J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2016. március 29. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat:       11/2016.(III.29.)

12/2016.(III.29.)

13/2016.(III.29.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. március 29-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, képviselők, Fazekas István jegyző

Távol volt: Salamon Viktória, Boronyák Gyula képviselők

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Miettát.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné javasolta, hogy a pályázatok ismertetését vegyék fel a napirendi pontok közé.

 

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúan elfogadta.

 

 

 

 

1./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné – polgármester ismertette a napirendi pontot. Elmondta még, hogy a Társulásból több település is kivált, ezért szükséges jelen esetben határoznia a testületnek, mely szerint elfogadja a kiválásokat.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 11/2016.(III.29.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.

 

Határidő: 2016. április 15.

Felelős: Bécs Tiborné – polgármester

 

2./ Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

Bécs Tiborné – polgármester ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a Kustánszeg 318/2 hrsz. alatt található területen 20 m2 területet szeretne bérelni a Magyar Telekom Nyrt. évi 200 000 ft. összegért.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 12/2016. (III.29.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a tulajdonában lévő Kustánszeg  318/2 hrsz.-ú ingatlanából 20 m2 területrészt,

a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928, adószám: 10773381-2-44, statisztikai számjel: 10773381-6110-114-01, telephely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7., számlaszám: BNP PARIBAS   13100007-02506810-01723489) részére.

Az önkormányzat a bérleti díj összegét évi 200.000,- Ft-ban határozza meg.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti  szerződést kösse meg.

Határidő: Azonnal

Felelős: Bécs Tiborné – polgármester

 

3./ Pályázatok ismertetése

Előadó: Bécs Tiborné – polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

a.) Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. tájékoztatása a kiírásra került pályázatokról

Bécs Tiborné – polgármester felkérte Horváth Csaba Gézát, a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. munkatársát, hogy ismertesse a Képviselő testülettel a jelenleg kiírt pályázatokat.

Horváth Csaba Géza elmondta, hogy jelenleg a Széchenyi2020 programon belül vannak pályázatok energetikai korszerűsítésre. A VP kiírás célja a 10%-kal csökkenteni az energia felhasználást. Bruttó összegre lehet pályázni, Kustánszeg a Zalaegerszeg járáshoz tartozik, így a támogatás mértéke 75%.  Ilyen energetikai felújításnál a fogyasztás 30-40%-kal csökkenhet. Ebbe a pályázatba be lehetne építeni a napelemek felszerelését a kultúrház és a hivatal tetejére.

Van pályázati kiírás, melyben szennyvíztisztító berendezéseket lehetne építeni, de  annyi pénzt nem adnának, hogy az egész településen ki lehessen építeni, így csak szakaszosan, mondjuk 2-3 utcában.

Várható idén TOP-os pályázat is, mely turizmusfejlesztésre, csapadékvíz elvezetésre, fűtéskorszerűsítésre, járdák, buszváró, buszforduló felújításra, orvosi rendelő, szolgálati lakások felújítására alkalmasak.

Bécs Tiborné: Az iskola épületét valamelyik pályázaton belül lehetséges lenne hasznosítani?

Horváth Csaba Géza: Vp pályázati kiírásba belefér. Épületkorszerűsítés, szigetelés, héjazat csere, zöldterületek, parkoló kialakítás. Konzorciumban kivitelezhető a hivatal előtti rész is (parkoló, parkosítás). Az önkormányzatra ebben az esetben a 2. célterület vonatkozik. A csapadékvíz elvezetést szintén konzorciumban lehet kivitelezni, azonban az önkormányzati utakat önállóan.

A Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. a pályázatok megírását éves szerződéssel köti, mely szólhat 1, 2, 3 évre szólnak, melyben korlátlan mennyiségű pályázatot megírunk, illetve sikerdíjat számítunk fel, melyet az elnyert pályázatok után kérünk.

 

Bécs Tiborné – polgármester megköszönte Horváth Csaba Gézának a pályázati lehetőségek ismertetését.

 

b.) Pályázati ismertetés a Becsvölgye – Kustánszeg Községek közös tulajdonát képező Háziorvosi rendelő és Óvoda becsvölgyei telephelyű ingatlanok felújításáról

Bécs Tiborné – polgármester felkérte Bicsák Richárd – Becsvölgye község polgármesterét, hogy tájékoztassa a Képviselő testületet a közös tulajdonú, Becsvölgye telephelyű orvosi rendelő és óvoda épületének felújítási tervezetét.

 

Bicsák Richárd: Az orvosi rendelő épületének DD kategóriát kell elérnie, ezt azt jelenti, hogy födémet,- és nyílászárókat kellene cserélni 3 rétegű üveggel. A pályázat nem közbeszerzés köteles, a napokban el is készül a teljes pályázat. Mozgáskorlátozott wc-t kell kialakítani. Határidő hosszabbítást is kell kérnünk a mozgáskorlátozási ellenőrzésre.

Az óvoda épületére egybe kell pályázni a rendelővel. Az energetika erre is vonatkozik. Most már be is lehet adni a pályázatot. Itt a vizesblokkokat, világítást, külső szigetelést, tetőt, héjazatot cserélni kell. A nyílászárókat nem kell cserélni, kötelező 7 személyes, akadálymentesített parkolót kialakítani. A pályázati összeg 27,6 millió Ft. Tartalmaz eszközbeszerzést, belső és kültéri eszközöket (játszótér), melegítőkonyha, járólap, vizesblokk. Mindkét pályázat 100%-os, 25% azonnal lehívható, közvetlen az építési szállítható lehívhatja a pénzt, az építő vállalkozó 50%-át. Kisebb költségek felmerülhetnek közben, melyek minket terhelnek.

Bécs Tiborné megköszönte Bicsák Richárd pályázati ismertetését.

 

 

 

 

3./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

a.) Becsvölgyei Szolgálati lakás bérbeadása

Bécs Tiborné elmondta, hogy már korábban volt szó, hogy a Becsvölgye – Kustánszeg Községek közös tulajdonát képező szolgálati lakást bérbe adja a két önkormányzat Pintér Gyuláné – vezető óvónőnek.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 13/2016. (III.29.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja Becsvölgye és Kustánszeg Község Önkormányzatai tulajdonát képező háziorvosi szolgálati lakást Pintér Gyuláné vezető óvónőnek, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a háziorvosnak a lakásra szüksége van, igényének benyújtását követően 30 napon belül a lakásból kiköltözik. A lakásbérleti díját 20.000,- Ft/ hó összegben állapítják meg.

…… b.)

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Cserta Néptánc Egyesület, a Kustánszegi

Egyesült, valamint az Öregfiúk Focicsapat is megkereste az Önkormányzatot.

Megkeresésükben arra kérik a testületet, hogy az idei évben is a szokásos módon

támogassuk őket.

 

Gyenese Norbert: Az előző években is támogattuk őket. Véleményem szerint

idén is tegyük ezt, adjuk a szokásos 50.000 Ft-ot.

 

Farkas Balázs: Nekem is ez a véleményem.

 

Bécs Tiborné: Egyetértek veletek. Külön nem kell már határoznunk, mert az idei

Költségvetésünkbe már be van építve, melyet el is fogadtunk. Jelezni fogjuk

a pénzügyi csoportnak, hogy utalják el a támogatásokat.

 

 

Bécs Tiborné: Szeretném elmondani, hogy idén is lehetőségünk nyílt a zalaegerszegi Art Moziban megrendezésre kerülő Operett gálán részt venni április 16-án. Bálinth Csaba az Orfeum Vándorszínpad vezetője keresett meg, hogy 2500 Ft/fő a belépőjegy. A lakosság kiértesítését követően, falubusszal utaznánk a rendezvényre. Továbbá elmondanám, hogy az idei lomtalanítás május 18-án lesz. Szeretném kérni a képviselőket, hogy határozzunk a Kopjafánál lévő nyírfák kivágásáról vagy meghagyásáról, mellyel kapcsolatban Székely Miklós keresett meg. A fák problémát okoznak neki, mivel a melléképülete közvetlen mellette van.

Fazekas István: Mivel még nem született döntés az eddigiekben, javaslom, hívjunk össze egy helyszíni bejárást, amelyre minden érintettet meghívunk és a helyszínen döntsetek majd.

Bécs Tiborné: Az iskolával kapcsolatban elmondanám, hogy Kajári Attila úrnál jártunk Bicsák Richárd polgármester társammal. Kajári úr azt mondta, hogy visszaadja az épületet a múlt héten. Sajnos, ez nem történt meg. Elmondta, hogy Becsvölgyén még 2 évig lesz tanítás, majd bezárja azt is. Elmondta még, hogy megszűnik a KLIK, tornaterem nem fog épülni.

Bejelentem, hogy Paraszán a közvilágítás, a templomnál és emlékműnél a világítás javítása megtörtént.

Az óvodában a nyáriszünet 6 hét lesz.

A Becsvölgyén található barázdás szennyvíz lerakó telep működését beszüntette a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, így Zalaegerszegre kell szállítatni a lakossági szennyvizet.

A közmunkaprogramban 6 főt alkalmazunk március 23-tól. A szerződéseik 2017. február 29-ig szólnak.

A templom utcában, a szelektív hulladékgyűjtőnél a szállítóautó teljesen szétszedi az utat. Szeretném, ha javaslatot tennétek a probléma megoldására.

Gyenese Norbert: Javaslom, vigyünk 2 utánfutó bazaltot.

Bécs Tiborné: Elmondanám, hogy a húsvéti játszóház nagyon jól sikerült. Kb. 30 gyermek vett részt a programon. Láthatóan élvezték a játékokat és az édesség gyűjtést.

A következő programok lesznek a közeljövőben: Április 30-án Vagyonvédelmi és áldozatvédelmi előadás, május 1-én Disznótoros majális, május 13-án Idősek napja, május 29-én Gyereknap.

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                       Fazekas István

polgármester                                                            jegyző