Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2015. (XI.12.) rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló

3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

 

 

1. §

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (2) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdés és a 134/ E. § alapján a szociális ellátások helyi szabályairól alkotott 3/2015.(III.12.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban  R.) 9. §. (7) bekezdéssel egészül ki.

 

 

 

2. §

 

(7) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester hivatalból  azon kustánszegi lakcímmel rendelkező  családok részére, ahol  kiskorú valamint tanulói,  felsőoktatási tanulmányokat folytató gyermek van, támogatást biztosíthat. A támogatás pénzbeli ellátás formájában nyújtható.

(8) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester a téli fűtési költségek támogatása  érdekében a kustánszegi lakóhellyel rendelkező 60. év feletti nyugdíjasok részére hivatalból támogatás biztosíthat. A támogatás pénzbeli ellátás formájában nyújtható.

 

 

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Kustánszeg, 2015. november 12.

 

……………………………………….

Fazekas István

…………………………………..

Bécs Tiborné

jegyző

polgármester

 

Kihirdetve: 2015. november 12.

 

…………………………………..

 

Fazekas István

 

jegyző