J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2015. november 4. napján megtartott

Rendes üléséről

Rendelet:       11/2015.(XI. 06.)

12/2015.(XI.12.)

Határozat:      44/2015.(XI.04.)

45/2015.(XI.04.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 4-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Boronyák Gyula, Farkas Balázs képviselők, Fazekas István jegyző.

Távol volt: Salamon Viktória képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Miettát.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

N A P I R E N D:

1./ Belterületi út felújítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Szociális célú tüzelőanyag juttatása helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Házi Szociális Gondozás és Gyermekjóléti Szolgálat ellátásairól döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

4./ Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

5./ Egyéb ügyek

 

1./ Belterületi út felújítása

Előadó: Bécs Tiborné – polgármester

Bécs Tiborné – polgármester elmondta, hogy a Kustánszeg paraszai falurészben élő Szirkovics László több alkalommal megkereste személyesen és levélben is az önkormányzatot, annak érdekében, hogy a házához vezető utat az önkormányzat építse ki. Kérését már több esetben tárgyaltuk, érdeki intézkedést azonban nem tettünk. Az idei évben lehetősége nyílt az önkormányzatnak pályázatot benyújtani belterületi utak felújítására, ennek keretében pályáztunk Szirkovics László házához vezető út felújítására is. Sajnálatos módon a pályázatunk nem nyert.

A napirend tárgyalásához meghívtam Szirkovics Lászlót, mondja el a testületnek a felújítással kapcsolatos kérését.

Szirkovics László: Megismételte a felújításra vonatkozó kérését, amelyet már levélben is megfogalmazott. Sérelmezte, hogy az önkormányzat részéről a folyamatos kérelmezés ellenére érdemi intézkedés nem történt. Sérelmezte továbbá a korábbi önkormányzati vezetők munkáját, a Kossuth utcán elhelyezett megállni tilos táblát, amely véleménye szerint rosszul van elhelyezve. Kérte továbbá, hogy a Dessewffy utcában, téli időszakban a síkosságmentesítést az önkormányzat oldja meg.

Boronyák Gyula elmondta, hogy nem zárkózik el az önkormányzat a segítségtől, de helytelenítette, hogy Szirkovics László előzetes egyeztetés nélkül a feljavítani kért út elejére magánterület felirat táblát helyezett ki.

Bécs Tiborné javasolta a képviselő testületnek, hogy másnap –november 5-én, délelőtt 9 órakor a helyszínen végezzenek bejárást, és beszéljék meg közösen a megoldást.

A javaslatot, mint Szirkovics László, mint a képviselő testület tagjai egyhangúan elfogadták.

 

2./ Szociális célú tüzelőanyag juttatása helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

/Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Bécs Tiborné – polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a szociális célú tüzelőanyag beszerzésére benyújtott pályázat kedvező elbírálást kapott és az önkormányzatot 34 m3 tűzifa beszerzésében támogatja a Belügyminisztérium.

A szociális célú juttatásban részesülők körét rendeletben kell szabályozni az önkormányzatnak. Javasolta a testületnek, hogy az előterjesztésnek megfelelően, a szabályozást fogadja el.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem volt.

A képviselő testület 4 igen (egyhangú) szavazattal a következő rendeletet alkotta.

Kustánszeg Község Önkormányzat 11./2015. (XI.6.) számú rendelete:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete a szociális célú tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól szóló rendelete a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

 

3Házi Szociális Gondozás és Gyermekjóléti Szolgálat ellátásairól döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy 2016. január 1.-től a Közös Önkormányzaton belül mind az öt településnek egy szolgálathoz kell tartoznia. Jelenleg a TÁMASZ-hoz tartozunk, melynek központja Tófejen található. Továbbá elmondta, hogy a jövő évi csomag az itt 750 Ft./fő, míg a Zalalövői Társulásnál 800 Ft/fő., melyhez további díjak is felszámolásra kerülnének.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzat 44./2015.(XI.4.) számú határozata:

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolta Teskánd Község Önkormányzat képviselő-testületének, hogy a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó településeken a család- és gyermekjóléti szolgálatot a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény megbízásával lássa el.

Utasítja a jegyzőt, hogy a hozott határozatot Teskánd község polgármesterének küldje meg.

 

4./ Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné tájékoztatta a képviselő testületet, hogy célszerű tovább folytatni a korábbi években bevezetett gyakorlatot, miszerint az óvodás és iskoláskorú gyermekek szüleit az önkormányzat jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül az év végén támogassa.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Községi Önkormányzat 12/2015. (XI. 12.) rendelete:

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

 

 

 

5./ Egyéb ügyek

5. 1./ Közvilágítás korszerűsítése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a napirendi pont tárgyalásához meghívott Magyar Tibor urat az ENERIN Investment Kft. képviselőjét, aki az önkormányzat számára tesz ajánlatot a település közvilágításának korszerűsítésére.

Magyar Tibor: a korszerűsítésre vonatkozó ajánlatot részletesen ismertette, a mely a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

Bécs Tiborné: Mi az önkormányzat megtakarítása?

Magyar Tibor: A megtakarítás a karbantartási díj, mely az új lámpáknál megszűnik.

 

Boronyák Gyula: Egyeztetni kell, hogy hány darabra van szükség. Mindenképp meg kell számolnunk.

 

Gyenese Norbert: Vasárnap megszámolom. Ha elfogadjuk az ajánlatát, mennyi idő lenne a beszerelés:

 

Magyar Tibor: 1, maximum 2 napot venne igénybe, mivel szakaszosan cserélnénk ki őket.

 

Magyar Tibor: Gondolják át. Nem az önkormányzat fizeti a közvilágítást, hanem az állam. Futamidő nincs beágyazva. Amíg állami támogatást adnak rá, senki sem fog fizetni. A cég veszi fel a hitelt. Ennyit szeretett volna elmondani, kérte gondolják át, fontolják meg a döntést és jelezzék felé.

Bécs Tiborné polgármester: megköszönte Magyar Tibor úr tájékoztatását.

Magyar Tibor távozott az ülésteremből.

Javasolja, hogy a következő testületi ülésen döntsenek.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

 

5.2./ Kustánszegi Egyesület támogatása

Előadó: Farkas Balázs Kustánszegi Egyesület elnöke

Farkas Balázs a Kustánszegi Egyesület elnöke kérte, hogy a képviselő testület támogassa az egyesületet, mert több tartozást halmozott fel, melyet más forrásból finanszírozni nem tudna.

Bécs Tiborné-polgármester javasolta, hogy az önkormányzat a költségvetését úgy módosítsa, hogy a helyi Sportegyesületet 150. 000 forinttal támogatja.

A képviselő testület tagjai egyetértettek a támogatás szükségességével.

Bécs Tiborné Farkas Balázs indítványát szavazásra tette fel.

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal (egyhangúan) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 45/2015.(XI. 4.) számú határozata:

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő testülete a helyi Kustánszegi Egyesületet évente 150 000 Ft-tal támogatja, melyet az idei évben, egy összegben, majd a jövő évben, két részletben támogatja.

Felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert a pénzügyi csoport tájékoztatásáról.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

Határidő: 2015. november 15.

 

5.3./ Járdák átadása önkormányzati tulajdonba

Bécs Tiborné-polgármester elmondta, hogy 3 helyi lakos ingyen átadná a tulajdonukban lévő járdákat az önkormányzatnak. Véleménye szerint, ha az önkormányzat tulajdonában lenne, akkor a Vis maior támogatást be lehetne adni, ugyanis teljesen megsüllyedtek, járni sem igazán lehet rajtuk.

Fazekas István: A térképészet sokba kerülne.

Bécs Tiborné: Utána kell járnunk, és megkérdezni.

 

5.4./ Halgazdálkodási jogról tájékoztatás

Bécs Tiborné elmondta, hogy az idei év végén lejár a Haszonbérleti szerződése a Göcsej Horgászegyesületnek. Felvettük a kapcsolatot a Lázár Attilával, aki a Zala Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság Halászati Felügyelőségén dolgozik. Elmondta, hogy ha továbbra is szeretnénk bérbe adni a halgazdálkodási jogot, akkor egy haszonbérleti szerződést kell kötnünk. Mivel a kustánszegi víztározó Németfalu, Becsvölgye és Kustánszeg tulajdonát képezi, így együttesen kell döntést hoznunk a polgármesterekkel, hogy kinek és mennyiért, vagy milyen munkáért cserébe szeretnénk kiadni. Ma Geráth Sándor, a Göcsej Horgászegyesület elnöke beadta a kérelmét, hogy továbbra is szeretné a bérletjogot gyakorolni.

Fazekas István: Ennek sürgős oka egy törvénytervezet.

Bécs Tiborné: Fel kell vennünk a kapcsolatot a másik két polgármesterrel. Ezután térjünk vissza rá.

 

 

 

 

5.5./ Háziorvosi ellátás

Bécs Tiborné elmondta, hogy a becsvölgyei polgármester a régi asszisztenst szeretné vissza venni, de a kustánszegi lakók közölték, hogy ők nem szeretnék ezt, mert teljesen meg vannak elégedve a jelenlegi doktorral is és az asszisztenssel is.

Fazekas István: Jogszabályilag rendben van minden.

Bécs Tiborné: Február 1.-től kell majd, mert akkor jár le a jelenlegi szerződés. Szeretném még elmondani nektek, hogy a becsvölgyei rendelőbe bement egy illető, aki azonnali EKG-t követelte. A doktor úr mondta neki, hogy először megvizsgálja, és majd ő eldönti hogy szükséges-e. A vizsgálat után megállapította, hogy nem szükséges, viszont a tüdején hall valamit, amellyel további vizsgálatokra küldi. A beteg továbbra is követelte az EKG_t, így a doktor úr elvégezte. Evvel a vizsgálattal a várakozó betegek további 25 percet várhattak. A vizsgálat eredménye teljesen negatív volt. A tűdön hallott zörejek miatt viszont a beteg azóta sem jelentkezett, hogy elment volna a doktor szerint szükséges vizsgálatokra.

 

5. 6./ Közmunkaprogram

Bécs Tiborné elmondta, hogy akiket kértünk, sajnos nem lehet újra alkalmazni. Most azokat részesítik előnyben, akik folyamatos Foglalkoztatás Helyettesítő Támogatásban részesülnek. Viszont, ha ők nem vállalják, akkor újra lehet kérni azokat, akiket eredetileg is kérvényeztünk.

 

5. 7./ Iskola

Bécs Tiborné elmondta, hogy dr. Aáry-Tamás Lajos tájékoztatta, hogy a kustánszegi gyermekek kevesen vannak. A becsvölgyei gyerekeket nem sorolják sehova, ezt a szülők nem hagyják.

Gyenese Norbert: Most hogy áll az iskola ügye?

Bécs Tiborné: Kikértem a törzskönyvet, amely szerint működik az iskolánk és 68 gyerek jár ide.

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                       Fazekas István

polgármester                                                             jegyző