Kustánszeg Község Önkormányzata

2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, valamint annak bizottságaira terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)   A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

48.034 E Ft

bevétellel

48.034 E Ft

kiadással

0 E Ft

0 E Ft

0 E Ft

forráshiány

-ebből működési

felhalmozási

állapítja meg.

 

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

 

(3)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2 melléklet részletezi.

 

(4)   A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

 

(5)   A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

 

 

 

 

 

 

A költségvetés részletezése

 

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 

(1)   Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

 

(2)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

 

(3)   Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

 

(4)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

 

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

 

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(7)   A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint határozza meg.

 

(8)   Az önkormányzat a kiadások között 3.000eFt általános tartalékot állapít meg.

(9)   A képviselő testület az önkormányzat létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:

 

(a)  önkormányzat létszámkerete 3 fő

 

Létszám (fő)

Megnevezés:

1

falugondnok

1

közösségi szolgáltatás vezető

1

könyvtáros, közösségi szolg. szervező

(b)  közfoglalkoztatottak létszámkerete 8 fő

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 

(4)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 

(5)   Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás-állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %- át, de legfeljebb a 5 millió Ft-ot eléri, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

(6)   Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó napjának megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

 

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1)   Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

 

(2)   A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre.

 

(3)   A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester az első negyedév kivételével negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

 

(4)   A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

 

(5)   A képviselő-testület a költségvetési rendelet (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

 

(6)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

 

6. §

A gazdálkodás szabályai

 

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

 

(2)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

 

(3)   Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

 

 

12. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1)   Ez a rendelet 2015. február 10. lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

 

 

Kustánszeg, 2015. február 10.

 

 

 

.

.

Fazekas István

Bécs Tiborné

jegyző

polgármester

 

Záradék:

 

A rendelet kihirdetve: 2015. február 10.

 

 

 

Fazekas István

jegyző