J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2014. október 22. napján megtartott

alakuló üléséről

Határozat:       22/2014.(X.22.)

23/2014.(X.22.)

24/2014.(X.22.)

25/2014.(X.22.)

26/2014.(X.22.)

27/2014.(X.22.)

28/2014.(X.22.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 22-i alakuló üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Salamon Viktória, Farkas Balázs képviselők, Fazekas István jegyző és Bodó Jánosné a Helyi Választási Bizottság elnöke.

Távol volt: Boronyák Gyula képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

Napirendi pontok:

1./ HVB elnökének beszámolója a választás végleges eredményéről

Megbízólevelek átadása

Előadó: Bodó Jánosné a HVB elnöke

2./ Eskütételek: képviselőtestület, polgármester

Előadó: Bodó Jánosné a HVB elnöke

3./ A polgármesteri program ismertetése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

4./ Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat kezelő bizottság létrehozása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

5./ Alpolgármester választása, szavazat-számláló bizottság létrehozása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

6./ Alpolgármester eskütétele

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

7./ Polgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása

Előadó: Gyenese Norbert  korelnök

8./ Alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjának megállapítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

9./ SZMSZ felülvizsgálatának előkészítése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

10./  Egyéb ügyek

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

1./ HVB elnökének beszámolója a választás végleges eredményéről

Megbízólevelek átadása

Előadó: Bodó Jánosné a HVB elnöke

Fazekas István felkérte Bodó Jánosnét, hogy tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat a választás eredményéről. Bodó Jánosné gratulált az új testületnek a sikeres választáshoz, majd elmondta, hogy a választópolgárok több mint fele, 232 fő ment el szavazni. A kettő polgármester jelöltből Bécs Tiborné 174 szavazatot, Kemendi Miklós pedig 48 szavazatot kapott. A képviselő jelölteknél Kemendi Miklós 64, Boronyák Gyula, 117, Srágli József 46, Farkas Balázs 155, Salamon Viktória 136, Gyenese Norbert 161, Pulgerné Dávid Izabella 72 és Lakatos Dezső 108 szavazatot kapott. Így az új testületbe Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Farkas Balázs, Salamon Viktória és Boronyák Gyula képviselők kerültek be. Szeretném átadni mindenkinek a megbízólevelét.

 

2./ Eskütételek: képviselőtestület, polgármester

Előadó: Bodó Jánosné a HVB elnöke

Az Önkormányzati törvény 28. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén esküt tesz és erről okmányt ír alá.

Felkérem a Választási Bizottság Elnökét vegye ki az esküt a Képviselő-testülettől

Bodó Jánosné felkérem a képviselőket, hogy álljanak fel és mondják utánam az eskü szövegét.

 

 

3./ A polgármesteri program ismertetése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné tájékoztatta a megjelent képviselő-testületi tagokat az eddig elvégzett munkálatokról, rendezvényekről, valamint a jövőbeli tervekről.

 

 

4./ Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat kezelő bizottság létrehozása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy minden alakuló ülésen meg kell választani az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat kezelő bizottság tagjait, egy elnököt és kettő tagot a képviselők közül.

Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság tagjainak javaslom Salamon Viktória képviselőt elnöknek, Boronyák Gyula és Farkas Balázs képviselőket tagoknak.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 22/2014. (X.22.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat kezelő bizottság tagjainak Salamon Viktória képviselőt elnöknek, Boronyák Gyula és Farkas Balázs képviselőket tagoknak választotta.

 

5./ Alpolgármester választása, szavazat-számláló bizottság létrehozása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Javasolni szeretném, hogy alpolgármesternek Gyenese Norbert képviselőt válasszuk meg. Az alpolgármester választás titkos szavazással történik. Megkérem az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottságot a szavazás lebonyolítására.

Fazekas István: A bizottság elnökének kellene összesíteni a szavazatokat.

Salamon Viktória: A szavazás eredményeként egyhangúlag Gyenese Norbertet választották meg.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 23/2014. (X.22.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete Kustánszeg Község alpolgármesterének Gyenese Norbert képviselőt választotta meg.

6./ Alpolgármester eskütétele

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bodó Jánosné elmondása alapján Gyenese Norbert alpolgármester leteszi az esküt.

 

7./ Polgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása

Előadó: Gyenese Norbert korelnök

Bécs Tiborné felkéri Gyenese Norbert korelnököt a napirendi pont előterjesztésére személyes érintettség okán.

Gyenese Norbert: A polgármester társadalmi megbízásban látja el feladatot, aki megbízatásának időtartamára tiszteletdíjra jogosult. A tiszteletdíjat összegszerűen kell megállapítani, amelynek összege 149 570 Ft. Szintén meg kell állapítani a polgármester költségtérítését, amelynek összege az Ötv. rendelkezései szerint 22 435,- Ft. A rendelkezés szerint a képviselőtestületnek nincs mérlegelési jogköre az összeg nagyságára vonatkozóan.

Kéri a képviselőtestület tagjait előterjesztését fogadják el.

Gyenese Norbert szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 24/2014. (X.22.) számú határozata

A település polgármesterének tiszteletdíjáról, és költségtérítésének megállapításáról Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIC. törvény (Önkormányzati törvény) 71. §-a alapján 2014. október 13-tól a polgármester részére

  • 149 570,- Ft tiszteletdíjat
  • 22 435,– Ft költségtérítést állapít meg.

 

8./ Alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjának megállapítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a képviselőtestület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90  %-a közötti összegben állapítja meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről lemondhat a képviselőtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával. Az alpolgármester tiszteletdíját is összegszerűen kell megállapítani, így annak összege 104 699 és 134 613 Ft között lehet.

Javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíja 104 699 Ft legyen. Költségtérítését a tiszteletdíjának 15 %- ban kell meghatározni.

Kéri a képviselőtestület tagjait előterjesztését fogadják el.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzat 25/2014.(X.22.) számú határozata

A település alpolgármesterének tiszteletdíjáról, és költségtérítésének megállapításáról Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIC. törvény (Önkormányzati törvény) 71. §-a alapján 2014. október 13-tól a alpolgármester részére

  • 104 699, Ft tiszteletdíjat
  • 15 704,- Ft költségtérítést állapít meg.

 

 

 

9./ SZMSZ felülvizsgálatának előkészítése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné felkérte Fazekas Istvánt, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az előterjesztésről. Az Önkormányzati törvény kötelezővé teszi, hogy az alakuló ülésen felül kell vizsgálni képviselő-testület Szervezet és Működési Szabályzatát. Olyan ok miatt kell megalkotni, amiben leszabályozza, rendszerezi azt, hogy milyen szervezeteket hoz létre, milyen keretek közt fog dolgozni. Ezt a szabályzatot a tavalyi évben már az előző testület elfogadta, de vannak olyan változások például a polgármester és a képviselő-testület névsorának feltüntetése, amelyen változtatni kell, felül kell vizsgálni. Javaslom, hogy erre a következő testületi ülésen térjünk vissza.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzat 26/2014.(X.22.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a Szervezet és Működési Szabályzatának előterjesztést a következő testületi ülésre teszi át.

 

10./  Egyéb ügyek

Önkormányzatunk belső ellenőrzési feladatait a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás látja el köztisztviselő közös foglalkoztatásával. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melybe a társulási megállapodás értelmében az önkormányzatok 1-1 főt delegálnak.

Mivel a 2014. október 12. napján történt önkormányzati választások eredményeként a társuláshoz tartozó önkormányzatoknál új képviselő-testület jött létre és polgármester személyében is történhetett változás, ezért szükség van az önkormányzatoknak határozatot hozni arról, hogy kit delegálnak a Társulási Tanácsba.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzat 27/2014.(X.22.) számú határozata

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanácsába Bécs Tiborné polgármestert, állandó helyettesként Gyenese Norbert alpolgármestert delegálja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás hatályos Társulási Megállapodásának VIII/1.2. pontja szerint a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek a Társulási Tanácsba képviselőt kell delegálni. A Társulásnak több pályázata, beszerzése folyamatban van, az irányadó határidők pedig nincsenek tekintettel a polgármesterek, képviselők eskütételére és az új képviselő-testületek megalakulására. Annak érdekében, hogy a Társulás pályázatai eredményesek legyenek, elengedhetetlenül szükséges a Társulási Tanács ismételt, mielőbbi megalakítása.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzat 28/2014.(X.22.) számú határozata

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába Bécs Tiborné polgármestert, állandó helyettesként Gyenese Norbert alpolgármestert delegálja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést  a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzat 29/2014.(X.22.) számú határozata

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakeop Társulási Tanácsába Bécs Tiborné polgármestert, állandó helyettesként Gyenese Norbert alpolgármestert delegálja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                                                                           Fazekas István

polgármester                                                                                                               jegyző