Kustánszeg Község Önkormányzata

4/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§(4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) rendeletének (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

  1. 1. §

(1) A R. 2.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:

(1)   A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

102.921 E Ft

bevétellel

102.921 E Ft

kiadással

0 E Ft

0 E Ft

0 E Ft

forráshiány

-ebből működési

felhalmozási

2. §

(1)   A R. 2.§ (2) bekezdésében szereplő 1.1.sz. melléklet e rendelet 1.1.sz. mellékletének megfelelően módosul.

 

(2)   A R. 2.§ (3) bekezdésében szereplő 2.1.sz. melléklet e rendelet 2.1.sz. mellékletének megfelelően módosul.

 

(3)   A R. 2.§ (4) bekezdésében szereplő 1.2.sz. melléklet e rendelet 1.2.sz. mellékletének megfelelően módosul.

 

3. §

(1)   A R. további részei változatlanul érvényben maradnak.

(2)   Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(3)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Kustánszeg, 2015. május 11.

 

 

……………………………………….

Fazekas István

…………………………………..

Bécs Tiborné

jegyző

polgármester

 

Kihirdetve: 2015. május 11.

…………………………………..

 

Fazekas István

jegyző