Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2013. november 28. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat: 57/2013.(XI.28.) C2

58/2013.(XI.28.) C2

59/2013.(XI.28.) D1

60/2013.(XI.28.) B9

61/2013.(XI.28.) A8

62/2013.(XI.28.) B9

63/2013.(XI.28.) B9

64/2013.(XI.28.) A15

Rendelet: 11/2013.(XII.10.) G5

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzata 2013. 11. 28-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Srágli Mónika, Gyenese Norbert, Lakatos Dezső képviselők, Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezető és Fazekas István jegyző.

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Bécs Tiborné felkérte a testületi ülésen megjelent személyeket, hogy egy perces néma csenddel tisztelegjenek Id. Pulger István képviselő előtt, aki a napokban hunyt el.

Ezután javaslatot tett a napirendre:

Fazekas István jegyző javasolt, hogy az ötödik napirendi pontba vegyék fel a Közmeghallgatás időpontjáról döntést.

Bécs Tiborné felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok módisításával kapcsolatban, akik egyhangúlag (4 igen) megszavazták a módosítást.

Napirendi pontok:

1./ A rendőrség munkájáról beszámoló

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Önkormányzat 2013. háromnegyed éves gazdálkodásáról beszámoló

Előadó: Bécs Tiborné

3./ 2014. évi Belsőellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Fazekas István jegyző

4./ Kultúrház bérleti díjának megállapítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

5./ Közmeghallgatásról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

6./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS:

7./ Átruházott hatáskörbe hozott döntések

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

1./ A rendőrség munkájáról beszámoló

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

Bécs Tiborné felkérte Luczi Jenő körzetes rendőrt, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő-testületei tagokat. Luczi Jenő elmondta, hogy idén nagy számba nőtt a bűncselekmények száma Kustánszeg Községében. 2012. évben 2 bűncselekmény történt, idén 15 bűncselekményről számoltak be. Testi sértésről, családon belüli erőszakról nem tudunk.

Bécs Tiborné: Már többe jelezték, hogy félnek Kiss-Szabó Norbert lakostól, aki albérletben lakik a községben, és többszörösen büntetett életű. Vele mit lehet tenni?

Luczi Jenő: Tudom kiről van szó, én megyek hozzá hetente többször is ellenőrzésre. Sajnos a pártfogója nem írt neki elő kijárási tilalmat, valamint nem szabta meg neki, hogy hova mehet.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúan (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 57/2013. (XI.28.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete a rendőrség munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

2./ Önkormányzat 2013. háromnegyed éves gazdálkodásáról beszámoló

Előadó: Bécs Tiborné

 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

Bécs Tiborné felkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületi tagokat a háromnegyed éves gazdálkodásról. Gombosné Bencze Ildikó elmondta, hogy a kiküldött írásos tájékoztatót annyival szeretné kiegészíteni, hogy az állami támogatásoknál visszakaptunk 969.203.- Ft-ot. Év elején volt a normatív támogatásoknál egy csökkentő tétel, amelyet most visszakapunk, mert az 1 főre jutó iparűzési adó erőképességünk 15.000.- Ft alatt van. 441.000.- Ft utólagos támogatást kaptunk a falugondnoki feladatokra.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúan (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 58/2013. (XI.28.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 

 

 

 

3./ 2014. évi Belsőellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Fazekas István jegyző

 

Bécs Tiborné felkérte Fazekas István jegyző Urat, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő-testületi tagokat a tervről. Fazekas István elmondta, hogy javasolta a belső ellenőrnek, hogy a Kustánszeg és Becsvölgye Községek által közösen fenntartott intézmény pénzügyi helyzetét vizsgálja meg és ezt terjessze elő a képviselő-testületi tagoknak. Javaslom, hogy a képviselő-testület is ezt szavazza meg.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúan (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 59/2013. (XI.28.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi belsőellenőrzési tervet elfogadja.

 

 

 

4./ Kultúrház bérleti díjának megállapítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy az előző ülésen már szó volt róla, hogy a Község Kultúrházának bérleti díját nem határoztuk meg. Javaslom, hogy a bérleti díjat családi rendezvényekre az eddigi áron, azaz 5.000.- Ft-ra határozzuk meg. Ha valaki bált szervez, akkor 10.000.- Ft-ért veheti igénybe az épületet.

Gyenese Norbert: Ha valaki lakodalmat tart, és az előkészületek miatt több napra kiszeretné bérelni a kultúrházat, akkor olyan esetben mennyi lenne a bérleti díj? Mert akkor használják a gázat, áramot.

Lakatos Dezső: Szerintem elég lenne pluszban még 1.000-2.000.- Ft-ot rászámolni.

Bécs Tiborné: Ezen még nem gondolkoztam, de több napra nem kérhetünk 5.000.- Ft. Valamivel többet kell kérni, talán 6.000.- Ft-ot. Javaslom, hogy szavazzuk a bérleti díjról.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 60/2013. (XI.28.) számú határozata

Kustánszeg Önkormányzat képviselő-testülete a kultúrház bérleti díját a következők szerint határozza meg. Családi rendezvényekre 5.000.- Ft, bál tartásra 10.000. Ft, több napos rendezvény esetén 6.000.- Ft.

 

5./ Közmeghallgatásról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné felkérte Fazekas Istvánt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületi tagokat a közmeghallgatásról. Fazekas István elmondta, hogy minden évben megkell tartani a közmeghallgatást. Idén 2013. december 19-i dátumot tartjuk.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 61/2013. (XI.28.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete 2013. december 19-én 18 órakor a kultúrházban közmeghallgatást tart.

6./ Egyéb ügyek

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy a községben Tűzoltó Egyesületet alapítottak a kettő tűzeset miatt. Az önkormányzat, ha az egyesület már működik,akkor támogatni fogja.

 

Pulger Istvánné óvónő férje betegsége miatt táppénzre ment. Arra az időre, december 31-ig felvettek egy másik óvónőt.

 

2013. december 04-én 18 órakor együttes ülés lesz Becsvölgyén, ahova hivatalosak vagyunk. Határozatot kell hoznunk arról, hogy a doktornő férje Varga Szabolcs a szolgálati lakás kazánházba szeretne raktározni dolgokat, ami után bérleti díjat fizetne. Azt beszéltük a jegyző Úrral, hogy a bérleti díjat 60-40 %-ban kellene megosztani, amit javasolni fogunk az együttes ülésen is.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 62/2013. (XI.28.) számú határozata

Kustánszeg Község képviselő-testülete Varga Szabolcs által Becsvölgye községében bérelt kazánház bérleti díját úgy osztja meg, hogy Becsvölgye Község Önkormányzata a 60%-át, Kustánszeg Község Önkormányzata 40%-át kapja a bérleti díjnak.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a határozatnak megfelelően kösse meg.

 

Antal Ernő területet bérel az önkormányzattól. Ennek van egy bérleti szerződése, melyet nem tudunk, hogy hol van.

 

2013. december 08-án a Református Egyház karácsonyi műsort tart a kultúrházban. Előző ülésen volt már róla szó, hogy mennyi legyen a bérleti díj. Javaslom, hogy 5.000.- Ft-ot kérjünk érte.

 

Mint a tavalyi évben, így idén is szeretnénk a családokat 10.000.- Ft-tal támogatni. Azok a családok részesülnek a támogatásban, ahol a gyerekek még tanulnak. Javaslom, hogy szavazzuk meg.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 63/2013. (XI.28.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata képviselő-testülete a községben állandó lakcímmel rendelkező óvodás, általános iskolás, középiskolás és főiskolás gyermekek családonként 10.000.- Ft átmeneti segélyt állapít meg.

 

Becsvölgye Községében az ANTSZ ellenőrizte a védőnői lakás felszereltségét. Sok hiányosságot találtak, amelyet be kell szereznie a kettő községnek.

 

2013. november 01-től 2014. április 30-ig 5 fő közmunkást tudunk alkalmazni. Ők novemberben és áprilisban lesznek az önkormányzatnál munkások, a köztes időben iskolába kell járniuk. December 01-től indulna az iskola, amelyről még semmit nem tudunk.

 

A Nemzeti Közművelődési Intézet által 1 főt lehet alkalmazni az önkormányzatnál, aki 2013. december 01-én kezd.

 

Id. Pulger István képviselő társunk hosszú betegség után elhunyt. November 30-án 11 órakor lesz a temetése, amelyre 2 koszorút készíttetünk.. Az egyik koszorú az önkormányzat által lenne, a másik pedig az önkormányzatnál dolgozó emberek készéről.

 

Manninger Jenő Zala Megyei Közgyűlés Elnökét megkerestük egy olyan kéréssel, hogy a Kustánszegen az utat javítsák meg. Kaptuk egy levelet, amiben azt írta, hogy kérésünket rögzítették és kérte a megyei közúti igazgatóságot, hogy feladatai közé vegye fel a programot. A fedezet előteremtéséig a legsürgősebb munkálatokat el fogják végezni.

 

2013. december 06-án Mikulási ünnepélyt tartunk a Kultúrházban, amelyre a falu lakosait várjuk.

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy a ZALAVIZ Zrt. szolgáltatási területén (Észak- és Közép -Zala megye) lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése (KEOP-1.3.0/09-11/2013-0013) projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források biztosítása szükséges.

Javasolta, hogy a határozati javaslatnak megfelelően a képviselőtestület hozza meg döntését.

 

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestületének 64/2013.(XI.28.) számú határozata

1.) Kustánszeg Önkormányzat a KEOP-1.3.0/09-11/2013-0013 projekt II. ütemének megvalósítása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására létrejött önkormányzati társulás megállapodást kössön a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrejött önkormányzati társulással az átmeneti finanszírozási igények áthidalására, visszafizetési kötelezettséggel nyújtott pénzeszköz átvételére 156 millió Ft keretösszeg erejéig.

2.) Kustánszeg Önkormányzata vállalja, hogy a visszafizetési kötelezettséggel nyújtott összeg visszafizetésére – a projektben az önkormányzat tulajdoni arányának megfelelő %-os mértékében – kezességet vállal.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa az érintett Társulásokat a határozatról.

Határidő:2013. november 30.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

3.) Kustánszeg Önkormányzata engedélyezi, hogy a kezességvállalással érintett összeghez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettséget az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására a KEOP-1.3.0/09-11/2013-0013 projekt I. ütemének önrészéhez az önkormányzat által biztosított, fel nem használt összegéből teljesítse, melyről a KEOP Társulás a projekt zárását követően köteles elszámolni az önkormányzat felé.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

Felkérésre: a társulás elnöke

 

 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról rendeletet kell az önkormányzatnak alkotni.

 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen) a következő rendeletet hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 11/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 11/2013.(XII.10.) számú önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról az jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Több napirend és hozzászólás nem volt Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné Fazekas István

polgármester jegyző