J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2015. április 27. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat: 9/2015.(IV. 27.)

10/2015.(IV.27.)

11/2015.(IV.27.)

12/2015.(IV.27.)

13/2015.(IV.27.)

14/2015.(IV.27.)

Rendelet:       4/2015.(V.11.)

5/2015.(V.11.)

6/2015.(V.11.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 27-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Boronyák Gyula, Farkas Balázs, Salamon Viktória képviselők, Fazekas István jegyző és Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezető.

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ Az önkormányzat gazdasági programjának ismertetése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

4./ Beszámoló a Közös Hivatal 2014. évi munkájáról

Előadó: Fazekas István jegyző

5./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

 

 

1./ Az önkormányzat gazdasági programjának ismertetése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

Bécs Tiborné: a községben már kiküldtük minden lakosnak a jövőbeni terveinket, melyeket szeretnénk is megvalósítani. A nagyobb beruházásokhoz természetesen pályázatok kellenek. Idén is voltak különböző előadásaink, melyekre szép számban jöttek el érdeklődő lakosok.

Javaslom, hogy fogadjuk el a gazdasági programot.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 9/2015.(IV. 27.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2014-2019. évekre szóló gazdasági programját elfogadja.

 

2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

Bécs Tiborné felkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületi tagokat. Gombosné Bencze Ildikó elmondta, hogy szeretné egyben elmondani a költségvetés és a zárszámadás beszámolóját. A 2014. évben legtöbb bevétel az iparűzési adóból lett, ami 3.600.000.- Ft volt. Ez nagyon jó eredménynek számít az elmúlt évekhez képest. 2014. év elején az államtól kaptunk 10 millió Ft-ot, mert az Önkormányzatnak nem vett részt adósság konszolidációban. Véleményem szerint a 2014. év nagyon eredményes volt és a település fejlődésnek indult.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő rendeletet alkotta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 4/2015.(V. 11.) önkormányzati rendelete

/ Kustánszeg Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása a jegyzőkönyv melléklete./

 

 

3./ Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

Bécs Tiborné felkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületi tagokat a 2014. évi gazdálkodás beszámolójáról. Gombosné Bencze Ildikó elmondta, hogy az Önkormányzat az eltervezett feladatokat 2014. évben is eltudta látni, intézmények és a Hivatal működését biztosítani tudta. Az önkormányzat pályázatok útján próbálja megoldani a település súlyosabb problémáit. A 2014. évben jelentős beruházás volt, amelyek sikeresen zárultak. Reméljük, hogy a 2015. évben is lesznek pályázatok, melyekre pályázni lehet.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 5/2015.(V. 11.) önkormányzati rendelete

/ Kustánszeg Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelete a jegyzőkönyv melléklete. /

 

4./ Beszámoló a Közös Hivatal 2014. évi munkájáról

Előadó: Fazekas István jegyző

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

Fazekas István elmondta, hogy a Közös Hivatalban a 2014. év elején amit elterveztünk, azt végre is hajtottuk. A Hivatal felállása változott az októberi választással, mert öt település kilépett tőlünk és kettő új csatlakozott hozzánk.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 10/2015.(IV. 27.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja. A 2015. évi hivatali feladatok meghatározásával egyetért.

Felelős: Fazekas István jegyző

Határidő: 2015. december 31.

5./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására létrehozott társulás társulási megállapodásának módosítása szükséges. Javasolta, hogy a módosítás javaslatot fogadják el.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 11/2015. (IV.27.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Zalaegerszeg és térségi ivóvízminőségének javítására létrehozott társulás társulási megállapodás módosítását elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Zalavíz küldött nekünk egy Vagyonkezelői szerződést, amelyben az van leírva, hogy az Önkormányzat megbízza a Zalavíz Zrt.-t, hogy ő legyen az üzemeltető.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 12/2015. (IV.27.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Vagyonkezelési Szerződését elfogadja.

Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Zalavíz Zrt. felé mi már leadtuk a szándéknyilatkozatunkat a vagyonértékeléssel kapcsolatban, de Becsvölgye még csak szóban tette ezt meg. Mivel a két település tulajdonában van a víztározó, ezért nekik is kell szándéknyilatkozatot beadni. Valakit megkell kérni, hogy készítse el a vagyonértékelést, mert igazából azt sem tudjuk, hogy mi van a tulajdonunkban.

 

Fazekas István: Az állam a szolgáltatásra egy szolgáltatót akar létrehozni/megbízni, aki ezeket a vagyonértékeléseket kezeli és intézi.

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy  szükségesnek tartaná az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás szabályozása a településen.

 

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet. A rendelet 225 § (1) bekezdésében foglaltak szerint „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő- testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. Ha nincs ilyen rendelet, akkor bárkit megbüntethetnek, ha tüzet gyújt a szabadban, a rendelet ezt szabályozza le. Ha általános tűzgyújtási tilalom van, akkor a rendeletben feltűntetett napokon sem lehet tűzet gyújtani. Javaslom, hogy a szerdai és szombati napokat jelöljük ki és a lakosokat is értesítsük róla. Természetesen, ez egész napra vonatkozik.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 6/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete

/ Kustánszeg Község Önkormányzatának az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendelete a jegyzőkönyv melléklete./

Bécs Tiborné elmondta, hogy megjelent egy olyan pályázat, amely lehetőséget nyújt az 5 évnél idősebb falugondnoki buszok cseréjére és a miénk már több mint 6 éves. Kaptunk a lehetőségen és már voltunk több autókereskedésben is, hogy árajánlatot kérjünk különböző buszokról. Eddig csak egy kereskedés küldte el ajánlatát nekünk. A pályázatban leírták, hogy mik a kikötések a falubusz felszereltségében és hogy milyen anyagokat kell összegyűjtenünk hozzá, amelyeket már el is kezdtünk össze szedni A napokban változtattak a leírásokon, de reméljük, hogy a pályázat így is sikeres lesz.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 13/2015. (IV.27.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete megelőző igényfelmérés alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztését, egyéb szolgáltatások, és alapszolgáltatások fejlesztését határozta el. Ennek érdekében támogatási kérelmet nyújt be –a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet 2.§.( 1) bekezdése a.) pontjának aa.) alpontja alapján igényelhető új gépjármű beszerzésére.– a község közösségi, szociális és egyéb szolgáltatási funkcióinak ellátásához a lakosság jobb életminőségének eléréséhez, a közösség fejlesztéséhez kidolgozott szakmai programjának megvalósítása érdekében .

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról gondoskodjon.

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy 2015. április 01-től felvettük 1 hónapra Májer Gábort, hogy a könyvtárat, tóparton a mellékhelyiséget kifesse. Sajnos ezalatt az 1 hónap alatt nem végzett, ezért ha lehetséges, akkor meghosszabbítanánk a szerződését.

Gombosné Bencze Ildikó: Utána nézünk, hogy hogyan tudjuk megoldani.

 

Kaptunk egy pályázatírói tanfolyamról e-mailt, amelyre Miklovics Miettát beírattuk. A tanfolyam heti kettő alkalommal van Zalaegerszegen a Számpont épületében és összesen 90 órás időtartamot vesz igénybe.

 

Az önkormányzat fűnyírói már nagyon elvannak használódva. Beszéltünk róla, hogy kellene egy damilos fűkaszát venni, amelynek a falugondnokunk utána is járt. Amit megvennénk, az körülbelül 100.000.- Ft-ba kerülne és utalással fizetnénk ki.

 

Van egy pályázati lehetőség, melyre 1 millió forintot lehet nyerni. A pályázatot már be is nyújtottuk, amely számítások alapján közel 800.000.- Ft összegre jött ki. A pályázat maga négy részből tevődik össze. 2015. május 31. Gyereknap a Tó parton, július 11-én Kézműves nap a Tájháznál, szeptember 29-én kirándulás, valamint 2016. március 20-án Hagyományos ételek készítése. Reméljük, hogy a pályázat sikeres lesz és sok érdeklődőt vonz majd.

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy szeretném, ha idén is támogatnánk a Szegi Suli és Általános Iskolát 50.000 Ft-tal, a Cserta Néptánccsoportot 50.000 Ft-tal, valamint az Első Göcsej Önkéntes Tűzoltó Egyesületet is szintén 50.000 Ft-tal. A Tűzoltó Egyesület telephelye a tóparton található mellékhelyiség lenne.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 14/2015. (IV.27.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata a Szegi Suli Általános Iskola részére 50.000.- Ft, a Cserta Néptánccsoport részére 50.000.- Ft és az Első Göcsej Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 50.000.- Ft támogatást nyújt.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az átutalásról gondoskodjék.

 

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                                                                      Fazekas István

polgármester                                                                                                               jegyző