J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2015. június 04. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat: 22/2015.(VI.04.)

23/2015.(VI.04.)

24/2015.(VI.04.)

25/2015.(VI.04.)

26/2015.(VI.04.)

Rendelet:       7/2015.(VI.15.)

8/2015.(VI.15.)

9/2015.(VI.15.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. június 04-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Salamon Viktória képviselők, Fazekas István jegyző

Távol volt: Boronyák Gyula képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

N A P I R E N D:

1./ Pályázatok benyújtásáról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Az önkormányzat Szervezet és Működési Szabályzat módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

4./ Szirkovics László útfelújításának kérelme

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

5./ Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

6./ Falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

7./ Egyéb ügyek

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

1./ Pályázatok benyújtásáról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy van egy pályázati lehetőség van arra, hogy pályázatot nyújtsanak be az orvosi rendelő és a belterületi utak felújításra. Az erre vonatkozó árajánlatokat megkérte.

Gyenese Norbert: Az orvosi rendelő szigetelésénél miért 15 cm az előírás? Ez nagyon vastag.

Fazekas István: Mert ez a szabvány, ez van előírva és ezt be kell tartani.

Gyenese Norbert: Az önkormányzat részéről mennyit kell önerőből beletenni a pályázatba?

Bécs Tiborné: 81.3214.- Ft-ot. Javasolta, hogy a pályázatot adják be.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 22/2015.(VI. 04.) számú határozata

Kustánszeg Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra támogatási igényt nyújt be a Kustánszeg Község Orvosi Rendelő (8919 Kustánszeg Kossuth utca 45. Hrsz. 1.) épületének felújítására.

Az önkormányzat által vállalt önerő:    81.324,- Ft

Kustánszeg Község Önkormányzat az önerőt a 2015. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy az utakkal kapcsolatban kapott árajánlatot módosíttatnunk kellett, mert az összeghatárból kiléptünk. Ezért úgy gondoltuk, hogy az elsődleges utak, amelyeket meg kellene csináltatni azok a Májer Gáborék felé vezető út 325 hrsz., Táncsics út 174 hrsz., Szirkovics László felé vezető Dessewffy út 675 hrsz., Bársony Sándorék felé vezető 693 hrsz. A Jókai utat, Varga Gyuláné felé vezető utat, Bakos Józsefék háza felé utat ki kellett vennünk belőle és az Arany J. utat is, mert ez sokkal több a keretnél.15 millió Ft a támogatás összege, azaz a 85% a támogatás. Reméljük, hogy meg tudjuk oldani azt is, hogy a Varga Gyuláné felé vezető útszakaszt legalább martaszfalttal meg tudjuk csináltatni.

Fazekas István: Ezen felül még a 15%-ot hozzá lehet adni, így jön ki a maximum 17,5 millió Ft-os összeg.

Gyenese Norbert: Akkor a Bakos Józsefék felé vezető 112 hrsz.-ú utat újra bele tudjuk venni, mert így benne leszünk a 17,5 millió Ft összegben.

Fazekas István: 1,6 millió Ft összeget kell adni hozzá, hogy a 17,5 millióba beleessünk.

Gyenese Norbert: Ha a Bakos Józsefék felé vezető utat is belevesszük, akkor az 17, 3 millió Ft-ra jön ki. Akkor így hat útra tudunk pályázni.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 23/2015.(VI. 04.) számú határozata

Kustánszeg Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont b) pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra támogatási igényt nyújt be a Kustánszeg Község Kustánszeg Község 675 hrsz., 693 hrsz., 325 hrsz., 174 hrsz., 132 hrsz., 146. hrsz. belterületi útjainak felújítására.

Az önkormányzat által vállalt önerő:    2.599.748,- Ft

Kustánszeg Község Önkormányzat az önerőt a 2015. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné Polgármester

 

2./ Alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné felkérte Fazekas István jegyző urat, hogy tájékoztassa a képviselőket az előterjesztésről. Fazekas István elmondta, hogy a Kormányhivataltól jelezte, hogy a település lakosságszámának arányában nem jól lett megállapítva a polgármester tiszteletdíja, melyen változtattunk is. Most jelezték, hogy az alpolgármester tiszteletdíja sem jól van megállapítva. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 75.000.- Ft lehet, ennek 70-90%-a lehet az alpolgármester tiszteletdíja. A 75.000.- Ft 70%-a 52.500.- Ft, a 90%-a pedig 67.500.- Ft. Ez a kettő összeg közötti összegről kell döntést hozni.

Gyenese Norbert: Én bruttó 50.000.- Ft-ról mondtam le.

Fazekas István: Akkor ugyan ott vagyunk, csak most nem kell lemondanod semmiről. 55.000.- Ft, plusz a költségtérítés 8.255.-, így 63.255.- Ft bruttóban.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 24/2015.(VI. 04.) számú határozata

A település alpolgármesterének tiszteletdíjáról, és költségtérítésének megállapításáról Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIC. törvény (Önkormányzati törvény) 71. §-a alapján 2015. június 04-től az alpolgármester részére

  • 55.000, Ft tiszteletdíjat
  • 8.255,- Ft költségtérítést állapít meg.

 

 

3./ Szervezet és Működési Szabályzat módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

Bécs Tiborné felkérte Fazekas István jegyző urat, hogy tájékoztassa a képviselőket az előterjesztésről. Fazekas István elmondta, hogy a Szervezet és Működési Szabályzatba nem szerepel még az, hogy a polgármesterasszony főállású lett, ezért módosítanunk kell.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 7/2015.(VI. 15.) önkormányzati rendelete

/ Kustánszeg Község Önkormányzat Szervezet és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv melléklete. /

4./ Szirkovics László útfelújításának kérelme

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy Szirkovics László úr levelet írt a jegyző úrnak és nekem is, melyben leírja, hogy már éveken át kérte az Önkormányzatot, hogy a házához vezető utat csináltassák meg, mert nagyon rossz állapotban van, de nem csináltak semmit. Most adott nekünk ez a pályázat, így talán meg tudjuk csináltatni.

 

5./ Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

Bécs Tiborné felkérte Fazekas István jegyző urat, hogy tájékoztassa a képviselőket az előterjesztésről. Fazekas István elmondta, hogy a napokban ellenőrizték a Falugondnoki szolgálatot és felhívták a figyelmünket arra, hogy a szociális rendeletet módosítani kell azzal, hogy az Önkormányzat falugondnoki szolgálatot nyújt.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 8/2015. (VI. 15.)  önkormányzati rendelete

/ Kustánszeg Község Önkormányzat 3/2015. (III.12.) a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása a jegyzőkönyv melléklete./

 

6./ Falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

Bécs Tiborné elmondta, hogy 30 napon belül lekell adni a módosítást a Gyámhivatalnak. Nem szeretném, hogy felszólítást kapjunk, vagy esetleg megvonják tőlünk a szolgálatot, ezért döntenünk kell róla.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 25/2015.(VI. VI.04.) számú határozata

/ Kustánszeg Község Önkormányzat Falugondnoki szolgálatának szakmai programjának módosítása a jegyzőkönyv melléklete. /

 

 

7./ Egyéb ügyek

Bécs Tiborné elmondta, hogy nyáron négy településen lesz ügyeletes óvoda, melyek egymást váltják majd a következő felállás szerint:

Június 15-26. Becsvölgye

Június 29-július 10. Gellénháza

Július 13-17. Nagylengyel

Július 20-31. Becsvölgye

Augusztus 3-21. Teskánd

Augusztus 25-től minden óvoda a megszokott munkarend szerint fog működni.

A Nyitnikék óvoda igényfelmérést küldött ki a szülőknek, hogy ha a dolgozó szülők a munkájuk miatt nem tudják gyermeküket otthon elhelyezni, akkor a jelöljék meg, hogy melyik időpontokban igényelnék az ügyeletes óvodákat. Egy szülő jelezte, hogy gyermekeit nem tudja elhelyezni, ezért az összes időpontot kéri.

 

Gyenese Norbert: A hegyre vezető utakkal mi a helyzet?

Fazekas István: Még nem csináltuk semmit ezzel kapcsolatban, szerződést kell kötni.

Farkas Balázs: Mindenképpen bemegyek a Teskándi Hivatalba és mindent megbeszélünk.

Gyenese Norbert: Parasza és Becsvölgye felé az útszélén a kaszálás félig lett megcsinálva.

Farkas Balázs: Le fogom kaszálni az egészet a napokban.

 

Gyenese Norbert: Hallottam, hogy az Önkormányzattól kaszákat kértek lakosok, hogy a területüket letudják kaszálni. Ez hogyan lesz megoldva?

Bécs Tiborné: Úgy, hogy egy közmunkás elmegy és lekaszálja az adott területet.

Gyenese Norbert: Ezt ki fogja fizetni vagy hogy működik ez?

Bécs Tiborné: Az önkormányzat az üzemanyagot állja, a közmunkás pedig bért kap.

Gyenese Norbert: Mi lesz, ha ezután mindenki idejön és kérni fogják, hogy kaszálják le a területüket?

Bécs Tiborné: Segíteni kell azoknak a lakosoknak, akik rá vannak szorulva és maguktól ezt nem tudják megoldani.

Gyenese Norbert: Sokszor volt már róla szó, hogy a gondozatlan területek tulajdonosait fel kell szólítani, de semmi nem történt. Ilyen például a Tóth Helénék feletti terület, valamint a Kossuth utca 33. szám alatt található ingatlan is.

Bécs Tiborné: Ismét felfogjuk őket szólítani.

Gyenese Norbert: A Petőfi út sok helyen megrepedt és megsüllyedt. Mit lehet tenni?

Bécs Tiborné: Azok a vállalkozók, akik a csatlakozókat cserélték, azoknak 2015. december 31-ig minden kárt helyre kell hozniuk, így azt is meg fogják csinálni.

 

Gyenese Norbert: Sok utcában hiányzik az elsőbbségadás kötelező tábla, ezeket kellene pótolni. Ahova fontos lenne venni az a Rákóczi út és Kossuth utca kereszteződése a kocsma előtt, Petőfi út és Kossuth utca kereszteződése, Németh Lajosékhoz vezető úthoz, valamint a nyaralókhoz vezető Tölgyfa utcához.

 

Gyenese Norbert: Az óvoda vezetői állással mi a helyzet?

Bécs Tiborné: A pályázat benyújtása június 30-án jár le.

 

Gyenese Norbert: Papp János előtt be van szakadva az út, ezzel lehet valamit csinálni?

Bécs Tiborné: A Kossuth utca a KPM tulajdonában van, ezért nekik kell megcsinálni. Felajánlották azt is nekünk, hogy vegyük át tőlük az utat, de ebbe nem mentük bele, mert több millió Ft-ról lenne szó. Kértük tőlük, hogy sáncolják ki a Kossuth utcán, de ezt sem csinálták meg, pedig több levelet írtunk már nekik.

 

Gyenese Norbert: A kirándulásra vannak már jelentkezők?

Bécs Tiborné: Igen vannak már páran. Elsősorban azok jelentkeznek, akik az elmúlt években is jöttek velünk.

 

Farkas Balázs: Szeretnék annyit mondani, hogy a kaszálás fejében nem kérek az önkormányzattól pénzt vagy üzemanyagot, hanem az önkormányzatnak van egy rossz kaszája, amit ha lehetne, akkor a kaszálás fejében odaadnák nekem.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 26/2015.(VI. 04.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a Paraszára vezető út és Becsvölgyére vezető út lekaszálása fejében Farkas Balázsnak adja a nem működőképes fűkaszát.

 

Falugondnoki  szolgálatról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné  az írásos rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai megkapták. Elmondta, hogy a falugondnoki szolgálatról szóló 5/2000.(V.30.) önkormányzati rendeletük a mai jogszabályi előírásuknak nem felel meg, ezért szükséges volt a rendelet átdolgozása.

 

Szavazásra került sor  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 9/2015. VI. 15.) önkormányzati rendelete

/ Kustánszeg Község Önkormányzatának a falugondnoki szolgálatról szóló rendelete a jegyzőkönyv melléklete./

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                                                                      Fazekas István

polgármester                                                                                                               jegyző