Kustánszeg Község Önkormányzata

Szöveges beszámoló a 2014. évi zárszámadáshoz

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról szó beszámoló zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselőtestület elé.

A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Kustánszeg Község Önkormányzata 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

Bevezető

 

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 2. 20-án fogadta el az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra került.

 

Kustánszeg lakosainak száma 2014. január 1-jén 499 fő volt.

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 75.470e Ft főösszeggel fogadta el.

Az önkormányzat költségvetésének módosított főösszege 102.921e Ft.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

 

Kustánszeg Község Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2014. évben is el tudta látni, az intézmények és a Hivatal működését biztosítani tudta.

A feladatellátást társulásban vagy a szolgáltatókkal kötött szerződéssel biztosította.

Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

 

Az önkormányzat folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket a községet érintő súlyosabb problémák megoldására, mint például a szennyvízelvezetés és tisztítás megoldatlansága, a csapadékvíz elvezetés hiányossága, az út, járda valamint a középületek állapota, mivel ezekre jelenleg saját forrásból nem tudunk fedezetet biztosítani.

 

2014. évben több jelentős beruházást tudtunk megvalósítani, mely az állami támogatásokon felül az önkormányzat kiadásainak célszerű felhasználásán, a közmunkaprogram, illetve a pályázatok által biztosított lehetőségek maximális kihasználásának is köszönhető.

 

Az önkormányzat 2014-ben felhalmozásra és felújításra összességében 53.733e Ft-ot fordított.

A beruházási és a felújítási kiadásokat részletesen a 3. és a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

A településen egy fő főállású közalkalmazott, továbbá 2 fő munka törvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállaló dolgozik, akik a településen élők szociális, kulturális helyzetének javítása érdekében látják el feladataikat.

A polgármester feladatát főfoglalkozása mellett végezte a 2014. év során.

Az önkormányzat 9 ütemben vett részt a közfoglalkoztatási programban, melynek keretében 13 fő foglalkoztatására került sor.

 

Az önkormányzat takarékos és célszerű gazdálkodásának köszönhetően a pénzmaradvány tovább gyarapodott az előző évekhez képest, amely mögött tudatos tartalék szerepel.

 

 

Az Önkormányzat 2014. évi számviteli beszámolójának értékelése

 

Bevételek

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési módosított bevételi előirányzatának főösszege 102.921e Ft, melyből 7.541e Ft az előző évi pénzmaradvány.

Az év folyamán ennek megfelelően realizálódott bevétel 102.921e Ft.

 

A központi költségvetésből 2014. évre tervezett működési bevételek összege 16.298eFt, melyhez képest a ténylegesen folyósított támogatások összege 20.588eFt volt.

Év közben az eredetileg tervezetten felül az alábbi jogcímű és összegű állami támogatást kaptuk:

  • Bérkompenzációra: 6eFt
  • Egyes jövedelempótló támogatások: 3.937eFt

ebből:

–         Foglalkoztatás helyettesítő támogatás: 2.102eFt

–         Lakásfenntartási támogatás: 1.685eFt

–         Óvodáztatási támogatás: 149eFt

  • Szociális ágazati pótlékra: 152eFt
  • Itthon vagy – Magyarország szeretlek programsorozatra: 195eFt

Fejlesztésre kapott állami kiegészítő támogatások:

  • Vis major támogatás    17.505eFt
  • Adósságkonszelidációban részt nem vett önkormányzatok tám.           10.000eFt

 

Állami támogatás iránti igényünket év közben nem változtattuk.

 

A működési célra átvett pénzeszközök között a falunapi rendezvény támogatására kapott felajánlás szerepel.

 

Az egyéb felhalmozási bevételek 2014. évi teljesítése mögött az IKSZT támogatás II. elszámolásának eredményeképpen kiutal támogatás szerepel, melyet a 5. számú melléklet tartalmaz.

 

 

A 2014. évre előírt közhatalmi bevételek összege 7.450eFt volt, mellyel szemben ténylegesen 11.943eFt bevételt teljesítettek.

 

A közhatalmi bevételek között, a gépjárműadó 1.271eFt összegű bevételt eredményezett.

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege 102.921eFt, melyből 94.565eFt került felhasználásra, ez 92%-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként az 6. számú melléklet tartalmazza.

 

Céljellegű támogatások felhasználása:

 

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge
(E Ft)

1.

Közös hivatal finanszírozása

Intézmény fenntartás

0

2.

Óvoda finanszírozása

Intézmény fenntartás

178

3.

Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Söjtör

Működési támogatás

70

4.

Tófejo Szociális Intézményfenntartó Társulás szociális tagi hjár, tagi hjár

Működési támogatás

389

5.

Orvosi Ügyeleti hozzájárulás

Működési támogatás

265

6.

Sportegyesület tám. (öregfiúk csapata)

Működési támogatás

50

7.

BURSA ösztöndíj

Működési támogatás

195

8.

Zalai Falvakért Egyesület tagdíj

Működési támogatás

20

9.

Nyitnikék Kincsesláda Alapítvány

Működési támogatás

108

10.

Iskolánkért-Gyermekeinkért Alapítvány

Működési támogatás

50

11.

Cserta Egyesület

Működési támogatás

50

12.

Göcsej-Hegyhát LEADER

Működési támogatás

10

13.

Tűzoltó Egyesület

Működési támogatás

0

14.

Sport és Kulúrális Egyesület

Működési támogatás

140

15

Észak-zalai víz és csatornamű

2013.évi állami támogatás

470

16

55 év feletti járulékkedvezmény

Állami elvonások befizetése

174

Összesen:

 

2 169

 

 

A működési kiadások (személyi juttatások, járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások, szociális kiadások) 87%-os növekedését az év közben hozott képviselőtestületi határozatok alapján teljesített támogatások, a közmunkaprogramban részt vevő munkavállalóknak járó munkabér és járulékkiadások, illetve a szociális ellátásra jogosultak számának növekedése következtében adott többlettámogatások eredményezték.

 

A Hivatal engedélyezett létszáma a 3 fő. 2014. év folyamán a Hivatal feladat ellátását átlagosan 6 fő közfoglalkoztatott segítette. A közcélú foglalkoztatottak bér és járulékköltségét 100 %-ban támogatta a Munkaügyi Központ.

A szociális kiadások a korábbi időszakhoz képest történő 8%-os emelkedése továbbra sem mondható jelentős eltérésnek, ahhoz viszonyítva, hogy a településen egyre több azon regisztrált munkanélküliek száma, akik elhelyezkedni továbbra sem tudnak, azonban az aktívkorúak ellátására való jogosultság feltételeinek megfelelnek.

Azon személyek részére, akik a munkavégzésbe bevonhatóak, az önkormányzatnak közfoglalkoztatást kell biztosítania.

Az eseti támogatások és a nem kötelező ellátások esetén a felhasználás az előirányzatoknak megfelelően alakult.

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

A pénzeszközök változása:

 

Sor-szám

Megnevezés

Összeg  ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2014. január 1-jén
ebből:

7 541

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

7 422

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

119

4.

Záró pénzkészlet 2014. december 31-én
ebből:

8 134

5.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

8 102

6.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

32

Többéves kihatással járó döntések

 

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége jelenleg nincs.

 

Az önkormányzat hitelt nem vett fel a tárgyév során és a megelőző években sem, így nem keletkezett visszafizetési kötelezettsége.

 

Közvetett támogatások

 

A közvetett támogatások tényleges összege 81eFt, mely a következő jogcímeken keletkezett:

  • Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

 

Adósság állomány alakulása

 

2014. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A belföldi hitelezők felé fennálló adósságállományt a 1. számú tájékoztató tábla részletezi.

 

Vagyonkimutatás

 

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2014. december 31-én 222.422e Ft, mely 21.028eFt -tal több az előző évinél. A tárgyévben az értékcsökkenés 20.030e Ft-tal növekedett, amit ellensúlyoz a tárgyévi eszköznövekedés 42.309e Ft összegben.

 

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2014.

 

 

 

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Nettó

Becsült

állományi érték

1

2

3

4

5

I. Immateriális javak

01.

4 123

34

II. Tárgyi eszközök   (03+08+13+18+23)

02.

265 547

208 288

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   (04+05+06+07)

03.

241 845

198 443

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcolódó.vagyoni értékű jogok

4.

 

 

 

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5.

 

 

 

1.3. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok

6.

241 845

198 443

 

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érétkű jogok

7.

 

 

 

2. Gépek berendezések és felszerelések   (09+10+11+12)

8.

18 981

5 124

2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések

9.

 

 

 

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek,berendezések és felszerelések

10.

450

 

 

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

11.

5 254

5 124

 

2.4. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések

12.

13 277

 

 

3. Tenyészállatok   (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

 

 

 

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

 

 

 

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

 

 

 

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

 

 

 

4. Beruházások, felújítások   (19+20+21+22)

18.

4 721

4 721

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

 

 

 

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

 

 

 

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

 

 

 

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

4 721

4 721

 

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése   (24+25+26+27)

23.

 

 

 

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

 

 

 

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

 

 

 

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

 

 

 

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

 

 

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök   (29+34+39)

28.

600

600

1. Tartós részesedések   (30+31+32+33)

29.

600

600

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

 

 

 

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

 

 

 

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

600

600

 

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

 

 

 

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   (35+36+37+38)

34.

 

 

 

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

 

 

 

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

 

 

 

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

 

 

 

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

 

 

 

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése   (40+41+42+43)

39.

 

 

 

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

 

 

 

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

 

 

 

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

 

 

 

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

 

 

 

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

 

 

 

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)

45.

270 270

208 922

 

I. Készletek

46.

 

 

 

II. Értékpapírok

47.

 

 

 

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK   (46+47)

48.

 

 

 

I. Lekötött bankbetét

49.

 

 

 

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

32

32

 

III. Forintszámlák

51.

8 102

8 102

 

IV. Devizaszámlák

52.

 

 

 

C) PÉNZESZKÖZÖK   (49+50+51+52)

53.

8 134

8 134

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

5 120

5 120

 

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

 

 

 

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

24

24

 

D) KÖVETELÉSEK   (54+55+56)

57.

5 144

5 144

 

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

 

 

 

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

222

222

 

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK   (58+59)

60.

222

222

 

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN   (45+48+53+57+60+61)

62.

283 770

222 422

 

 

 

 

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

1

2

3

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

201 216

II. nemzeti vagyon változásai

02.

 

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

 

IV. Felhalmozott eredmény

04.

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

13 817

G) SAJÁT TŐKE   (01+….+06)

07.

215 033

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

799

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

24

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

823

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

12.

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

6 566

FORRÁSOK ÖSSZESEN  (07+11+12+13)

14.

222 422

 

 

 

Az önkormányzat 2014 évi beszámolója kiegyensúlyozott takarékos gazdálkodást mutat.

Kérem a Tisztelt Testületet a zárszámadásról szóló rendelet megalkotására!

 

Kustánszeg, 2015. április 23.

 

 

 

 

Bécs Tiborné

polgármester