Kustánszeg  Község Önkormányzata

 

F A L U G O N D N O K I    SZ O L G Á L T A T Á S Á N A K

SZAKMAI PROGRAMJA

Kustánszeg község a lakosság jólétének biztosítása, a közlekedési nehézségekből fakadó hátrányok leküzdése érdekében falugondnoki szolgálatot kíván működtetni. Az önkormányzat a falugondnoki szolgálat /a továbbiakban: Szolgálat/, mint alapellátást nyújtó szociális szolgáltatás szakmai programját az alábbiakban fogadja el.

 

I. A falugondnoki szolgálat célja:

 

Salomvár község lakói számára:

 

  1. Az alapellátásokhoz, közszolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása
  2. Alapvető szükségletek kielégítésének segítése
  3. Az intézményhiányból származó hátrány enyhítése
  4. Egyéni és közösségi szintű sport és kulturálódási igény kielégítéséhez segítség

adása.

 

A Szolgálat szociális és egyéb közösségi feladatokat lát el a település valamennyi lakója számára. Működésének célja a szociális biztonság megteremtése, a közlekedési és egyéb települési hátrányok csökkentése.

 

 

a./ A szolgáltatás feladatai:

1./ A szolgálat a rászorulók részére szociális ebédet szállít, az ebédet házhoz szállítja. Az ebédszállítás ingyenes. Az étkeztetésen belül az Önkormányzat a szociálisan rászorulókat támogatásban részesíti. Teljesen vagy részben mentesíti őket a térítési díj fizetése alól.

 

2./ A községben heti két alkalommal rendel a háziorvos.

A szolgálat egyik legfontosabb közösségi feladata a háziorvosi ellátáshoz való hozzájutás elősegítése – azokon a napokon, amikor nem a településen rendel a háziorvos. A falugondnok háziorvoshoz, gyermekorvoshoz szállít, majd a gyógyszertárba megy, egyúttal kiváltja a kérelemre felírt gyógyszert, valamint a gyógyászati segédeszközöket.

A gyógyszer felíratását, illetve kiváltását a falugondnoknál lehet kérni legkésőbb az indulást megelőző időpontig.

 

3./ Szükség esetén –amennyiben erre más megoldás nincs és az ügyeletes orvos kiérkezése, késedelme veszéllyel jár – a láthatóan szállítható beteget orvoshoz, ügyeletre szállítja.

Évente a Zalaegerszegi Tüdőgondozó által meghatározott napon a kötelező tüdőszűrésre szállítja a település polgárait.

 

4./ Szükség esetén – és előzetes igénybejelentés alapján – Zalaegerszegi Szakrendelésre szállítja az erre rászorulókat /pl: szemészet, vérvétel stb./.

5./ Előzetes igénybejelentés alapján – reggel ½ 8 órai indulással – a Közös Önkormányzati Hivatal Kustánszegi Kirendeltségétől Kustánszeg, Kossuth u. 45. – az óvodába és iskolába szállítást megoldja. 16 órakor biztosítja az óvodások és iskolások visszaszállítását a fenti helyre.

 

6./ A rendszeres szolgáltatásokon kívül esetenként jelentkező egyedi személy- vagy áruszállítási igényeket is ellát a Szolgálat a rászorulók részére. Az egyedi igényeket a polgármesternél kell bejelenteni, aki indokolt esetben /idős, beteg, mozgáskorlátozott személy, egyéb méltánylandó akadályozó körülmény/ utasítja a falugondnokot a szolgáltatás elvégzésére. E szolgáltatás térítésmentes.

 

7./ A Szolgálat állandó kapcsolatot biztosít az állampolgárok, az önkormányzat és a Teskándi Közös Hivatal közt. Hetente legalább kétszer a falugondnok a Közös Hivatalból elhozza a kézbesítendő küldeményeket, még aznap gondoskodik a kézbesítésükről. Feladata a település lakosságát érintő információk gyűjtése és továbbítása, a polgármester és a hivatal irányítása szerint.

 

8./ A Szolgálat a polgármester irányításával a település lakossága számára – igény szerint – kirándulásokat, kulturális programokat szervez. A kirándulásokon a részvétel a jelentkezés sorrendjében történik, a meghirdetett maximális létszám betöltéséig. A kirándulás jellegétől függően egyes célcsoportok /pl.: idősek, gyerekek stb./ számára is szervezhető.

 

9./ A szolgálat a település rászoruló, idős, beteg lakossága számára szociális gondozást végez. Ennek keretében a hét egy napján ingyenes vérnyomásmérést végez szükség esetén tanácsot ad orvosi ellátás igénybe vételére. A szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri az egyedül élő időseket. Felméri a rászoruló idősek szociális ellátás iránti igényét, szükségességét. Ezzel kívánja biztosítani az önkormányzat az idősek lakókörnyezetükben történő biztonságos ellátását.

 

10./ Segítséget nyújt a közösségi rendezvények szervezésében, hagyományok ápolásában.

 

11./ Egyéb gyermekszállítást is végez, pl.: fellépésekre szállítja az óvodás és általános iskolás korú gyermekeket pl.: falunapok, télapó ünnepélyek, gyermeknap, idősek napja…stb. Ezek gyakorisága eseti jellegű.

 

12./ Esetenként részt vesz a közösségi, művelődési, sport- és szabadidő tevékenységek szervezésének. Falunapok, ünnepélyek, gyermeknap, télapó ünnepély, idősek napja …. Stb. szervezésének aktív résztvevője.

 

13./ Nyugdíjas korúak szállítása is a feladata az egészségügyi intézményeken túl esetenként misére, kegyhelyekre szállítja őket.

 

14./ Tömegközlekedési jármű kimaradása esetén szállítja az azt igénylő lakosságot munkahelyre, iskolába. Ennek gyakorisága eseti.

 

15./ Folyamatosan részt vesz a szociális és közösségi információk szolgáltatásában, nagy segítséget nyújt azok továbbításában.

 

 

 

 

b./Ellátottak köre:

 

A falugondnoki szolgálat igénybevételére Kustánszeg község valamennyi lakója jogosult.

 

A falugondnoki szolgálat alapvetően a szociálisan rászoruló, a lakosság 1/3-át kitevő nyugdíjasok életvitelét segíti. A napi kapcsolattartás biztonságérzetet ad. A bevásárlások, a rendezvények kapcsán a lakosság minden korosztályának és nagy százalékának szolgálatát jelenti.

 

 

 

 

II. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

 

 

A falugondnok a hét 5 napján ebédet hord  többségében egyedül élő nyugdíjasnak.

 

–         igény szerint bevásárol, gyógyszert vált ki annak, aki ezzel megbízza /hetente

többször/

–         szakorvosi, háziorvosi rendelésre viszi, hozza az arra igényt tartó betegeket

/hetente többször/

–         az ebédet nem igénylő idős családokat hetente felkeresi

–         hetente legalább kétszer hozza-viszi a hivatalos intéznivalót a közös hivataltól

–         ajándékcsomagokat eljuttatja /évente 1-2 alkalom/

–         jelzi és segít lebonyolítani a szociális segélyezést /információt ad, kézbesít/

–         hivatalos ügyek intézésében segít /elszállítás/

–         közmunka szervezése, irányítása /szükség esetén/.

–         Részt vesz a közösségi és szociális információk szolgáltatásában

–         Az egyéb alapszolgáltatások igénybevételében esetenként segítséget nyújt

–         Óvodás- és iskoláskorúakat a szomszédos települések rendezvényeire /pl.:falunap

szállítja

–         Esetenként aktív résztvevője a rendezvények /falunap, karácsonyi ünnepély, idősek

Napja….stb./ szervezésének

–         igény szerint, eseti jelleggel szállítja a nyugdíjas korúakat misére, kegyhelyekre.

–         Esetleges autóbuszjárat kimaradása esetén szállítja a lakosságot. Eseti jellegű.

 

III. Ellátás igénybe vételének  módja

Az igénybevétel lehet rendszeres vagy eseti.

A rendszeres igénybevételt írásban kell kérni, melyről a képviselő testület dönt. A kérelemnek tartalmaznia kell a kért szolgáltatást, annak gyakoriságát és indokát.

Az eseti szolgáltatást szóban vagy írásban kell kérni, melyről a polgármester dönt.

Rendszeres szolgáltatás minden nap az ebédkihordás, élelmiszer és gyógyszervásárlás, testmozgás, tréning, tájékoztatás.

Eseti a rendezvények előkészítése, azokra szállítás, hivatalos ügyintézésben közreműködés, igény szerinti egyedi kérések teljesítése.

 

A szolgálat működését szabályozó dokumentumok – szociális rendelet ide vonatkozó rendelkezései, ezen szakmai program, a képviselő testület döntései – nyilvánosak. Az érintettek tájékoztatása érdekében ezeket a hirdetőtáblára ki kell tenni.

 

A szolgálat szállítási feladatait tartalmazó időszakos /heti/ programot /menetrend/ a falugondnok elkészíti és a hirdetőtáblára kifüggeszti a hét utolsó napján. A program tartalmazza a rendszeres szolgáltatások esetén a falubusz indulási idejét, célját, továbbá az előre tervezett alkalmi programra vonatkozó információkat: program célja, ideje, a jelentkezés feltételei, résztvevők maximális száma. Fel kell továbbá tüntetni a polgármester és a falugondnok elérhetőségét biztosító /mobil/ telefonszámokat.

 

A falugondnok napi kapcsolatban van a szociálisan legjobban rászorultakkal. Az ebédosztás előtt lebonyolítja a bevásárlást.

Bárminemű indokolt szolgáltatás ügyében mobil telefonon, vonalas telefonon elérhető. Alapellátáshoz nem tartozó szolgáltatás kérését egyezteti a képviselő testülettel, polgármesterrel. A képviselő testület tagjaival napi kapcsolatban van /személyes is/.

/ A falu minden utcájában végigmegy a falugondnoki kocsival- ebédosztás/.

 

Feladata, hogy az általa nyújtott szolgáltatások irányi igényeket folyamatosan felmérje, népszerűsítse, ajánlja.

 

A falugondnokot is kötelezi a titoktartás. Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott segélyezési módok ismeretében kezdeményezheti a segélyezési kérelem elindítását, segít az ügyintézésben. A birtokába került adatokat, információkat titkosan kezeli.

Kapcsolatot tart /heti egyszer/ a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat megbízottjával. Ha kell eljárást kezdeményez. Segíti az ő munkáját, helyszíni látogatásra elkíséri.

 

A szolgáltatások biztosítása során mindvégig úgy kell eljárni, hogy az igénybe vevők emberi, állampolgári jogai  ne sérüljenek. Mindenkor az egyenlő bánásmód elvét kell követni, az egyes szolgáltatásokat a településen lakó minden személy számára biztosítani kell, azonos feltételekkel.

 

A falugondnok munkáját az önkormányzat elismeri, vele szemben mindig úgy kell eljárni, hogy önbecsülése ne sérüljön. A falugondnokot elvégzett munkája alapján a polgármester mint közvetlen felettese értékeli.

 

A falugondnok tevékenysége során az általa okozott kárért a közalkalmazotti törvény, illetőleg a munka törvénykönyve szabályai szerint felelős.

 

A falugondnok a szociális szolgáltatás ellátása során sem az ellátottaktól, sem az ellátottak érdekében más személytől előnyt, szolgáltatást, ellenértéket nem kérhet és nem fogadhat el.

 

A falugondnoki szolgáltatás lehetőségeiről, módjáról, formájáról a lakossági fórumon, nyugdíjas találkozón szerezhetnek tudomást. Minden családhoz szórólapon  juttatjuk el a szükséges információkat, elérhetőséget. Gyakori a személyes találkozás a falugondnok, a testületi tagok és a lakossági között /napi/.

 

 

A falugondnok tevékenységéről munkanaplót vezet, melyet a  polgármester hetente ellenőriz. A munkanaplóval egyező menetlevelet kell vezetni. A munkanapló tartalmazza a falugondnok által végzett egyes tevékenységfajtákat és az arra fordított időt. A munkanaplót és a menetlevelet a negyedéves beszámolóra köteles beterjeszteni.

 

A falugondnok negyedévente beszámolót tart a képviselő testület előtt a Szolgálat működésé- ről,  javaslatot tesz a szolgáltatások bővítésére, tartalmának megváltoztatására.

 

 

Az évente tartott közmeghallgatáson megtárgyalja a képviselő testület a falugondnoki szolgáltatás egy évi működésének tapasztalatait, ahol lehetőség nyílik arra is, hogy a lakosság tegyen javaslatot a szolgáltatás tartalmának, körülményeinek változtatására.

 

A falugondnok tevékenysége, valamennyi döntése ellen a polgármesternél lehet panasszal élni, aki az ügy körülményeinek kivizsgálása után írásban közli döntését a panaszt tevővel, aki amennyiben nem fogadja el a választ, a képviselő testülethez fordulhat. A panasz ügyében a képviselő testület soron következő ülésén, de legkésőbb a panasz előterjesztésétől számított 30 napon belül döntést hoz.

 

 

 

 

  1. IV. A falugondnoki szolgáltatás keretében történő ellátások ismertetése a lakossággal

 

A falugondnoki szolgáltatás lehetőségeiről, módjáról, formájáról a lakossági fórumon, egyes rendezvényeket pl.  nyugdíjas találkozón szerezhetnek tudomást. Minden családhoz  szórólapon juttatjuk el a szükséges információkat, elérhetőséget. Gyakori a személyes találkozás a falugondnok, a testületi tagok és a lakosság között /napi/.

Jól működik a hirdetményes információ áramlás is, amelynek során a hirdetőtáblákon, közintézményeken kerül kifüggesztésre a szükséges információ.

 

 

 

  1. V. A szervezet, létszám és szakképzettség, az egyes feladatok ellátása

Személyi feltételek

A szolgálat feladatait egy személyben a falugondnok látja el. Személyét a falugyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja, a képviselő testület nevezi ki és az egyéb munkáltatói jogokat felette a polgármester gyakorolja. Munkáját a polgármester közvetlen irányításával végzi, a polgármester által készített munkaköri leírás, a helyi szociális rendelet, ezen szakmai program, a képviselő testület határozatai és az általa készített heti menetrend alapján. Munkaideje kötetlen, heti 40 óra.

 

 

 

A falugondnok köteles kinevezését követő 2 éven belül a falugondnoki tanfolyamot elvégezni.

 

Helyettesítéséről a polgármester megfelelő személy megbízásával gondoskodik.

Pl.: helyettes falugondnokkal,

földrajzilag elérhető legközelebbi településsel kötött együttműködés alapján az ott dolgozó falugondnok igénybevételével, vagy a

falugondnoki alapképzésnél magasabb iskolai végzettséggel rendelkező szociális képesítéssel rendelkező személy feladatellátásával.

 

 

 

Tárgyi feltételek

 

 

 

A falugondnoki gépjárművel zárt helyen – a képviselő testület által meghatározott helyszínen – kell tárolni, a falugondnok köteles a falugondnoki gépjárművet használat után minden nap ezen a helyen leállítani.

A falugondnok köteles a gépkocsit rendben, tisztán tartani, a szervizigényt figyelemmel kísérni /km-óraállás/.

 

A falugondnok a feladatai ellátásához készpénzellátmányra jogosult, ennek összegét a képviselő testület állapítja meg.

 

 

A falugondnok jogosult a szolgáltatással kapcsolatos iratokba betekinteni és a falugondnoki gépjármű mellett a feladatellátáshoz szükséges egyéb,  a szolgáltatást fenntartó rendelkezésre álló eszközöket is használni /számítógép, internet, telefon stb./

 

A falugondnok tevékenységének, a szolgáltatások igénybevételének dokumentálására formanyomtatványt használ.

 

 

A falugondnok feladata alkalmanként a falu lakói részére szervezett utazások, kirándulások során a gépkocsi vezetése, a csoport kísérése, a programok megszervezése. E feladatait a polgármester eseti utasítása szerint látja el. A falugondnok részt vesz a település kulturális életének szervezésében, összefogásában is. Feladata a helyi ünnepségek, megemlékezések, fesztiválok rendezésében való részvétel, a polgármester utasítása szerint. Amennyiben heti időkeretébe beilleszthető, a polgármester utasítása szerint köteles ellátni a Faluház programjainak /ifjúsági, gyermek… stb./ működtetését, koordinálását is.

 

 

Munkája ellátása érdekében kapcsolatot tart a lakossággal, a polgármesterrel, a képviselő testülettel, illetőleg a Közös Hivatallal.

 

 

Záradék:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete 25/2015. (VI.04.) számú önkormányzati határozatával elfogadta.

 

 

 

Kustánszeg, 2015. június 4.

 

 

 

 

 

Bécs Tiborné

polgármester