J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2015. augusztus 11. napján megtartott

Rendes üléséről

Határozat:       30/2015.(VIII.11.)

31/2015.(VIII.11.)

32/2015.(VIII.11.)

33/2015.(VIII.11.)

34/2015.(VIII.11.)

35/2015.(VIII.11.)

36/2015.(VIII.11.)

37/2015.(VIII.11.)

38/2015.(VIII.11.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. augusztus 11-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Boronyák Gyula, Salamon Viktória képviselők, Fazekas István jegyző.

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Miklovics Miettát.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

N A P I R E N D:

 

1./  Támogatást megelőző hitel felvételéről döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./  Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás megszűnése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Rendkívüli szociális települési támogatás pályázat beadásáról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

4. / Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

5. / Egyéb ügyek

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

1./  Támogatást megelőző hitel felvételéről döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztéshez elnyert EMVA támogatás megelőlegezésére az OTP Bank Nyrt. hitel formájában biztosítaná a falugondnoki busz vételárának ÁFA értékét, melyet az idei évben vissza is fizetnénk. A felvenni szükséges összeg hétmillió-ötszázezer forint. A hitel futamideje az idei év december 31-e.

Boronyák Gyula: A hitelfelvétel egyértelmű, és szükséges.

Gyenese Norbert: Egyetértek.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 30/2015.(VIII. 11.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7.500.000.- Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú hitel felvételéről döntött az önkormányzat által a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztéshez elnyert EMVA támogatás megelőlegezésére.

A hitel futamideje: 2015. december 31-ig

A hitel és járulékai megfizetésének biztosítékául az önkormányzat saját bevételeit ajánlja fel, és hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. óvadékot alapítson az önkormányzat fizetési számlájára és a helyi adó és gépjárműadó beszedési alszámláira.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a jelen hitelfelvétel megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. Tv. 10. §-ban foglaltaknak.

Az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazást ad a polgármesternek, a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult ügyintézőnek, hogy a határozatban szereplő feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon és a kölcsönszerződést és a biztosítéki szerződéseket az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

2./  Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás megszűnése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné polgármester ismertette a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanácsa előterjesztését, melyben a 2015. március 12. napi ülésén a társulás 2015. december 31. napjával történő megszűnéséről döntött. Kérik a testületünket, hogy a megállapodás értelmében a társulás megszűnéséhez járuljunk hozzá, mivel a megszűnéshez minősített többséggel hozott döntése szükséges.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 31/2015.(VIII. 11.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladat ellátására, köztisztviselő közös foglalkoztatásával 2004. május 19-én létrejött Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás – Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanácsa által 2015. március 12. napján módosított és elfogadott – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – jegyzőkönyvhöz mellékelt – társulási megállapodást elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné Polgármester

 

3./ Rendkívüli szociális települési támogatás pályázat beadásáról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné polgármester elmondta, hogy lehetőség van pályázat beadására rendkívüli szociális támogatás kiegészítésére. Javasolta, hogy az önkormányzat ezen pályázatot nyújtsa be.

 

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 33/2015.(VIII. 11.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására.

 

A képviselő-testület felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Bécs Tiborné Polgármester

 

4. / Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (Továbbiakban: HEP) Miklovics Mietta készítette 2013-ban, melynek megléte szükséges, illetve alapjául szolgál különböző pályázatoknak. A programot kétévente szükséges felülvizsgálni. A HEP átvizsgálása megtörtént, megállapítottuk, hogy változások a program módosítását nem indokolják.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 34/2015.(VIII. 11.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette.

5. / Egyéb ügyek

a./  Gyenese Lajos ingatlanvásárlási kérelme

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Gyenese Lajos hivatalos levélben megkereste az önkormányzatot, melyben leírja, hogy Kustánszeg belterületén lévő, önkormányzati tulajdonú,- 323/2 és a 324/2 hrsz.-on nyilvántartott, összesen 511 m2 nagyságú belterületi ingatlanokat megvásárolná.

Boronyák Gyula: A Kossuth utca mögött található.

Fazekas István: A saját területeihez csatlakozna.

Bécs Tiborné: Az ügyvédi költség a vevőt terheli.

Boronyák Gyula: Tudomásom szerint a forgalmi értéke 100 Ft/m2.

Fazekas István: Igen, kb. ez a forgalmi értéke. Ha 50 000 Ft-ot adna érte, az reális volna.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 35/2015.(VIII. 11.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete döntése alapján Kustánszeg Község Önkormányzata értékesíti a Kustánszeg belterületén lévő 323/2 és a 324/2 hrsz.-on nyilvántartott, összesen 511 m2 nagyságú belterületi ingatlanokat Gyenese Lajos Kustánszeg, Rákóczi út 26. szám alatti lakos részére.

Az ingatlanokat 50.000 Ft. értékben értékesíti.

Az ingatlanok adás-vételével járó költségeket a vevő viseli.

A képviselő-testület felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert az adás-vétel megkötésével, a vevővel.

Felelős: Bécs Tiborné

 

b./ Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának tulajdonát képező Suzuki Ignis  1.5 GS gépjármű használata

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné polgármester elmondta, hogy tagja volt az önkormányzat a társulásnak, mely 2012. május 7. napján véglegesen megszűnt. A Társulás tulajdonában kettő Suzuki Ignis  1.5 GS gépjármű volt. Az egyik alapító önkormányzat Bak volt. Most a baki önkormányzat kéri a hozzájárulásunkat, hogy az autó a tulajdonukba kerülhessen. Jelenleg nem tudják használni, sem hasznosítani, ugyanis kivonásra került a forgalomból.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 36/2015.(VIII. 11.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulása (székhelye: 8945. Bak, Rákóczi u. 2/A.) tulajdonát képező Suzuki Ignis 1,5 GS 4 WD típusú (alvázszám: TSMMHY81S00241394, motorszám: M15A1112124) személygépkocsi tulajdonosaként Bak Község Önkormányzata  (székhelye: 8945. Bak, Rákóczi u. 2/A.) bejegyzésre kerüljön.

A képviselő-testület felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert az ügy lefolytatásával.

Felelős: Bécs Tiborné

 

c./ Kátyúzás a községben

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy megkereste Útalap Építőipari Kft ügyvezetőjét a Paraszai, a Becsvölgye felé vezető út, valamint a Templom utcában lévő kátyúk megszüntetésével kapcsolatba. A helyszín felmérése megtörtént. A vállalkozó az árajánlatát megküldte, melyet a polgármester ismertetett.

Farkas Balázs: A Rákóczi úton, a Lesz vigasz presszó előtt is van egy olyan kátyú, amelyet fontos lenne kijavítani.

Boronyák Gyula: Meg kell említeni a kivitelezőnek, és meg kell vele egyezni erről is.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 37/2015.(VIII. 11.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Útalap Építőipari Kft. a belterületi utak kátyúzására adott  – 686.295,- Ft  – árajánlatát elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Bécs Tiborné

 

 

 

d./ Utca táblák beszerzése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy a községben utca névtáblák szinte teljesen tönkre mentek az idő során. Felkereste Szabó Miklós helyi lakost, aki kovácsolt, gravírozott, virágtartó ládás táblákról állított ki árajánlatot. Bécs Tiborné ismertette az árajánlatot.

Boronyák Gyula: Véleményem szerint ez a típus nem megy olyan hamar tönkre.

Gyenese Norbert: Ha a színekről beszélünk, én a fekete oszlop és zöld színű táblára voksolnék.

Bécs Tiborné: A gravírozás fekete színű, valamint 12 tábla lenne.

Gyenese Norbert: Beszéljük meg, hogy jobb vagy baloldalra lennének lehelyezve.

Bécs Tiborné: Ezt majd eldöntjük, mert nekünk kell lehelyezni.

Boronyák Gyula: Valóban szükséges lenne, mert már nagyon tökre mentek.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 38/2015.(VIII. 11.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Szabó Miklós utca névtáblák elkészítésére adott árajánlatát.

Felhatalmazza a polgármester a munka megrendelésére.

Felelős: Bécs Tiborné

 

Bécs Tiborné: Lehetőség adódott a közmunkaprogramban résztvevők szerződését október 31.-ig meghosszabbítani. Az óvoda és utak felújítását célzó pályázat sajnos nem nyert. Zala megyében összesen 4 települést támogatnak. Októberben TÁMOP pályázat várható, így megpróbáljuk újra.

Boronyák Gyula: A Jókai út 12. számnál az út nincs megjavítva. Az eső alá fogja mosni.

 

Bécs Tiborné: Szólni fogok nekik. Az utolsó bejáráskor megígérték, hogy megteszik.

Szeretném mindenkinek megköszönni a falunapon végzett munkáját, és támogatását.

Gyenese Norbert: Többen jelezték nekem, hogy jó volna, ha a tó felé vezető úton lenne fekvőrendőr, mert sokan túl gyorsan haladnak.

Fazekas István: Lehet róla szó. Ez a falu döntése.

Boronyák Gyula: A gazos területek tulajait már fel lehetne szólítani.

Bécs Tiborné: Az alsó buszmegállónál található területeteket meg lehetne vásárolni az önkormányzatnak. Tökéletes lenne parkosításra.

Boronyák Gyula: Gyümölcsfákat is lehetne oda ültetni.

Fazekas István: Megkérdezzük az árát, aztán megbeszéljük.

Bécs Tiborné: Az iskolával kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy az Oktatási Jogok Biztosától kaptunk levelet, melyben leírja, hogy a szülők kérésére intézkedhet az indulással kapcsolatban. Az érintett szülőm már küldtek neki levelet.

Boronyák Gyula: A szülők felháborítónak tartják, hogy mi adjuk a gyerekeket Csonkahegyhátnak, holott a Milejszegről Zalaegerszegre járatják a gyerekeket. Így reális, hogy bezáratják az iskolánkat, ők meg máshova küldik a sajátjaikat.

Bécs Tiborné: Az utazás is sok a gyerekeknek.

Farkas Balázs: Mi a helyzet a villanypásztor üggyel?

Bécs Tiborné: Személyesen kértem az illetékest, hogy szedje fel. Meg is ígérte.

Farkas Balász: Még nem szedte fel.

Fazekas István: Meg nézem én is és beszélek vele.

Boronyák Gyula: Mi a helyzet a favágással?

Farkas Balázs: Folyamatosan viszik el a fát.

Boronyák Gyula: Kevesebb vagy több lesz?

Farkas Balázs: Körülbelül annyi, amennyit először számoltunk.

 

 

 

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                             Fazekas István

polgármester                                                                   jegyző