Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015 (XI.6.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól

 

 

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

 1. A rendelet hatálya kiterjed Kustánszeg Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen a településen élnek.

 

 1. Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tüzelőanyag – tűzifa – támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő esetén annak 150%-át nem haladja meg. Ettől a Képviselő-testület egyedi méltánylást igénylő esetekben eltérhet. A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

 

 1. A (2) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíteni, aki
 1. települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), vagy
 2. aktív korúak ellátásra, vagy
 3. időskorúak járadékára jogosult, vagy
 4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

 1. A (2) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben részesíthető, aki
 1. 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
 2. 65 év feletti, egyedül élő nyugdíjas.

 

 1. A támogatás egy ingatlan esetében egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

 

2. §

 

 1. A települési önkormányzat a szociális célú tüzelőanyag természetbeni biztosításáról egyedi képviselő-testületi határozattal dönt.

 

 1. Az önkormányzat korlátozott lehetősége, valamint a központi normatív támogatás korlátozottsága miatt, az (1) bekezdésben meghatározott ellátásra való jogosultság,  nem jelent feltétlen jogosultságot a szociális  célú tüzelőanyag juttatásra.

 

 1. Háztartásonként egy jogcímen nyújtható be kérelem, és szociális tüzelőanyagként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható.

 

 1. A támogatásban részesített kérelmezők részére a szociális célú tüzelőanyag biztosítása térítésmentes, az önkormányzat a támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

 

 1. A szociális célú tüzelőanyag szállításából – ide értve a támogatásban részesülőkhöz való eljuttatást is – származó költségek az önkormányzatot terhelik.

 

 1. A kérelem benyújtása az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon történik. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot, alátámasztó igazolásokat.

 

 1. A kérelem legkésőbb 2015. november hó 22. napjáig nyújtható be a Képviselő-testület felé. A kérelmeket a Teskándi Közös Önkormányzat Hivatal Kustánszegi Kirendeltségén kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

 1. A beérkezett kérelmekről a Képviselő-testület zárt ülés keretében, soron következő testületi ülésén dönt.

 

 

 

 

3. §

 

 1. Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.

 

 

2. A tüzelőanyag támogatásban részesülő támogatott kizárólag az általa lakott ház fűtésére használhatja fel, azt másnak át nem adhatja, nem értékesítheti.

 

3. Amennyiben támogatott a (4) bekezdésben foglaltakat bizonyíthatóan megszegi, vele szemben alkalmazni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének Sztv. 17. §-a szerinti előírásait.

 

4. §

 

 

(1) Ez a rendelet 2015. november 6. napján lép hatályba, és 2016. március 31.

napján hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Kustánszeg, 2015. november 6.

 

 

 

Bécs Tiborné

polgármester

Fazekas István

jegyző

 

Rendelet kihirdetve:

Kustánszeg, 2015. november 6.

 

 

Fazekas István

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melléklet  11/2015. (XI.6.)  önkormányzati rendelethez

 

 

Kérelem szociális tüzelőanyag igénylésére

 

 

Név:………………………………………………………………………………………………………………………….

Anyja neve:   …………………………………………………………………………………………………………….

Születési hely:………………………………………………idő:………………………………………………………

 

Lakóhely:………………………………………….település………………………………………………………….

közterület neve ………………..házszám.

 

Kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága: ………………..

(csatolt jövedelemnyilatkozat és jövedelemigazolások alapján)

 

A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult[1]:

 1. települési támogatásra
 2. aktív korúak ellátására,
 3. időskorúak járadékára,
 4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

 

Kelt:……………………………………………………………………………

 

 

 

……………………………………

kérelmező aláírása

 

 


[1]

(a megfelelő rész aláhúzandó).