Kustánszeg Község Önkormányzata

8919. Kustánszeg, Kossuth u. 45.

 

 

 

 

Kustánszeg  Község Önkormányzata

2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

 

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény /Gyvt./ 96. §. /6/ bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve az alábbi értékelést készítette a 2014. évi gyermekjóléti és  gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

 

 

A település demográfiai mutatói:

 

Kustánszeg község lélekszáma 2014.  január l-jei állapot szerint: 499 fő.

 

A lakosság megoszlása korcsoportok szerint:

 

–             0-5 éves korig:       26   fő

–             6-18 éves korig:     56   fő

–            19-60 éves korig:   285  fő

–             61 év felett:           132  fő

 

 

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete a gyermekvédelmi tevékenységet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló  többször módosított 5/2009. /VII. 01./ számú rendelete alapján végezte.

 

 

Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet célja az önkormányzat közigazgatási területén azon ellátási formák megállapítása, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatalkorúak, a fiatal felnőttek és azok hozzátartozói törvényben

foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, illetve megszűntetéséhez.

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

2014. december 31. napján a községben 47 fő jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, amely 20 családot érint.

A kiskorúak a törvényben előírt kétszeri támogatást megkapták.

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

Célja: az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került gyermeket gondozó családok támogatása.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására 2014. évben nem került sor.

 

 

Az önkormányzat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 5/2009. /VII.01./ számú rendeletében – hivatalból, jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül – saját bevétele terhére a  községben lakóhellyel rendelkező óvodás, általános iskolás, középiskolás és főiskolás családok részére az anyagi terhek enyhítése érdekében támogatást biztosított családonként 10.000,- Ft összegben.

 

A pénzbeli támogatás egyszeri összeg, amelyet az önkormányzat  határozatával állapított meg.

A támogatás 50 családot érintett.

A támogatás együttes összege 500.000,- Ft volt.

 

 

 

A gyermekétkeztetés megoldásának módjai:

Az önkormányzat gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete alapján az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

Kérelemre lehetőség van az étkezési díjból kedvezmény adására, de az elmúlt évben ilyen jellegű kérelem nem érkezett.

 

A gyermekek étkeztetését az önkormányzat az általános iskolai tanulmányokat folytató gyermekek számára a Szegi Suli  Általános Iskola Becsvölgye konyháját üzemeltető vállalkozó által biztosította.

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

 

 

 

 

–         A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja:

 

Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatások biztosítását a Támasz Alapszolgáltatási Intézménnyel Tófej kötött feladat-ellátási szerződés útján biztosítja. A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

 

A községben a fogadóórák idején tájékoztatást, felvilágosítást nyújtanak a gyermeki jogokról és a szociális támogatási formákról. A fogadóórákon az ügyfelek hivatalos ügyeinek intézésében segítséget biztosítottak.

 

Veszélyeztetettséget jelző rendszer működik, mely havonta ülésezik. A jelzőrendszer a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársa, a védőnő, az iskola ifjúságvédelmi felelőse, az óvoda ifjúságvédelmi felelőse, illetve a hivatal gyámügyi előadója közreműködésével működik. A jelzőrendszer tagjai állandó kapcsolatban állnak egymással.

A jelzőrendszer működtetése a résztvevőkben közös felelősséget alakított ki a helyi ügyek vonatkozásában, melynek tartalma: az esetlegesen kialakult gyermeki veszélyeztetés esetén a

helyzet értékelése, és a probléma kezelésében a résztvevők saját területükön működjenek közre.

 

A jelzőrendszer a község területéről 2014. évben egy esetben sem kapott jelzést olyan helyzetről, mely alapján védelembe vételi eljárást vagy intézkedést kellett kezdeményezni.

 

–         A gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

 

 

A községben a gyermekek napközbeni ellátását óvodáskorúak esetén a Nyitnyikék Óvodában oldják meg. Az általános iskolai tanulókat pedig a Szegi Suli Általános Iskola Becsvölgye községben fogadja biztosítva a napközi otthonos ellátást igénylő gyermekek elhelyezését.

 

 

 

 

Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések

 

–         A községben 2014. január l. napján nem tartottak nyilván védelembe vett gyermeket.

–         Védelembe vétel 2014. év folyamán nem volt.

–         Ideiglenes hatályú elhelyezésre jegyzői hatáskörben 2014. évben nem került sor.

 

 

 

A Járási  gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok

 

 

A községet érintően 2014. évben a Járási Gyámhivatal részéről egy esetben sem történt megkeresés környezettanulmány készítése ügyében.

 

 

 

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzésének tapasztalatai, megállapításai

 

A tavalyi évben a hivatalnál ellenőrzés nem volt.

 

 

 

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

 

 

Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenységének célja az eddig elért eredmények megtartása:

–         az önkormányzat által nyújtható támogatások biztosítása,

–         a segítségre szoruló családok felderítése,

–         a jelzőrendszer hatékony működése, annak tagjai között kialakult közvetlen kapcsolat,

a gyermekek védelmének, veszélyeztetettségének megelőzés érdekében,

–         a veszélyeztetett gyermekekkel és családjaikkal folyamatos kapcsolattartás, a veszé-

lyeztető körülmények megszűntetéséhez segítségnyújtás.

 

 

A Gyvt. 48. §-a lehetőséget ad arra, hogy „A gyermek átmeneti gondozása, megszervezhető a működtető által kijelölt helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában.”

 

A községben a helyettes szülői hálózat megszervezésére, annak kialakítására arra alkalmas személy és a feladatot vállaló személy hiányában nem került sor.

 

 

 

 

A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

 

A tavalyi évben az általános iskolában többféle előadás volt, amelynek során a tanulók életkorúknak megfelelő szintű felvilágosításban részesültek az egészségkárosító szerek káros hatásairól, azok fogyasztásának veszélyeiről. Az előadásokat a Rendőrkapitányság szakemberei, és pedagógusok tartották.

Osztályfőnöki órán több alkalommal tartottak a pedagógusok felvilágosítást a bűncselekményekkel kapcsolatban.

 

 

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

 

 

Hagyományosan minden évben megrendezésre kerül a Falunap, a Télapó ünnepély, Karácsonyi ünnepség, amelyen gazdag programok várják az érdeklődőket. Ugyanakkor több esetben voltak ismeretterjesztő előadások. A községben civil szervezet a Kustánszegi Sport és Kulturális Egyesület, Göcsej Horgász Egyesület, Első Göcseji Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Kustánszegi Sport-, Szabadidő-, Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület működik.

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy tájékoztatómat szíveskedjenek elfogadni.

 

 

 

 

Kustánszeg, 2015. május 11.

Fazekas István                                                               Bécs Tiborné

jegyző                                                                     polgármester