JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 26-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Gyenese Norbert, Srágli Mónika, Kustánné Gyalog Márta képviselők és Fazekas István jegyző.

Távol volt: Lakatos Dezső képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

 

Napirendi pontok:

1./ Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Fazekas István jegyző

Fazekas István jegyző a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a helyi választási bizottság három- az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

A választási bizottság tagjainak és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

Kustánszeg Község Választási Bizottság tagjaira tett indítványa:

Bodó Jánosné Kossuth utca 24., Németh Lajosné Kossuth utca 21., Geráth Györgyné Kossuth utca 85/B., Czimber Judit Templom út 13., Gyenese Béláné Kossuth utca 26/A. szám alatti lakosok.

 

Kustánszeg Község Választási Bizottság póttagjaira tett indítványa:
Gyenese Lajosné Rákóczi út 26., Joó Sándor Táncsics utca 7. szám alatti lakosok.

 

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 4 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2014. (VIII.26.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi választási bizottság tagjának megválasztja:

Bodó Jánosné Kossuth utca 24., Németh Lajosné Kossuth utca 21., Geráth Györgyné Kossuth utca 85/B., Czimber Judit Templom út 13., Gyenese Béláné Kossuth utca 26/A. szám alatti lakosok.

 

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi választási bizottság póttagjának megválasztja:

Gyenese Lajosné Rákóczi út 26., Joó Sándor Táncsics utca 7. szám alatti lakosok.

 

2./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Kovács Szilvia paraszai lakos kérte, hogy a falugondnoki busz reggel és délután az ott élő gyerekeket tudná-e szállítani iskolába és óvodába, mert Parasza a menetrendszerinti buszközlekedéstől kiesik, és nehezen oldják meg a gyerekek szállítását. Meg kell néznünk a szolgálat leírását, hogy az ilyen jellegű szállítást igényelhetik-e.

Srágli Mónika: Ez mennyi időre szólna?

Bécs Tiborné: Ameddig a gyerekek nagyobbak nem lesznek.

Kovács Szilvia említette még a Paraszára vezető út kátyúzását is, mert lassan járhatatlanná válik az út. Megpróbálunk megoldást találni rá.

 

Szirkovics Ákos megkeresett azzal, hogy a házukhoz vezető utat, ami önkormányzatos út, felújítani szeretné és darált betonra kérne pénzt. A szállítás 15.000.- Ft, a mart aszfalt 3.500.- Ft/m3 lenne. Ez szerintem nagyon sok pénzbe kerülne.

Fazekas István: Még csak most jönnek a kifizetésre váró számlák.

Bécs Tiborné: Csütörtökön IKSZT ellenőrzésünk is lesz, ezzel várnunk kellene.

Fazekas István: Október végén vissza kellene térni rá.

 

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                                                                      Fazekas István

polgármester                                                                                                               jegyző