J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2014. február 14. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat: 2/2014.(II.14.)

3/2014.(II.14.)

4/2014.(II.14.)

5/2014.(II.14.)

Rendelet: 1/2014.(II.14.)

2/2014.(II.14.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzata 2014. február 14-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Srágli Mónika, Gyenese Norbert, Lakatos Dezső, Kustánné Gyalog Márta képviselők, Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezető és Fazekas István jegyző.

A nyilvános ülésen 2 fő vett részt a lakosság köréből.

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre

Napirendi pontok:

1./ A 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Bécs Tiborné

2./ Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról beszámoló

Előadó: Bécs Tiborné

3./ Egyéb ügyek

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

1./ A 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

Bécs Tiborné felkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő-testületi tagokat a 2014. évi költségvetésről.

Gombosné Bencze Ildikó elmondta, hogy a bevételeknél található 15.566.000 ,- Ft az állami támogatásokat jelenti. Most már mindegyik támogatás kötött , tehát csak az ellátandó feladatra lehet költeni. Az állam idén 272.634.- Ft von el normatív támogatások miatt. 2013. évben ezt a támogatást visszakaptuk. A működési támogatásokba 6.317.000.- Ft lett előirányozva a közmunka programban dolgozók számára. Szerencsére jelenleg 7 fő közmunkásunk van teljes munkaidőben. Jelenleg a községben felújítás történik, még pedig az IKSZT pályázat, ami után minimális hiánypótlást kaptunk. Ez nagyon jó hír nekünk. A támogatást három részre osztottunk, így spórolni tudtunk. Mikor befizettük az első támogatást, akkor visszaigényeltük a befizetett részt, így az OTP által kért hitelhez nem kellett hozzá nyúlnunk. Nagy segítség volt a Zalavíztől kapott 4.00.000.- Ft, mert az önerőt tudtuk fizetni belőle. A helyi adóbevételeink biztosítják az önként vállalat feladatokat. A helyi adóból most 6.000.000.- Ft-ot terveztünk. Kommunális adóra 1.000.000.- Ft-ot, iparűzési adóra 5.000.000.- Ft-ot, gépjármű adóra pedig 1.300.000.- Ft-ot terveztünk be. Vis-maior támogatás nagyon sikeresen alakult 17.536.000.- Ft támogatást kaptunk rá. Kiadásainknál a személyi juttatásokban szerepel a közmunkások és az alkalmazottak munkabére. A céljelleggel nyújtott támogatásoknál a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás 69.000.- Ft, az orvosi ügyelet 265.000.- Ft a támogatás összege, amelyeket létszámarányosan kell nézni. Idén a Öregfiúk csapata 50.000.- Ft-tal, a Zalai Falvakért Egyesület tagdíja 10.000.- Ft, Nyitnikék Kincsesláda Alapítványt 50.000.- Ft, Iskolánkért- Gyermekeinkért Alapítványt 50.000.- Ft, Cserta Egyesület 50.000,- Ft, Göcsej- Hegyhát LEADER 10.000.- Ft, Tűzoltó Egyesület 50.000.- Ft, valamint a BURSA ösztöndíj idén is 210.000.- Ft-ot kap. A Zalaegerszegi Többcélú Kistérségi Társulás szociális feladatainak támogatásáról még nem tudunk semmit, mert még nem küldtek róla tájékoztatást.

Bécs Tiborné: Támasz Alapszolgáltatásnál még nem tudjuk az összeget, ezért azt is figyelembe kell majd vennünk. Körülbelül 250.000-300.000.- Ft körüli összegről van szó. Valamint az iskolai étkeztetést is figyelembe kell majd vennünk.

Gombosné Bencze Ildikó: Igazából, akkor a kiadásaink ennyivel emelkedni fognak még, a tartalékaink pedig ilyen arányba fognak csökkenni.

Az IKSZT felújítása során fontosnak tartom, hogy riasztóval lássuk el a helyiséget, mert sok érték lesz tárolva ott.

Fazekas István: Még annyit hozzá szeretnék tenni, hogy az előző évekhez képest az önkormányzat gazdálkodása nagyon jól alakul. Azok az önkormányzatok is kapnak támogatást, amelyeknek a hitelüket nem kellett visszafizetni. Még nem tudni, hogy mekkora összegről van szó, de ezt az önkormányzat is megkapja. Ennél az összegnél megszabják azt, hogy mire lehet majd felhasználni.

Lakatos Dezső: Sokszor a Sport Egyesület kaszálja focipályát, de a benzin költsége nagyon magas. Az Öregfiúk csapata kap támogatást, de a Sport Egyesület nem. Rengeteg pénzt költünk üzemanyagra, hogy a focipályát és környékét rendbe tudjuk tenni.

Bécs Tiborné: Sokszor adtunk benzint és fűnyírót a kaszáláshoz.

Lakatos Dezső: Igen, de azaz 1-2 alkalom nem volt elég.

Gombosné Bencze Ildikó: Be tudunk tervezni még 50.000.- Ft összegű támogatást külön az Sport Egyesületnek.

Bécs Tiborné: Akkor a Sport Egyesület is kap 50.000.- Ft támogatást és az Öregfiúk csapata is kap 50.000.- Ft támogatást kaszálásra.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúan (5 igen szavazattal) a következő rendeletet hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 1/2014.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről a jegyzőkönyv melléklete.

2./ Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról beszámoló

Előadó: Bécs Tiborné

( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )

Bécs Tiborné felkérte Fazekas István jegyző Urat, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő-testületi tagokat a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról.

Fazekas István elmondta, hogy a törvény előírja, hogy a képviselő-testület előtt be kell számolni a jegyzőnek a Hivatal munkájáról. Egy éve alakult meg a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal. Olyan lehetőséget biztosítottunk, hogy Kustánszeg Községében folyamatosan működjön az ügyfélfogadás. Így a lakosságnak nem kell elmennie másik településre ügyet intézni. Jelenleg egy fő alkalmazott dolgozik a Hivatalban. A speciális és szakmai jellegű ügyeket Teskándon intézzük. Heti gyakorisággal látogatom a Hivatalt, így én is tudom fogadni az ügyfeleket. Amikor az Önkormányzatok aláírták a megállapodást, akkor kettő szervezeti egység felállításáról döntöttek, amely a Teskándi székhelyű Hivatal és a Csonkahegyháti Kirendeltség. Teskándon vezetem én a hivatalt, Csonkahegyháton pedig az aljegyzőasszony vezeti. Ahogy megalakultak a Közös Önkormányzati Hivatalok, úgy a Járási Hivatalok is átalakultak. A Járási Hivataltól egy fő hetente egyszer jár ki Kustánszegre, aki többek között az ápolási díjat és a közgyógyellátást ügyeit intézi. Szeretném azt elmondani, hogy az informatikai rendszer úgy van kialakítva, hogy az iktatás során látjuk, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések milyen ügyeket intéznek. Természetesen az ide tartozó települések is látják, hogy Teskándon milyen ügyek vannak. Véleményem szerint, ez a rendszer jól működik. Bízom abban, hogy a következő időszakokban is sikerül ilyen jól és felkészülten végezni munkatársaknak a munkákat, és nem lesz különösebb probléma ezt követően sem. Megkérek mindenkit, hogy támogassatok bennünket, mert csak akkor tudunk jól dolgozni, ha egy irányba, egy emberként dolgozunk.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselő-testület egyhangúan (5 igen szavazattal) a következő rendeletet hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 2/2014.(II.14.) számú határozata

Kustánszeg Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló 2013. évi beszámolót és azt elfogadja. A 2014. évi hivatali feladatok meghatározásával egyetért.

Felelős: Fazekas István jegyző

Határidő: 2014. december 31.

3./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné

2013. augusztus 28-án a felhőszakadás következménye miatt jelentős kár keletkezett községünkben, amelyre Vis-maior támogatást adtunk be. A támogatás sikeres volt, mert 17.536.000.- Ft támogatást kaptunk.

 

IKSZT pályázat munkafolyamatai zajlanak jelenleg is. Az eszköz vásárlás már megtörtént, jelenleg Zalaegerszegen raktározzák őket. 2014. április 30-ig a munkálatoknak be kell fejeződnie, és át kell adni az épületet.

 

Februárban az ónos eső miatt nehéz volt közlekedni. A falu Kossuth utcáját a kpm lesózta, de a mellékutcákat összefüggő jég borította. Többen telefonáltak, hogy találjunk megoldást a síkosság mentesítésre. Sajnos a mellékutakat lesózni nem tudtuk, de Bodó János által felajánlott fűrészporral le tudtuk szórni az utakat Csóbor István segítségével, aki a lovaival vitte szekéren.

 

Kossuth u. 77. 411 hrsz.-on található ház 9 tulajdonosa fel lett szólítva, hogy a házat és a környezetét tegyék rendbe, vagy akadályozzák meg a házba és az udvarba való bejutást, mert a ház életveszélyes. Nagyváradi Róbert felszólította a tulajdonosokat, valamint pénzbírságot szabott ki rájuk, ami hatásosnak bizonyult. A tulajdonosok nagy része átadná az épületet az önkormányzatnak, kivéve Gaál Józsefet, akinek a legnagyobb tulajdoni hányada van a házban.

 

Megkeresett bennünket Osztrovszky Lajos azzal, hogy megvenné az Önkormányzat tulajdonában lévő 415 hrsz., 416 hrsz., 425 hrsz.-u területeket, amelyek összesen 180.000.- Ft-ba kerülnének. Véleményem szerint adjuk el neki a területeket, mert mi úgyse használjuk azokat.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúan (5 igen szavazattal) a következő rendeletet hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 3/2014.(II.14.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a 415 hrsz., 416 hrsz., 425 hrsz. területeket eladja Osztrovszky Lajosnak. A területek eladási árának összege 180.000.- Ft.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláirására.

Megkértem Miklovics Miettát, hogy figyelje a pályázatokat, és ha talál valamit, akkor értesítsen. Megkérem Kustánné Gyalog Mártit, hogy ő is segítsen a pályázatok figyelésében. Figyelnünk kell a pályázatokra, mert nem tudhatjuk, hogy milyen hasznát vesszük.

Minden lakosnak kiküldtünk egy programfüzetet, amelyben leírtuk a február és március hónapban megszervezésre került előadásokat. Mindenkit sok szeretettel várunk.

Fazekas István: Antal Ernő megkeresett azzal a kéréssel, hogy karban tartaná a Kustánszeghez tartozó külterületi utakat, de ehhez megállapodást kell kötnünk vele, valamint

az augusztus 28-i esőzés következtében a vadászházhoz vezető Akácos út is meg rongálódott. Antal Ernő támogatja az út karbantartását.

Az Önkormányzat hivatala és a kultúrház épülete alá befolyik a víz, amely az épületekben komoly károkat okozhat. Sürgősen helyre kell állittani a víz megfelelő elvezetését.

Tavaly szó volt arról, hogy a polgármesterasszony tiszteletdíjáról döntést hozunk. A környékbeli polgármesterek tiszteletdíjához viszonyítottan a legalacsonyabb tiszteletdíjat kapja. Azt javasolnám, hogy a polgármester tiszteletdíjáról hozzon döntést a képviselő-testület. Figyelembe kell venni, hogy költségtérítést sem kap. Javasolnám, hogy bruttó 150.000.- Ft-ra emeljék meg a tiszteletdíj összegét, valamint 30.000.- Ft költségtérítési díjat kapjon.

Gyenese Norbert: Ez csak erre az évre vonatkozna, vagy máskorra is? Tehát, ha októbertől más lesz a polgármester akkor újra meg kell állapítani?

Fazekas István: Ha októberben másik polgármestert választanak, akkor újra meg kell állapítani. Az alakuló ülésen újra döntenünk kell róla, akkor is ha a jelenlegi polgármestert választják meg.

Szavazásra került sor a képviselőtestület egyhangúan (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 4/2014.(II.14.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a polgármesteri tiszteletdíjat 2014. január 1-től 150.000.-Ft /hónap összegben állapítja meg.

Fazekas István elmondta, hogy a képviselői tiszteletdíjat is emelni kellene. Nem értek azzal egyet, hogy fel vannak ajánlva a tiszteletdíjak, mert nem a bérükből kellene támogatni az alapítványokat. Javaslom, hogy a tiszteletdíjat bruttó 15.000.- Ft-ra emeljük.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúan (5 igen szavazattal) a következő rendeletet hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 2/2014.(II.14.) számú rendelet

Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesületnél a 2014-2020 közötti időszakban zajló programozási vidékfejlesztési feladatokban részt kell venni. Amelyik település nem vesz részt a programban, az nem pályázhat a LEADER pályázatokra. Javaslom, hogy szavazzuk meg a csatlakozást.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúan (5 igen szavazattal) a következő rendeletet hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 5/2014.(II.14.) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete kimondja, hogy részt kíván venni a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében, amelyhez előzőleg a szándéknyilatkozatot megtettük.

Lakatos Dezső: Az egyik óvónő és egy szülő konfliktus alakult ki. Állítólag most újra vitáznak. Erről lehet valamit hallani?

Fazekas István: Beszéltem az óvónővel, de ez nem igazán testületi ügy. Nekik kell megbeszélni a dolgokat egymással.

Bécs Tiborné: Én is beszéltem az óvónővel, aki elmondta, hogy mi történt.

Lakatos Dezső: De mégis egy óvónőről van szó, aki már régóta végzi a munkáját. Volt egy másik óvodai ügy is, egy játékkal kapcsolatban.

Fazekas István: Lényegében ott arról volt szó, hogy egy helikopter formájú játékról leesett az egyik óvódás. A szülő panaszkodott, hogy a játékot le kell bontani, mert veszélyes. Magai Ágota Becsvölgye polgármestere az együttes ülésen elmondta, hogy az óvónők állítása szerint a gyermek nem leesett, hanem leugrott és semmilyen sérülés nem volt rajta. Az a játék már régóta ott van, és nem volt rá eddig panasz.

Lakatos Dezső: Az utak állapota nagyon rossz. Megoldást kell rá találni, hogy a kátyúkat eltüntessük.

Bécs Tiborné: Tudunk róla és próbáljuk helyre hozni.

Lakatos Dezső: Szeretném elmondani, hogy a Sport Egyesület már hivatalosan is átalakul Sport és Kulturális Egyesületté. Március 08-án Nőnapi ünnepséget szeretnénk tartani, ahova meg szeretnénk hívni a kustánszegi hölgyeket.

Lakatos Dezső: Terjed a faluban egy olyan hír, hogy tavaly letelepedési segély lett kifizetve. Létezik még vagy már nem ilyen segély?

Bécs Tiborné: Tavaly senki sem kapott letelepedési segélyt. Előtte éven kaptak.

Fazekas István: Nem létezik ilyen támogatási forma, mert rendelet se határozat nincs róla.

Lakatos Dezső: Akkor hogyan működött? Mert úgy tudom, hogy adható támogatás volt.

Fazekas István: Nem lett volna probléma, ha minden úgy történik, ahogy le lett írva. Rendeletet kellett volna alkotni róla, hogy a helyi első lakáshoz jutókat milyen módon támogatja az Önkormányzat. Ha ez le van szabályozva, akkor aki itt letelepszik és erre jogosult, a feltételeknek megfelel, és ami a rendeletbe megvan határozva támogatás, azt megkapja. De ez a rendelet hiányzott. Helyette egyéni elbírálások voltak, ami alapján kifizették a támogatásokat. A végén már ebből az keletkezett, hogy minden építkezés és házvásárlás nélkül kérték a támogatást. Amikor ezt a rendszert kitalálták, akkor 100.000.- Ft összegű támogatásban gondolkodtak. Ez összeg régen elég volt támogatás céljából, de most már az Önkormányzat nem tud akkora összeget adni, ami elég lenne a házvásárláshoz vagy építkezéshez.

Több napirend és hozzászólás nem volt. Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné Fazekas István

polgármester jegyző