Tisztelt Képviselő-testület!

Kustánszeg Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

Jelen előterjesztés tartalmazza Kustánszeg Község Önkormányzatának 2014. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A 2014. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működés.

2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.

3. A szociálisan rászorultak támogatása.

4. A tervezett beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.

5. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

Az alapelvek között elsőként feltüntetett takarékos, átlátható és biztonságos gazdálkodás nem ismeretlen, nem új alapelv a képviselő-testület számára, hiszen az elmúlt években is ennek megfelelően járt el.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13§(1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyeket, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat:

¾ településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, zöld-terület gazdálkodás stb.)

¾ óvodai ellátás;

¾ szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

¾ egészségügyi alapellátás (háziorvos, fogorvos stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása);

¾ kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása stb.),

¾ helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés, és –ártalmatlanítás;

¾ lakás- és helyiséggazdálkodás;

¾ honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,

¾ közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

¾ helyi közfoglalkoztatás;

¾ helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

¾ sport, ifjúsági ügyek;

¾ nemzetiségi ügyek;

¾ helyi közösségi közlekedés biztosítása;

¾ hulladékgazdálkodás;

¾ távhőszolgáltatás;

¾ a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

Az önkormányzat összevont költségvetésének főösszege a bevételek és kiadások pontosítását kövezően 75.470eFt.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Belföldi értékpapírok bevételei

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele

Finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási bevételek

Finanszírozási kiadások

Önkormányzati bevételek alakulása

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (Ávr 24.§.(1).

A korábbi években a bevételeket alapvetően a költségvetési kapcsolatokból származó összegek határozták meg, ezt egészítették ki a saját bevételek. Az önkormányzatok új finanszírozási rendszerében jelentősen csökkennek az állami hozzájárulások jogcímei és az ebből származó bevétel összege is. Az általános működtetéshez és egyéb kötelezően ellátandó feladatokhoz figyelembe vételre kerülnek az önkormányzat saját bevételei, elsősorban az adóbevételek egy meghatározott része. Az új alapokra helyezett támogatási rendszerben felértékelődik az önkormányzatok saját bevételeinek szerepe, ezen belül is az adóbevételek, mivel nagyságától függ egyes feladatok állami finanszírozásának összege.

2014. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

Az önkormányzat kulturális feladatainak biztosításához a központi költségvetés a tavalyi évhez hasonlóan 2014. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást.

Az önkormányzati költségvetési támogatás 2014. évben csupán a bevételek 22 %-át képezi.

Községünk 2014. évben összesen 16.298eFt központi költségvetésből származó bevétellel számolhat, jogcímeit és összegeit a 6. sz. tájékoztató táblázatban jogcímenként foglaltuk össze.

Jogcímei az új finanszírozási rendszerhez igazodnak és szinte kivétel nélkül kötött felhasználásúak, csak az adott feladat ellátásával kapcsolatosan számolhatók el kiadások.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására az egyes mutatók alapján 16.571eFt támogatás került kiszámításra, azonban az önkormányzati hivatal működéséhez és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásába beszámításra került az elvárt bevétel, vagyis az adóbevételek bizonyos része, ami csökkenti önkormányzatunk támogatását 273eFt összeggel. Így az önkormányzati feladatok finanszírozására kapott támogatás 16.298eFt.

A közhatalmi bevételek jelentik a másik jelentősebb bevételi forrást. Az új finanszírozási rendszerben a jövedelemkülönbség mérsékléséből és a személyi jövedelemadó bevételből továbbra sincs az önkormányzatnak részesedése.

2013. januárjától a gépjárműadóból származó bevétel megosztott bevételként szerepel, a beszedett összeg 40 %-a illeti meg az önkormányzatot. Erre tekintettel 1.300eFt-ot szerepeltetünk.

Az adóbevétel tervezésénél a 2013. évi teljesítést vettük figyelembe.

A helyi adók között továbbra is meghatározó tétel a helyi iparűzési adóbevétel, melynek tervezett összege 5.000eFt. A bevétel tervezésénél a 2013. évi teljesítést vettük számításba, csökkentve a korábbi évek hátralékaival.

A működési bevételek 568eFt-os tervezett összegét a különböző önkormányzati vagyon bérbeadásából keletkező bérleti díjak, a szállásdíj bevételek, illetve a sírhely megváltásából várható bevételek jelentik, összegei hasonlóak az előző évi mértékhez.

Az önkormányzat folyamatosan törekszik a befolyó összegek növelésére, azonban a lehetőségek igen korlátozottak, azok alakulását a kedvezőtlenül alakuló gazdasági helyzet, valamint a fizetőképes kereslet csökkenése nagymértékben befolyásolja.

A működési célú támogatások tervezett összege 6.317eFt, mely teljes egészében a közmunka-programban foglalkozatott munkavállalók foglalkoztatásához igényelhető támogatást jelenti. Ezen támogatás tervezésekor 8 fő teljes munkaidős munkavállaló 100%-os támogatásával számoltunk. Természetesen a pályázati lehetőségek megnyíltával a foglalkoztathatók köre, illetve a támogatás mértéke változhat.

A felhalmozási célú támogatások tervezett összege 14.760eFt, mely teljes egészében a rendelet 8. számú mellékletében részletezett EMVA „IKSZT kialakítása és működtetése” pályázatból eredő bevétel.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a 2013. évben benyújtott 17.536eFt összegű vis major támogatás keretében elnyert támogatás szerepel. A támogatás 90%-os mértékű, a megvalósuló felújítások a rendelet 7. számú mellékletében van részletezve.

Pénzforgalom nélküli bevételként az előző év pénzmaradványának igénybevétele jelenik meg.


Önkormányzati kiadások alakulása

Bár az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai csökkentek azáltal, hogy az iskolák állami fenntartásba kerültek, a bevételek között bemutatott jelentős összegű forráskiesés következtében a kiadások mérséklése is szükségszerű volt, mely az önkormányzattól még fegyelmezettebb, költségtakarékosabb gazdálkodást igényel.

Önkormányzatunk 2014. évi tervezett kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő:

 

Megnevezés

Kiadás összege

eFt-ban

Összetétel

aránya %-ban

Személyi jellegű kiadások

11 431

15

Munkaadókat terhelő járulékok

2 238

3

Dologi kiadások

14 135

19

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 263

8

Pénzeszköz átadások

1 431

2

Beruházás

15 684

21

Felújítás

20 985

28

Tartalék

3 303

4

Kiadások összesen:

75.470

100,0

 

A kiadások 15 %-át a személyi jellegű kiadások, 3 %-át annak járulékai jelentik.

A bérek minimálbérre és garantált bérminimumra való kiegészítése az önkormányzat valamennyi dolgozóját érinti.

Az összes kiadás jelentős részét képviselik a dologi kiadások, mely az összes kiadás 19 %-át jelenti. Itt terveztük meg a különböző készletbeszerzéseket, hajtó- és kenőanyagot, a közüzemi díjakat, a kisebb értékű eszközvásárlásainkat, az irodaszerekre, karbantartásokra, valamint az üzemeltetésre, szolgáltatások igénybevételére szánt összegeket.

A pénzeszköz átadások között kerültek tervezésre az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások, melyek a rendelet 5. számú tájékoztatójában részletesen szerepelnek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál a meglévő ellátási formákhoz igazodóan tapasztalati adatok alapján terveztük az előirányzatokat.

Felhalmozási kiadásokat az önkormányzat rendeletének 6. és 7. melléklete részletesen tartalmazza.

Kustánszeg, 2014. február 14.

Bécs Tiborné

polgármester


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

KUSTÁNSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály-tervezet hatásai

1.1 Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

1.2 Környezeti, egészségi következmények: A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

1.3 Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. A 23.§ (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.”

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kustánszeg, 2014. február 14.

Bécs Tiborné

polgármester