő adóévben Kustánszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje!)

1.       Éves bevallás                                                                                                                          0

2.       Záró bevallás                                                                                                                          0

3.       Előtársasági bevallás                                                                                                               0

4.       Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása                                                           0

5.       Év közben kezdő adózó bevallása                                                                                           0

6.       Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének
évéről készült évközi bevallása                                                                                                0

7.       A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása              0

8.       A Htv. 37. § (2) a) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység

után benyújtott bevallás                                                                                                           0

 

9.      A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás                             0

 

10.    A Htv. 39/E. § vagy 39/F. § szerint mentes adóalany bevallása                                           0

 

11.   Önellenőrzés                                                                                                                           0

 

II. Bevallott időszak ……… év……………..hó……..naptól   …… …év ……………….hó …….napig

III. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelelő négyzetbe tegyen egy x-et!)

1.  Felszámolás                                                                                                                               0

2.  Végelszámolás                                                                                                                           0

3.  Átalakulás                                                                                                                                 0

4.  A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése                                                          0

5.  Hatósági megszüntetés                                                                                                               0

6. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelmének elutasítása, vagy kérelem

bejegyzés előtti visszavonása                                                                                                    0

7.  Székhely áthelyezése                                                                                                                  0

8.  Telephely megszüntetése                                                                                                            0

9.  Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése                                                                     0

10. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése                                                                            0

11. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keletkezése     0

12. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése (a tevékenység

megszüntetése nélkül)                                                                                                            0

13. A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése                                                               0

14. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése                                 0

15. Egyéb_________________________________________________________________     0

 

IV. Bevallásban szereplő betétlapok

A

B

C

D

E

F

G

H

A benyújtott betétlapok  jelölésének megfelelő  négyzetbe tegyen egy x-et.

 

V. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

2. Szül. helye, ideje: __________________________________________________________

3. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________

4. Adóazonosító jele:__________________________________________________________

5. Adószáma:________________________________________________________________

6. Székhelye, lakóhelye:________________________________________________________

7. Pénzintézeti számlaszáma:____________________________________________________

8. A bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma, e-mail címe: ___________________________

___________________________________________________________________________

 

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

(A megfelelő négyzetben választását jelölje!)

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:

 

 a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként

 

 b) az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként

 

 c) az adóévben 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű   adóalanyként

 

  d) a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyaként

VII. Az adó

 

Forint

1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel

(részletezése külön lapon található)

2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített

szolgáltatások értékének figyelembe vehető (a Htv.39.§ (6)

bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: „E”

lap II/7. sor) együttes összege

3.  Az alvállalkozói teljesítések értéke

4.  Anyagköltség

 

5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés

adóévben elszámolt közvetlen költsége

 

6.  Htv. szerinti  – vállalkozási szintű – adóalap [1-(2+3+4+5)
vagy a Htv. 39.§ (6) alkalmazása esetén: „E” jelű lap III/11. sor]

7. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

8. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-
növekmény

9. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti – a vállalkozási
szintű – adóalap [(6-7+8]

10. Az önkormányzat illetékességi területére jutó – a 9.

sorban lévő adóalap megosztása szerinti – települési szintű

adóalap

11. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv.

39/C.§-a szerint)

12. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap

(10-11)

13. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (12. sor X 2%)

14. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény

(Htv.39/C.§-a szerinti)

15.    Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az

adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható

adóátalány összege [Htv.40/A.§(1)a)pontja szerint]

16. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) b) pontja szerint]

17. Iparűzési adófizetési kötelezettség [13-(14+15+16)]

18.  Adóelőlegre befizetett összeg, a kisadózó vállalkozás

tételes adójának hatálya alá tartozó adóalany esetén adóként

megfizetett összeg

19. Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg

20.  Különbözet [17-(18+19)]

21.  Az önkormányzatra jutó adóátalány összege

22. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap

23. Az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5 %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Adóelőleg bevallása

Előlegfizetési időszak:

 

………..év………..hó ………..naptól – …………év………….hó………..napig.

Első előlegrészlet

Esedékesség:             ………év, ……………………hónap…………nap …………Forint

Második előlegrészlet:

Esedékesség:            .………év, ……………………hónap…………nap …………Forint

 

 

 

 

 

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

…………………………………………………….,          ………. év …………………………………. hó …………nap

 

….. ………………………………………………………………..

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

 

A jelen adóbevallást ellenjegyzem: ……………………………………

adótanácsadó, adószakértő aláírása

 

Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: ……………………………………………………….

Adóazonosító száma:………………………………………………………………………………………………….

Bizonyítvány, igazolvány száma:…………………………………………………………………………………….

 

Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazottja:       

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta:                                                            

 

Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő: