J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2015. január 28. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat:       1/2015.(I.28.)

2/2015.(I.28.)

3/2015.(I.28.)

4/2015.(I.28.)

5/2015.(I.28.)

6/2015.(I.28.)

Rendelet:       1/2015.(II.10.)

2/2015.(II.10.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 28-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Salamon Viktória képviselők, Fazekas István jegyző és Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezető.

Távol volt: Boronyák Gyula képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

Napirendi pontok:

1./ Söjtöri Belsőellenőrzési Társulás 2015. évi munkaterve

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Az Önkormányzat Szervezet és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezet és Működési Szabályzatának     elfogadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

4./ A 2015. évi  költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

5./ Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal A 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati határozat elfogadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

6./ Tájékoztató a köztartozásmentes nyilvántartásba vételről

Előadó: Bécs Tiborné

7./ Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megállapítása

Előadó: Bécs Tiborné

8./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

1./ Söjtöri Belsőellenőrzési Társulás 2015. évi munkaterve

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás 2015. évi belsőellenőrzési tervében a 2014. január 1 – december 31. közötti időszakra, azaz 1 évre terjed ki, amely a helyi adókról szóló rendelet szabályszerű végrehajtását foglalja magába. Az ellenőrzés 2015. április 10-14-ig fog megtörténni, valamint az ellenőrzés során készítendő jelentés határideje 2015. május 30. lesz.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 1/2015.(I.28.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az ellenőrzési terv a jegyzőkönyv első számú melléklete.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzés végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Fazekas István jegyző

Határidő: 2015. december 31.

 

2./ Az Önkormányzat Szervezet és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

Bécs Tiborné felkérte Fazekas István jegyző urat, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő- testületi tagokat a napirendről. Fazekas István elmondta, hogy a törvény előírja, hogy az alakuló ülést követően felül kell vizsgálni az Önkormányzat Szervezet és Működési Szabályzatát. Az SZMSZ-be olyan helyzeteket építettünk be, amelyek előfordulhatnak egy Önkormányzat működése során. Jogszabályi elvárásoknak kell megfelelni, ezért szabályozni kell. A Szervezet és Működési Szabályzat a település érdekeit szolgálja, így elősegíti a község fejlődését is.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 1/2015.(II.10.) számú rendelete

/ Kustánszeg Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. /

 

3./ Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezet és Működési Szabályzatának     felülvizsgálata

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

Bécs Tiborné felkérte Fazekas István jegyző urat, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő- testületi tagokat a napirendről. Fazekas István elmondta, hogy mint az Önkormányzatét is, így a Közös Hivatal Szervezet és Működési Szabályzatát is felül kell vizsgálni. 2015. január 01-től a Közös Hivatal átalakult, jelenleg 5 településsel működik a Hivatal, de csak 4 településen működik állandó kirendeltség. Számolnunk kell azzal, hogy 5 évig együtt fogunk dolgozni, változás nem lesz. Közös Hivatalon belül kettő fő 40 év munkaviszonnyal nyugdíjba megy, valamint egy fő felmondott. Az új felállás miatt az ügyfélfogadási napjaim is kibővültek, mert a kirendeltségekre hetente kettő alkalommal megyek. Terveink között szerepel, hogy aljegyzőt alkalmazunk, de erről csak a költségvetés elfogadása után tudjuk dönteni.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 2/2015.(I. 28.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezet és Működési Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Kustánszeg Önkormányzat képviselő-testülete a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezet és Működési Szabályzatának elfogadására meghozott 8/2014.(IV.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

 

4./ A 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

Bécs Tiborné felkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő- testületi tagokat a napirendről. Gombosné Bencze Ildikó elmondta, hogy három fontos témáról szeretne beszélni. A napokban derült ki, hogy az orvosi ügyelet lakosságszám arányosan megváltozott. Tavalyi évben 510 Ft/fő/év volt és most 550 Ft/fő/év lesz. Kustánszegen jelenleg 490 fővel kell számolnunk, így 270.000 Ft-ot kell fizetnünk.

Állami normatív támogatásoknál a települések iparűzési bevételeit vették alapul. Azokat a településeket, ahol alacsony az iparűzési adó bevételek összege, azokat támogatni kell, ahol magas a bevétel, ott visszavették a támogatások mértékét.

A szociális támogatások 2015. január 1-től átalakultak. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást a Járási Hivatal fogja kezelni. Az Önkormányzatnál minden szociális támogatás települési támogatás néven fog működni.

Az Önkormányzat jól zárta a 2014. évet, mert 8.134.000 Ft volt a záró készlete.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 2/2015.(II.10.) számú rendelete

Az önkormányzat 2/2014.(I.30.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

 

5./ Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal A 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati határozat elfogadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

Bécs Tiborné felkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő- testületi tagokat a napirendről. Gombosné Bencze Ildikó elmondta, hogy a Közös Hivatal költségvetése 46.764.000 Ft, de csak a bérekre elég. Önkormányzati döntés során arra jutottunk, hogy a Közös Hivatalból kilépett 5 település dolgozóinak decemberi bérét kifizetik és ez a 2015. évet terheli, mert januárban fizettük ki. Gondolnunk kell arra is, hogy a 40 év munkaviszonnyal nyugdíjba menő kolléganő jubilleumi díjat kapjon, amely 5 havi munkabért jelent. Ennyi év munkaviszony után szerintem megérdemli a jutalmat. Sajnos a költségvetés nagyon szűkös.

Bécs Tiborné: Szeretnénk, hogy Kustánszeg részéről ne kelljen beadni pénzt.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 3/2015.(I.28.) számú határozata

Kustánszeg Önkormányzat képviselő-testülete a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Utasítja Fazekas István jegyzőt, hogy a költségvetés elfogadásáról gondoskodjon.

 

6./ Tájékoztató a köztartozásmentes nyilvántartásba vételről

Előadó: Bécs Tiborné

Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselőtestületet és a kormányhivatalt. A köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint

a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál

nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;

b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;

c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és

befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;

d) adószámát nem függesztették fel;

e) nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt;

f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adótartozása;

g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.

Bejelentkezés:

A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel az adózó erre irányuló kérelme alapján történhet. Az adóhatóság a kérelem benyújtásának hónapját követő hónap 10. napján veszi fel az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, ha az előírt feltételeknek megfelel. A kérelem

kizárólag elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) nyújtható be, az erre a célra rendszeresített KOMA nyomtatványon. Amennyiben adózó minden hónapban megfelel a feltételeknek nem kell újból kérnie az adatbázisba történő szereplést, az automatikusan megújul.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 4/2015.(I.28.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai kérték felvételüket az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az adatbázisba történő felvételüket a képviselő-testületnél igazolták.

 

7./ Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megállapítása

Előadó: Bécs Tiborné

Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől

számított harminc napon belül a törvény 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös

háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (hozzátartozójának) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát is. A szükséges formanyomtatványokat az ülés után adjuk át. Az a képviselő, aki a megválasztását követő harminc napon belüli vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét elmulasztja, – annak benyújtásáig – önkormányzati képviselői tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 5/2015.(I. 28.) számú határozata

Kustánszeg Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a 2015. évi vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek eleget tettek.

 

8./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy beszéltünk róla, hogy egyesület alapítunk Kustánszegi Sport, Szabadidő és Kulturális Egyesült néven. Ebbe be kellene venni a környezetvédelmet is, mert így több pályázatot tudnánk beadni. 2015. február 7-én 18 órakor alakuló közgyűlést kell tartani, amelyre meghívókat kell készíteni, valamint embereket kell toborozni, hogy a vezetőség megalakuljon.

 

Mint tavaly is, agy idén is szervezünk különböző programokat, rendezvényeket, amelyekre programfüzetet fogunk készíteni és a lakosoknak kiküldjük. Reméljük, hogy idén is szép számban érkeznek érdeklődők.

Befejeződött a Polgármesteri Hivatal felújítása, amelyet szeretnék megköszönni a munkálatokban részt vevő képviselőknek, valamint Gyenese Béla festőnek és feleségének, aki a függönyöket varrta nekünk.

 

2015. január 16-án sikeresen lezajlott a Kormányhivatal által a Vis-maior pályázat ellenőrzése.

 

Hétfőn megkeresett dr. Hansel Hedvig háziorvos, hogy 10 év itt töltött munkaviszony után felmond. Ezt a félévet még itt tölti, de utána kell járnunk, hogy mit tehetünk ilyen esetben.

 

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásból Zalaegerszeg kiakar lépni, így a társulás megszűnik, de majd másik néven új jogutóddal újjá alakul. Az új társulás pályázatok által szeretné fenntartani magát. Február 4-ig egy szándéknyilatkozatot várnak tőlünk, de ez még nem a szerződés, így semmitől sem kell tartanunk.

Gombosné Bencze Ildikó: Ezzel vigyázni kell, mert nem tudjuk hogyan szűnnek meg és hogyan lesz a jogutódlás.

Bécs Tiborné: A pénzeket is tudnunk kell, nem szeretnénk plusz kiadásokba futni. Szerintem töltsük ki a szándéknyilatkozatot, mert azzal semmi veszítenivalónk nincs.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 6/2015.(I.28.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy a Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa és fenntartója kíván lenni a jelenlegi tulajdonos Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése esetén.

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                                                                      Fazekas István

polgármester                                                                                                               jegyző