TESKÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Teskándi Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Becsvölgye Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Boncodfölde Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Salomvár   Község Önkormányzata Képviselőtestülete,   a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX-i törvény 84.§-a, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. §-ában meghatározottak figyelembe vételével a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratában foglaltak részletezésére a 2015. január 1-től Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint hagyják jóvá:

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet

A hivatal megnevezése, címadatai, azonosító adatai

 

(1)A hivatal megnevezése: Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal

(2) A hivatal rövidített megnevezése: Teskándi KÖH

(4)A hivatal illetékességi területe, működési köre.

Teskánd , Boncodfölde, Becsvölgye, Kustánszeg és Salomvár közigazgatási területe megállapodás alapján.

(5) A hivatal székhelye: Teskánd, Rákóczi utca 3.

(6) A hivatal telephelye: Becsvölgye Kopácsi út 53.

Salomvár , Petőfi Sándor utca 43.

Kustánszeg, Kossuth út 45.

(7 ) A hivatal alapítója és felügyeleti szerve:

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Boncodfölde Község Önkormányzata Képviselőtestülete

Kustánszeg  Község Önkormányzata Képviselőtestülete

Salomvár  Község Önkormányzata Képviselőtestülete

(8) A hivatal jogállása: Egységes, jogi személyiséggel és teljes jogkörrel rendelkező,

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

(9 ) A hivatal alapító okiratának száma, kelte:

– alapító okirat száma: Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 69/2014.(XII.10.) számú határozata, Boncodfölde Község Önkormányzata Képviselőtestülete 27/2014.(XII.10.) számú határozata, Becsvölgye Község Önkormányzata 64/2014.(XII.10.) számú határozata, Kustánszeg  Község Önkormányzata Képviselőtestülete   30/2014. (XII.10.) számú határozata, Salomvár  Község Önkormányzata Képviselőtestülete 101/2014. (XII.08.) számú határozata

A hivatal létrehozásának éve: 2015. január 1.

(10)   A hivatal jelzőszámai:

a.)      adószáma: 15804161-1-20

c.)      a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám:

11749008-15804161

d.)       KSH száma: 15804161-8411-325-20

e.)       szakágazati besorolása: 8411 05 ( alaptevékenységi szakágazat)

f.)         törzskönyvi nyilvántartási száma: 804161

g.)        költségvetési szerv Általános Forgalmi adóalanyisága: alanyi adómentes

h.)        Fejezetszám: 20

(11)     A hivatal pénzforgalmi számlaszámai:

Számlaszám

11749008-15804161

 

II. Fejezet

A KÖZÖS HIVATAL JOGÁLLÁSA, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE,

MŰKÖDÉSI RENDJE

1. A közös hivatal a képviselő-testületek által létrehozott egységes szerv, melyet  Teskánd község polgármestere irányít az önkormányzat képviselő-testülete döntései szerint és saját hatáskörében.

 

2. A közös hivatal vezetője a jegyző.

 

3. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat, valamint a jelen SZMSZ -ben, az ügyrendben és a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat.

A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében.

 

4. A jegyző és az aljegyző tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatok ellátására a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok polgármestereivel történő előzetes egyeztetést követően Teskánd község polgármestere jelöli ki a képesítési feltételeknek megfelelő köztisztviselőt.

 

7. A közös hivatal engedélyezett létszáma: 13 fő.

 

7.1. A közös hivatal létszámának megoszlása a munkavégzés helye szerint:

Teskánd (székhelytelepülés):                6 fő  (jegyzővel)

Becsvölgye (kirendeltség):                    3 fő

Salomvár ( kirendeltség )                  2 fő

Kustánszeg ( ügyfélszolgálat)           1 fő

 

 

8. A közös hivatalban foglalkozatott köztisztviselők hivatali szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelő feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák.

 

 

9. A közös hivatal főbb feladatai

9.1. Ügyviteli, titkársági, ügykezelői feladatok és a képviselő-testületek működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok

polgármesterek, a jegyző ügyviteli feladatainak ellátása,

–     vezetők munkájához szükséges előkészítő feladatok elvégzése,

–     képviselő-testületek, bizottságok jegyzőkönyveinek vezetése, elkészítése,

–     testületi ülések előkészítéséhez szükséges adminisztrációs munkák elvégzése,

meghívók kiküldése,

–         rendeletek, határozatok nyilvántartásának vezetése, határozatok végrehajtásának

figyelemmel kísérése,

–         közigazgatási nyilvántartás – ún. KÖZIGTAG – vezetése,

–         köztisztviselők, valamint a polgármesterek és képviselők vagyonnyilatkozataival

kapcsolatos adminisztratív teendők,

–         honvédelemmel, polgári védelemmel, katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok,

–         információszabadsággal, közzététellel kapcsolatos feladatok,

–    iktatási, irattározási feladatok.

9.2. Igazgatási feladatok

–    népesség-nyilvántartás, lakcím ügyintézés,

–    települési szolgáltató rendszer kezelése,

–    anyakönyvi ügyek,

–    szociálpolitikai (önkormányzati segélyezés,

lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás, munkanélküliek ellátása) feladatok

ellátása,

–         falugondnoki szolgáltatás igazgatási feladatai,

–         házi-segítségnyújtás igazgatási feladatai,

–         egyes gyermekvédelmi feladatok,

–         egészségüggyel kapcsolatos feladatok,

–         közneveléssel, közművelődéssel kapcsolatos feladatok,

–         működési engedélyek (üzletek, vendéglátóhelyek, szálláshelyek) kiadása, egyéb

kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos bejelentések,

–         gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás),

–         mezőgazdasági ügyek,

–         állattartással, állategészségüggyel kapcsolatos feladatok,

–         Polgári Törvénykönyvből eredő feladatok (birtokvédelmi ügyek, hagyatéki ügyek),

–         vadkár ügyek bonyolítása,

–         képviselő-testületek hatáskörébe tartozó, illetve a képviselő-testületek által a polgármesterekre átruházott egyedi hatósági ügyek, előterjesztések, illetve a meghozott döntések alapján határozatok elkészítése,

–         választásokkal kapcsolatos feladatok,

–         hagyatéki leltározással kapcsolatos feladatok,

–         környezettanulmány készítése külső szervek részére,

–         termőföld eladásával, bérbeadásával kapcsolatos közszemlére tételi, kifüggesztési feladatok.

 

9.3. Pénzügyi-gazdálkodási, adóügyi feladatok

Pénzügyi-gazdálkodási feladatok:

–         költségvetés elkészítése, költségvetés végrehajtása, költségvetés végrehajtásáról tájékoztatók, beszámolók, zárszámadás készítése,

–         önkormányzati beruházások előkészítése és lebonyolításával kapcsolatos feladatok,

–         önkormányzati intézmények vezetővel kapcsolattartás,

–         az intézmények működéséhez az önkormányzat által biztosított pénzügyi keretről folyamatosan tájékoztatásadás,

–         az önkormányzatok és az önálló intézmények működésével kapcsolatos gazdálkodási feladatok (könyvelés, pénzügyi jelentés, beszámolók, adatszolgáltatás a MÁK, a minisztériumok és egyéb szervek felé,

–         gépjármű és egyéb kisgépek üzemanyag elszámolásával kapcsolatos feladatok,

–         pályázatok figyelése, elkészítése, elszámolása,

–         közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok,

–         munkaüggyel, személyzeti ügyekkel kapcsolatos feladatok,

–         ingatlanvagyon kataszter vezetése.

Adóügyi feladatok:

–         gépjárműadó, iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója, termőföld bérbeadásából származó jövedelem alapján fizetendő adó, stb. kapcsolatos feladatok,

–         önkormányzati ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos előkészítő, végrehajtó feladatok,

–         köztartozások beszedése, behajtása, szükséges végrehajtási intézkedések megtétele,

–         adó- és értékbizonyítvány kiállítása.

 

9.4. Építési (műszaki), településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

–    építési ügyek (kiemelt jogkörbe nem tartozók),

–    nyilvántartások vezetése,

–    közlekedés-, vízügyi, környezetvédelmi, köztisztasági ügyek,

–    szakhatósági közreműködés,

–    településfejlesztési-rendezési feladatok,

–    közművek létesítésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,

–    önkormányzati utak ellenőrzése,

–    ingatlanok gondozásának ellenőrzése,

–    hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok,

–    temetők működtetésével kapcsolatos feladatok,

 

10. A közös hivatal ügyintézőinek részletes feladat- és hatáskörét, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét és az ezekhez tartozó felelősségi szabályokat a munkaköri leírások tartalmazzák.

 

11. A közös önkormányzati hivatal valamennyi dolgozója felelős a feladatkörébe tartozó, rá iktatott ügyek tekintetében a jogszabályok betartásáért, kötelességének vétkes megszegése esetén jogszabályban rögzítettek szerint fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik.

 

 

III. Fejezet

A KÖZÖS HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI

1. Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

1.1. A közszolgálati jogviszony, munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte

A közös hivatalban közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak dolgoznak. A közszolgálati jogviszonyra, annak létrejöttére, tartalmára, módosítására, megszűnésére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A közös hivatal feladatainak ellátására munkaszerződés (Munka Törvénykönyve), vagy megbízásos jogviszony keretében (PTK.) is foglalkoztathat külsős személyeket.

A közös hivatal megbízási szerződést köthet saját dolgozójával a munkakörén kívül eső feladat ellátására, határozott időre, átmeneti időszakra.

 

1.2. Munkáltatói jogok gyakorlása

munkáltatói jogok                      egyéb munkáltatói jogok

jegyző felett:                   Boncodfölde, Becsvölgye,    Teskánd község polgármestere

Kustánszeg, Salomvár, Teskánd

községek polgármesterei

 

köztisztviselők felett:       jegyző                                            jegyző

 

A polgármesterek egyetértése szükséges a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéshez és jutalmazáshoz. Az ezzel kapcsolatos jogosítványok polgármesterek közötti megoszlását a közös hivatal megalakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás rögzíti.

 

1.3. A közös hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló dolgozók díjazása

A köztisztviselőket megillető illetményt és egyéb juttatásokat a Kttv. tartalmazza.

 

1.4. Munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése

A munkavégzés teljesítése jelen SZMSZ-ben, az Ügyrendben, a munkaköri leírásban, valamint – ha a jegyző azt indokoltnak tartja – a jegyző által kijelölt munkahelyen (szervezeti egységen) az ott érvényben lévő szabályok és a kinevezési okmányban leírtak szerint történik.

 

A köztisztviselő munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a jegyző, az aljegyző utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

 

Köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei maximális kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna, illetve a személyes adatok védelme alá esik.

Amennyiben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése a közös hivatal érdekét sértené.

 

A közös hivatalnál hivatali titoknak minősülnek különösen:

–         az alkalmazottak személyes adatvédelmével, bérezésével, juttatásaival kapcsolatos adatok,

–         az ügyfelek személyiségi jogaihoz fűződő adatok,

–         az alkalmazottak egészségi állapotára vonatkozó adatok,

–         a hivatali munka során használt kódok, jelszavak, hozzáférések.

 

1.5. A munkaidő

A heti munkaidő: 40 óra

A közös hivatalban a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza a következő:

–         hétfőtől csütörtökig                                    7,30. órától  16. óráig

–         pénteken                                                   7.30 órától  13.30 óráig

A jegyző a munkarendet eseti jelleggel, alkalmanként megváltoztathatja, ha azt a Hivatal egyéb feladatainak ellátása szükségessé, indokolttá teszi.

 

1.6. Az ügyfélfogadási idő

A közös hivatal az ebédidő kivételével a munkaidő teljes tartama alatt fogadja az ügyfeleket.

1.7. Szabadság

Az éves rendes szabadság tervezett kivételéről – a jegyzővel történő előzetes egyeztetés alapján – éves szabadságolási tervet kell készíteni. A rendes szabadság, valamint a rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére a jegyző tekintetében Teskánd község polgármestere , a hivatalban dolgozók esetében a jegyző, jogosult.

A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a Kttv-ben foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni.

A szabadság nyilvántartást a székhely hivatalban és a kirendeltségeken is vezetni kell. A nyilvántartások vezetéséért a munkaköri leírásban e feladattal megbízott köztisztviselők a felelősek.

1.8. A helyettesítés rendje

A közös hivatalban folyó munkát a dolgozók ideiglenes vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.

A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell rögzíteni.

A jegyzőt – távolléte és összeférhetetlensége esetén – az aljegyző helyettesíti.

 

1.9. A képviselet rendje

A közös hivatal képviseletét a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző látja el. Eseti képviselettel a jegyző a közös hivatal dolgozóját is megbízhatja.

 

A képviseleti jogot a feladat ellátása során viselt döntési, illetve végrehajtási felelősség körében

–         a törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet által telepített saját hatáskör,

–         az átruházott hatáskör,

–         a kiadmányozási jogkör

gyakorlója látja el a tevékenység gyakorlásával kapcsolatos feladatokban.

1.10. Munkakörök átadása

Valamennyi munkakör tekintetében személyi változás esetén (pl. közszolgálati jogviszony megszűnése, munkakör változás, tartós távollét esetén) a dolgozó munkakörének átadásáról, illetve átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:

–         az átadás-átvétel időpontját,

–         a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat,

–         a folyamatban lévő konkrét ügyeket,

–         az átadásra kerülő eszközöket,

–         az átadó és átvevő észrevételeit,

–         a jelenlévők aláírását.

 

Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni.

 

 

2. Saját gépkocsi használat

A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok szerint lehet kifizetni.

Saját gépkocsit hivatali célra a jegyző esetében Teskánd község polgármestere, az ügyintézők vonatkozásában a jegyző előzetes engedélyével lehet igénybe venni.

 

3. Kártérítési kötelezettség

A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni.

A köztisztviselő vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át.

A pénztárost e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében.

Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek.  Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Kttv., valamint a Munka Törvénykönyve szabályai az irányadók.

4. Anyagi felelősség

Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért, amennyiben az a dolgozó önhibáján kívül történt, felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.

 

A közös hivatal valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért.

 

5. Ügyiratkezelés

Az ügyiratkezelés szabályait az iratkezelési szabályzat tartalmazza.

6. Bélyegzők használata, kezelése

A közös hivatal valamennyi kiadmányán valamennyi aláírásnál bélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást, stb. jelent.

 

A közös hivatalban használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról a székhelyhivatalban és a kirendeltségeken nyilvántartást kell vezetni.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol.

A nyilvántartást a székhelyhivatalban és a kirendeltségeken is vezetni kell.

A nyilvántartások vezetéséért a munkaköri leírásban e feladattal megbízott köztisztviselők a felelősek.

 

Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról a nyilvántartás vezetéséért felelős dolgozók gondoskodnak, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint járnak el.

 

 

7. A közös hivatal gazdálkodásának rendje

A közös hivatal gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a közös hivatal kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása – a jogszabályok és az irányító szerv rendelkezéseinek figyelembevételével – a jegyző feladata.

 

7.1. Belső ellenőrzés

A közös hivatal belső ellenőrzését a mindenkor hatályos jogszabályban előírt, engedéllyel, képesítéssel, szakképesítéssel rendelkező, a belső ellenőrzési feladat elvégzésére jogosult személy vagy szervezet, vagy szervezeti egység végezheti. A belső ellenőrzési feladat elvégzésével megbízott személyről vagy szervezetről a közös hivatal vonatkozásában Teskánd Önkormányzata hoz döntést.

A belső ellenőrzés feladata a független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység.

 

7.2. Bankszámlák feletti rendelkezés

A banknál vezetett számlák feletti rendelkezésre jogosultakat a jegyző jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni a számlavezető pénzintézethez.

Az aláírás bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a munkaköri leírásban e feladattal megbízott pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző köteles őrizni.

 

7.3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét a jegyző határozza meg. Ennek részletes szabályait a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét rögzítő szabályzat tartalmazza.

 

 

8. Intézményi óvó, védő előírások

A közös hivatal minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretekkel rendelkezzen, baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Minden dolgozónak ismernie kell a Munkavédelmi szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz esetére előírt utasításokat, a menekülés útját.

 

 

 

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az SZMSZ hatálybalépése

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot

  • Becsvölgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete      …./2015. (…….),
  • Salomvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete          …./2015. (…….),
  • Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete              …/2015.  (…….),
  • Boncodfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete        …/2015. (…….),
  • Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete            2/2015. (I.28.),

 

számú képviselő-testületi határozatokkal jóváhagyták, mely 2015. ……. napján lép hatályba.

 

 

Teskánd, 2015. január 16.

 

Fazekas István

jegyző

 

Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának

1. számú melléklete

Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök

a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatalban

Azon munkakört ellátó köztisztviselő, aki javaslattételre, döntésre, vagy ellenőrzésre jogosult:

1.1. közigazgatási, hatósági ügyben:

(ötévente)

–         jegyző,

–         adóügyi ügyintéző,

–         igazgatási ügyintéző,

–         pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző,

 

1.2. közbeszerzési eljárás során:

(évente)

–         jegyző,

–         pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző,

 

1.3. feladatai ellátása során a költségvetési, vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá

az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint önkormányzati

pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében:

(két évente)

–         jegyző,

–         pénzügyi-gazdálkodási ügyintézők,

 

1.4. állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a

felhasználással való elszámoltatás során:

(két évente)

–         pénzügyi-gazdálkodási ügyintézők,

 

Jegyző ügyfélfogadása:

Teskánd székhelyhivatalban:        kedden  8 órától 16 óráig,

Salomvár     Kirendeltségen            hétfőn          14 órától 16 óráig

csütörtökön 13 órától 15 óráig,

 

Becsvölgye Kirendeltségen             szerdán         10 órától 12 óráig

pénteken       10 órától 12 óráig,

 

Kustánszeg Kirendeltségen             szerdán         8 órától  10 óráig

pénteken       8  órától  10 óráig,

Boncodfölde településen                 csütörtökön  15 órától 16 óráig,