J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2015. június 24. napján megtartott

rendkívüli üléséről

Határozat: 27/2015.(VI.24.)

28/2015. (VI. 24.)

29/2015. (VI. 24.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. június 24-i rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Salamon Viktória képviselők, Fazekas István jegyző

Távol volt: Boronyák Gyula képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

N A P I R E N D:

1./ Háziorvosi helyettesítésről döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Egyéb ügyek

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

1./ Háziorvosi helyettesítésről döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy már beszéltünk róla, hogy Dr. Hansel Hedvig háziorvosunk, 2015. július 31-vel felmond és helyette 2015. augusztus 01-től egy új háziorvost kell alkalmaznunk. A doktornő a felmondását követő hat hónapig még eladhatja a praxisjogát, ezért arra a hat hónapra helyettesítőt kell alkalmazni, valamint egy új asszisztensre is szükség van, mert Luczi Mária, aki a doktornő asszisztense volt, nem keresett fel minket, hogy továbbra is maradna. Dr. Hansel Hedvig vállalkozó volt, ezért az asszisztens az alkalmazottjaként dolgozott. Felkerestük Dr. Hancharyk Pavlo urat, aki jelenleg Zalabaksán és körzetében háziorvos, hogy elvállalná-e Kustánszeg és Becsvölgye körzeteket és a doktor úr elfogadta. A szükséges papírokat már aláírattuk, az ÁNTSZ és az OEP felé le is jelentettük. A szerződése szerint Kustánszegen kedden és csütörtökön 08-10 óráig, Becsvölgyén kedden és csütörtökön 10-12 óráig rendel. Becsvölgyén iskolaorvosi rendelést is kell tartania csütörtökönként 12-13 óráig. A doktor úrral megbeszéltek alapján Becsvölgyével közösen havi bruttó 400.000.- Ft munkabért fizetünk 2015- augusztus 01-2016- január 31-ig.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 27/2015.(VI. 24.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete Dr. Hancharyk Pavlo urat bízza meg a Kustánszeg és Becsvölgye Községek körzetének állandó lakosainak egészségügyi alapellátás háziorvosi szolgálatának helyettesítés formájában történő működtetésére, havi bruttó 400.000.- Ft összegben 2015. augusztus 01-2016. január 31. időszakban.

A képviselő-testület felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

2./ Egyéb ügyek

a./ ZALAISPA társulási megállapodás módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné polgármester ismertette a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulást társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot.

Kérte, hogy a megállapodást ennek megfelelően módosítsák és hatalmazzák fel a megállapodás aláírására.

 

Hozzászólás nem volt, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 4 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 28/2015. (VI. 24.) számú határozata

  1. Kustánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

  1. Kustánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.

 

Határidő: 2015. július 10.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

b./ Öregfiúk focicsapat támogatása

Bécs Tiborné polgármester javasolta, hogy az öregfiúk támogatására 50.000,- Ft támogatást állapítsanak meg.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 4 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 29/2015. (VI.24.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata az öregfiúk focicsapat támogatására 50.000,- Ft összeget állapít meg.

c./

Fazekas István jegyző tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a mai napon megszüntette Gyenese Eszter munkaviszonyát. A megszüntetés indoka, hogy a számára előírt határidőre a közigazgatási alapvizsgát nem tette le, továbbá a hivatali munka átszervezése érdekében adóügyi feladatokat kellett volna intéznie Gyenes Eszternek, amelyet nem vállalt el.

A jelenlévő képviselőtestületi tagok kérték Gyenese Esztert vállalja el a számára meghatározott munkakört.

Gyenese Eszter kinyilatkozta, hogy az eddigiektől eltérő munkát nem fog végezni.

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                                                                      Fazekas István

polgármester                                                                                                               jegyző