„E” jelű betétlap

2015. évben kezdődő adóévről Kustánszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozások adóalapja

 

I. Adóalany: A Htv. 39. § (6) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja 

1. Adóalany neve (cégneve) :…………………………………………………………………………………………………………

 

2. Adóazonosító jele: ……………………………………….adószáma: ………………………………………………………………

 

II. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén (Ft)

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen

 

2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen

 

3. az 1. és 2. sorból a Htv. 39.§ (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített szolgáltatások értéke 500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!

 

4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé 500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!

 

5. Az 1. sorból a Htv. 39. §-ának (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke 500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!

 

6. A Htv. 39. § (4)-(5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege 500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!

 

7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó esetén: (1+2), 500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén: (3+4+5+6)]

 

 

III. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén (Ft)

1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele

 

2. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehető összes anyagköltség, alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége

 

3. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke

 

4. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolgáltatások értéke

 

5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó összes elábé és közvetített szolgáltatások értéke

 

6. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé

 

7. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és tovább értékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke

 

8. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4) – (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege

 

9. Kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehető eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege ( 5+6+7+8)

 

10. Kapcsolt vállalkozások összesített pozitív előjelű különbözet (adóalap) (1-2-9)

 

11. Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű adóalap [„E”jelű betétlap III/10.sor *(„A” vagy „B” vagy „C” vagy „D” betétlap II/1. sor ÷ „E” jelű betétlap III/1. sor)]

 

 

Kelt: ……………………………….,   ……….év  ………………………………………hó  ………….nap

……………………………………………………..

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása