J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2015. május 13. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat: 15/2015.(V. 13.)

16/2015.(V.13.)

17/2015.(V.13.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. május 13-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Salamon Viktória képviselők, Fazekas István jegyző

Távol volt: Boronyák Gyula képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1./ 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

Bécs Tiborné elmondta, hogy minden évben értékelnünk kell a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladtok ellátását. A 2014. évben összesen 47 fő jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, amely 20 családot érint. Ezt a támogatást évente kettő alkalommal kapják meg a jogosult szülők Erzsébet utalványban. Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatások biztosítását a Támasz Alapszolgáltatási Intézménnyel Tófej kötött feladat-ellátási szerződés útján biztosítja. A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 15/2015.(V. 13.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelését az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően

 

2./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Idén is tartunk Idősek napi rendezvényt, amely május 22-én 18 órakor kezdődik. Az ovisok, iskolások fognak egy kis műsorral fellépni, valamint Szabó István hegedülni és Baksa Istvánné harmonikázni. Az asszonyok sajtos pogácsát fognak sütni, amit kitudunk tenni az asztalokra. A meghívókat a napokban fogjuk kiküldeni.

Május 31-én Gyereknapot tartunk a tóparton. Béreltünk ugráló várat, szóltam Bakos Tamásnak, hogy hozza el a lovát, hogy a gyerekek felülhessenek rá. Csóbor Istvánt is megkérdezem, hogy idén is elvállalja-e a lovas kocsikázást. Van ötletetek, hogy mit főzzünk?

Salamon Viktória: Csináljunk babgulyást.

Farkas Balázs: Az jó ötlet. Miben lesz főzve?

Bécs Tiborné: Tavaly üstbe főztünk, most is abba kellene.

 

Megkaptuk a végzést az Egyesületről, de Farkas Balázs címe el van írva, ezért azt ki kell javíttatnunk az ügyvédnővel.

 

Volt itt a faluban a Közút, de a kért sáncolást nem csinálták meg, csak az útpadkát egyenlítették ki. Levélben kértük tőlük, hogy sáncoljanak is ki, de arra azt mondták, azért nem csinálták meg, mert megvárják mekkora eső lesz, mert ha kiveszik a köveket, akkor lecsúszik a domboldal. Írnunk kell nekik ismét levelet.

 

Részt veszünk a Te Szedd országos szemétszedési akcióban., ami pénteken lesz. Tőlünk a közmunkások fognak menni szemetet szedni. Kapni fogunk zsákokat, kesztyűket.

 

Horváth István megkért minket, hogy írjuk egy levelet, hogy a Zalakeopos pályázat keretein belül telepítsenek a vendégháza mellé egy tűzcsapot, mert az épület közelében egy sincs. A levelet elküldtük a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.-hez Király Péternek, de ő azt mondta, hogy írjunk a Zalavíznek. Ott azt a tájékoztatást adta Dzsudzsák Ferencné, hogy a tűzcsap telepítése körülbelül 400.000.- Ft lenne és ha az Önkormányzat saját forrásból ezt megtudja valósítani, akkor megcsinálják. A roncsderby pályához szeretnék bevezetni a vizet, de arra nem kötelezhetnek bennünket, hogy mi csináltassuk meg, mert külterületen található.

 

Horváth Zsolt, aki a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél dolgozik, azt mondta, hogy Kustánszegnek van még 95 db kukája, ami nekünk jár. Arra gondoltam, hogy ha valakinek rossz a kukája, akkor ki lehetne cseréltetni. Ennyit nem tudunk hol elraktározni, ezért csak kicsinyesként hoznánk ki.

 

A Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás küldött nekünk egy e-mailt, hogy fogadjuk el a Társulási Megállapodás módosítását.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta

Kustánszeg Község Önkormányzata 16/2015.(V. 13.) számú határozata

Kustánszeg Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladat ellátására, köztisztviselő közös foglalkoztatásával 2004. május 19-én létrejött Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás – Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanácsa által 2015. március 12. napján módosított és elfogadott – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – jegyzőkönyvhöz mellékelt – társulási megállapodást elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné Polgármeste

 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

Idén is elkell fogadnunk a falugondnokunk 2014. évi munkájáról a beszámolót.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 17/2015.(V. 13.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a Kustánszeg Község Falugondnokának 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                                                                      Fazekas István

polgármester                                                                                                               jegyző