ELŐTERJESZTÉS

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. április 27-én tartandó ülésére

„az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet. A rendelet 225. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő- testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

 

Fentiek alapján elkészült az avar és kerti hulladék égetésének főbb szabályait tartalmazó rendelet-tervezet, amely – településünk üdülőhelyi  jellegét is figyelembe véve – tartalmazza a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó főbb előírásokat is.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fent leírtak alapján fogadja el az alábbi rendelet tervezetet.

 

Kustánszeg, 2015. március 17.

Fazekas István

jegyző

 

Előzetes hatásvizsgálat

Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. §-a rendelkezik az előzetes hatásvizsgálat elvégzéséről, melynek során az alábbiakat kell vizsgálni:

 

 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

 

 • Társadalmi hatás: az önkormányzati rendelet-tervezet biztosítja a lakosság és a nyaraló tulajdonosok részére az ingatlanukon keletkezett nem komposztálható növényi hulladék elégetését, az idegenforgalmi szezonon kívüli időszakban.
 • Gazdasági hatás: a növényi hulladékot helyben lehet hasznosítani, hulladékszállítási közszolgáltatás keretében történő elszállítása nem jelent költséget.
 • Költségvetési hatás: nincs

 

 1. Környezeti és egészségi következmények: A rendeletben foglalt előírások a káros következményeket minimálisra csökkentik.

 

 1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Számottevő hatás nem állapítható meg.

 1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdés b.) pontja alapján a szabályozás a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Rendes ügymenetben a feltételek önkormányzatunknál biztosítottak. Rendkívüli feladatvégzést igénylő esetekben a személyi feltételek megerősítése indokolt lehet meglévő humán erőforrás biztosításával.

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

6/2015. (V .11.) Önkormányzati Rendelete

Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdés b.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

 

Általános rendelkezések

 1. 1. §

E rendelet alkalmazásában:

a.) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és  egyéb növényi maradványok;

b.) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés céljából folytatnak;

c.) ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, október 23., november 1. és december 25-26.

A rendelet hatálya

 1. 2. §

A rendelet hatálya kiterjed Kustánszeg község belterületén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén működnek, tevékenykednek.

 

Avar és kerti hulladék megsemmisítés szabályai

 

 1. 3. §

(1)   Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet.

 

(2)   Égetéssel csak a nem komposztálható ( nem lebomló)-, illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött ) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

 

(3)   A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése szerda és szombati napokon történhet.

 

 

(4)    Ünnepnapokon az égetés tilos.

 

 1. 4. §

(1)   Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

 

(2)   Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

 

(3)   Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.

 

(4)   Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

 

(5)   Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.

 

(6)   Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.

 

(7)   Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.

 

 

 1. 5. §

(1)   A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

 

(2)   Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

 

(3)   A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

 

Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok

 1. 6. §

(1)   Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

 

(2)   A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincsen, a tüzet azonnal el kell oltani.

 

(3)   A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

 

Záró rendelkezések

(1)   Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

Kustánszeg, 2015. április 12.

 

 

Bécs Tiborné                                                                       Fazekas István

polgármester                                                                                 jegyző

 

 

Ezen rendelet 2015. május 11. napján kihirdetésre került.

 

 

Fazekas István

jegyző