J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kustánszeg és Becsvölgye Községek Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 2. napján megtartott

együttes üléséről

 

 

Határozat:

Kustánszeg Község Önkormányzata:         46/2015. (XII.02.)

47/2015. (XII.02.)

Becsvölgye Község Önkormányzata:         74/2015. (XII.02.)

75/2015. (XII.02.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg és Becsvölgye Községek Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. december 2. napján megtartott együttes üléséről

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Boronyák Gyula képviselők, Bicsák Richárd polgármester, Mileji László, Szabó József, Szanati István képviselők és Fazekas István jegyző.

Távol volt: Salamon Viktória és Tóth Balázs képviselők.

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Mietta.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

N A P I R E N D:

1./ Pályázat kiírása Háziorvosi feladatok ellátására

Előadó: Bécs Tiborné polgármester és Bicsák Richárd polgármester

 

2./ Egyéb ügyek

 

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

1./ Pályázat kiírása Háziorvosi feladatok ellátására

Előadó: Bécs Tiborné polgármester és Bicsák Richárd polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy dr. Hansel Hedvig praxisjoga 2016. január 31-én lejár. Így pályáztatnunk kell. Jelenleg az OEP-tól kapjuk a támogatást, amely fedezi a bér és egyéb költségeket. Dr. Hancharyk Pavlo 6 órában dolgozik háziorvosi helyettesítőként. Az OALI-tel folyamatos kapcsolattartásban van, ahol tájékoztatták, hogy mindenképp együtt kell a községeinknek pályáztatni az állást. Javasolta a pályázat kiírását, kérte a képviselő testület egyetértését.

Bicsák Richárd egyetértett a pályáztatással. Támogatta az indítványt.

Mileji László szintén egyetértett a pályázat kiírásában, javasolta, hogy a határon túli magyarlakta területeken is kerüljön az állás meghirdetésre.

Bécs Tiborné részletesen ismertette a pályázati kiírást, amely a jegyzőkönyv 1. számú melléklete, amelyet szavazásra tett fel.

A szavazás eredménye képen Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete egyhangú 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete 46/2015. számú határozata:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete az 1. számú melléklet szerint a pályázati felhívást jóváhagyja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás Egészségügyi Közlönyben történő megjelentetéséről gondoskodjon.

 

Bicsák Richárd Becsvölgye Község Polgármestere szavazásra tette fel a javaslatot, amely eredménye képen Becsvölgye Község Képviselő testülete 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselő testülete 74/2015. számú határozata:

Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselő testülete az 1. számú melléklet szerint a pályázati felhívást jóváhagyja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás Egészségügyi Közlönyben történő megjelentetéséről gondoskodjon.

 

 

2./ Egyéb ügyek

a.) Háziorvos bérének emelése

Bécs Tiborné Kustánszeg Község polgármestere javasolta a képviselő testületeknek a háziorvosi feladatokat ellátó dr. Hancharyk Pavlo illetményét 2015. október 1-től 30.000 Ft-al emeljék meg.

Szavazásra került sor, amelynek eredménye képen Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete egyhangú 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testület 47/2015. számú határozata:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete 2015. október 1-től a háziorvosi feladatokat ellátó dr. Hancharyk Pavlo illetményét 30.000 Ft-al megemeli.

A képviselő testület utasítja a jegyzőt, hogy az illetményemelés átvezetéséről gondoskodjon.

Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselő testülete egyhangú 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselő testület 75/2015. számú határozata:

Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselő testülete 2015. október 1-től a háziorvosi feladatokat ellátó dr. Hancharyk Pavlo illetményét 30.000 Ft-al megemeli.

A képviselő testület utasítja a jegyzőt, hogy az illetményemelés átvezetéséről gondoskodjon.

 

b.) Óvodai dolgozók nyugdíjba vonulása

Bécs Tiborné polgármester asszony tájékoztatta a képviselő testületeket, hogy 2016-ban két óvodai dolgozó Geráth Györgyné és Pulger Istvánné nyugdíjba mennek. Részükre a felmentési időre járó bért és a nyugdíjba vonuláskor esedékes jubileumi jutalmat a munkáltatónak ki kell fizetni. Ez az egyszeri kifizetés jelentősen megterheli mindkét település költségvetését.

 

c.)Az aljegyzői pályázatok elbírálásáról tájékoztató

Bécs Tiborné polgármester asszony tájékoztatta a képviselő testületeket, hogy a kiírt aljegyzői állásra hét pályázat érkezett. Az elbírálásra december 7-én kerül sor.

 

Ülést levezető Bécs Tiborné polgármester asszony az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                         Bicsák Richárd

polgármester                                                         polgármester

Fazekas István

jegyző