J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2015. február 25. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat:       7/2015.(II.25.)

Rendelet:       3/2015. (III. 12.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. február 25-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Boronyák Gyula, Farkas Balázs, Salamon Viktória képviselők, Fazekas István jegyző.

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ Rendelet alkotás a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

1./ Rendelet alkotás a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

Bécs Tiborné felkérte Fazekas István jegyző Urat, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő-testületei tagokat a rendeletről. Fazekas István jegyző elmondta, hogy a törvényi előírás, hogy több ellátás változzon meg. Az alanyi jogon járó szociális támogatások, ilyen az Ápolási díj, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 2015. március 01-vel átkerülnek a Járási Hivatalokhoz. Az Önkormányzatok saját belátásuk szerint dönthetnek arról, hogy melyik támogatás fontos számukra, amelyet meg is tarthatnak. Az új szociális támogatás Települési támogatás néven fog szerepelni, amely jövedelem függő lesz. Kustánszeg részéről az eddigi megszokott támogatások kibővülnek a Szülési támogatással, amely 20.000.- Ft/főt jelent, valamint a Temetési segély, amely 20.000 Ft/főt jelent, de ezt már eddig is adtuk.

Bécs Tiborné: A Temetési segély legyen inkább 25.000-30.000 Ft/fő, valamint a Szülési támogatás is lehetne 30.000 Ft/fő.

Gyenese Norbert: Szerintem is jobb, ha többet adunk.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 3/2015.(III. 12.) önkormányzati rendelete

/ Kustánszeg Község Önkormányzat rendelet alkotása a szociális gondoskodás helyi szabályairól a jegyzőkönyv melléklete. /

 

2./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy az Általános Iskolát mindenképpen szeretnénk megtartani. Becséltünk Kajári Attilával a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatójával és azt mondta nekünk, hogy beszél a Minisztériummal ez ügyben. Reméljük, hogy nem zárják be az iskolát.

 

Már beszéltünk róla, hogy dr. Hansel Hedvig beadta a felmondását. Ezzel az üggyel mindenképpen kell foglalkoznunk, mert a község nem maradhat háziorvos nélkül.

 

A Zalavíz Zrt-nél gyűlésen voltam, ahol tájékoztattak bennünket arról, hogy a viziközmű vagyonértékelése során minden Önkormányzattól pénzt kérnek, amely milliós összegű lehet. Valakit megkell kérdezni, hogy nézzen utána a dolgoknak, mert nekünk papírjaink sincsenek, hogy mik tartoznak a közműhöz.

Fazekas István: A Zalavíz Zrt.-nél meg kell, hogy legyenek az adatok. Jelezni kell a kormány felé, hogy nincs fedezetünk. Valószínűleg ezeket a szolgáltatásokat átveszi majd az állam az Önkormányzatoktól.

 

A közmunka program február 28-val befejeződik. Még nem tudjuk, hogy lehet-e felvenni közmunkást, mert még nem küldtek semmit ezzel kapcsolatban. Március 01-től, aki munkanélkülivé válik, azt kiközvetíthetik az Önkormányzathoz és ezt nem lehet vissza utasítani. Az a személy, aki  foglalkoztatást helyettesítő támogatást kap és nem fogadja el a közmunkát, akkor a támogatást megszűntetik részére.

 

Idén is szerveztünk különböző programokat, amelyre reméljük hogy szép számban jönnek el az érdeklődő lakosok.

 

Kaptunk egy e-mailt, hogy idén is 2015. március 01-én megszervezik a Göcsej Galopp túrát, amelyre bárki jelentkezhet. A leírást feltettük a falu honlapjára és a lakosoknak is kiküldtük.

 

Az óvodában volt szülői munkaközösségi megbeszélés, ahova engem is elhívtak. Az ott megjelent tagok kérték, hogy azonnal mondjuk fel az Atroplusszal kötött szerződést, mert az étel, amit oda szállítanak ehetetlen. Ez nem így működik, hogy azonnal felmondjuk a szerződést, mert másik szolgáltatót kell keresnünk és árajánlatokat kell begyűjtenünk.

Boronyák Gyula: Ez egy beszélgetésnek indult, ahol felfújták a dolgot. Nem akarják azonnal megváltoztatni a szolgáltatót, csak változtassanak az étel minőségén. A legjobb az lenne, ha az óvoda konyháját újra üzemeltetni lehetne.

Fazekas István: Ha lenne ilyen jellegű pályázat, akkor meglehetne csinálni.

Boronyák Gyula: Az óvodával kapcsolatban még annyit szeretnék mondani, hogy mikor vége van az óvodának délután negyed 5-kor és felteszik a gyerekeket a buszra, akkor a Kustánszegi gyerekeket is felteszik, úgy, hogy a busz még Becsvölgyén körbe megy, aztán jön Kustánszegre. Mind ez azért van, hogy az óvónők előbb haza tudjanak menni. Nem jó az úgy, hogy a Kustánszegi gyerekek ennyit buszoznak, amikor 15-20 perc múlva feltudnának szállni és haza jönni. Ez ügyben kell beszélni az óvónőkkel.

 

Fazekas István elmondta, hogy a Kormányhivataltól kaptunk egy levelet a polgármester tiszteletdíjával kapcsolatban. A tiszteletdíjat a választás óta létszámarányosan kapja meg a polgármester. Kustánszeg esetében ez 499 főt jelent, így a polgármester tiszteletdíjának kevesebbnek kellene lennie a megállapítottól. A polgármester asszony kérte, hogy március 1-től főállásban látná el a polgármesteri tisztséget.

Bécs Tiborné: Szeretném még elmondani, hogy az eddigi főállásomat ezután 4 órában fogom végezni.

Hozzászólás nem volt, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 7/2015. (II. 25.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIC. törvény (Mötv) 71. §-a alapján 2015. március 1–től a polgármester részére

  • 149.575,- Ft illetményt
  • 22.436,–  Ft költségtérítést állapít meg.

Az illetmény és a költségtérítés folyósításáról, könyveléséről a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.

 

Gyenese Norbert elmondta, hogy a Tarr Kft.-nél rosszak a csatornák és ez ügyben kell valamit tenni. Felkell őket hívni, hogy hozzák helyre a hibákat.

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Dózsa utcában a nyaralókhoz vezető úton nagy súlyú gépek mászkálnak, ezért a súlykorlátozásos táblát teszünk ki, mert az Akácos utcában a felújított utat tönkre fogják tenni.

 

Farkas Balázs elmondta, hogy a Paraszára vezető utat helyre kell hozni, tele van kátyúkkal, ha lehet, akkor betonozni kellene.

Bécs Tiborné: Ha lesznek közmunkások, akkor megcsináljuk.

 

Boronyák Gyula: A rendezetlen területek tulajdonosait fel kellene szólítani, mert valahol évek óta nem járt senki és így a falu képét rontja el. Valamint a Kossuth utca 29. szám alatt található ingatlan életveszélyes, azzal nem lehet valamit tenni?

Fazekas István: Ha külföldi a tulajdonos, akkor nem tudunk vele sokat tenni, mert ők nem jönnek el rendbe tenni a birtokukat. A rossz ház ügyében az Építésügyi hatóságot kell felkeresni, és ők elrendelhetik a ház rendbetételét vagy estleges lebontását.

Bécs Tiborné: A Gaál József féle házzal sem csináltak semmit. Az az ügy is abba maradt és a ház is áll még, holott életveszélyes.

 

Boronyák Gyula: A járdákat nem lehet megcsinálni? Mert némelyiken közlekedni sem lehet, főleg nem télen.

Fazekas István: A járdák a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz tartoznak. Többször felvettük már velük a kapcsolatot, de sikertelenül, mert nem foglalkoznak vele.

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                                                                      Fazekas István

polgármester                                                                                                               jegyző