J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2013. október 30. napján megtartott

rendes üléséről

Határozat: 50/2013.(X.30.)

51/2013.(X.30.)

52/2013.(X.30.)

53/2013.(X.30.)

54/2013.(X.30.)

55/2013.(X.30.)

56/2013.(X.30.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzata 2013. 10. 30-i rendes üléséről.

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Srágli Mónika, Gyenese Norbert, Lakatos Dezső képviselők, Fazekas István jegyző.

Távol volt: Id. Pulger István képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre:

Napirendi pontok:

1./ A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ IKSZT pályázat kivitelezőjéről döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

3./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

1./ A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása

Előadó: Bécs Tiborné

 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

Bécs Tiborné polgármester felkérte Fazekas István jegyző urat, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő-testületi tagokat a koncepcióról. Fazekas István elmondta, hogy jogszabályi előírás, hogy minden önkormányzatnak október végéig a következő évi koncepciót meg kell tárgyalni és el kell fogadni. A koncepció alapja az önkormányzat költségvetése, valamint a gazdálkodása, amely mindig változik. Az önkormányzat gazdálkodása jobb pozícióban van az év elején betervezetthez képest. Kustánszeg részéről idén nem kellett beadni ÖNHIKI-t. Figyelni kell a jövő évben a különböző lehetőségeket, és ha valamit kedvezőnek találunk, azt be kell építeni a költségvetésbe. Javasolta, hogy szavazzanak a költségvetési koncepcióról.

Lakatos Dezső: Érdekelne, hogy mért nem adtunk be ÖNHIKI-t?

Fazekas István: A feltételek mások voltak idén, mint a korábbi években, amely a gazdálkodásnak köszönhető. Az előző években az intézmények fenntartása az

önkormányzatot nagyon megterhelte, de most a mostani 8 településes felállás sokat segít a hivatal helyzetében.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 50/2013. (X.30.) számú határozata

1.) Kustánszeg község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetési tervezéshez a határozati javaslat további pontjaiban megfogalmazottak figyelembe vételével elfogadja a költségvetési koncepcióját. Felkéri a jegyzőt a tervezési munka további koordinálására, a várható bevételek – kiemelten az állami hozzájárulások – pontosítására, az adóbevételek mind pontosabb meghatározására, valamint új bevételi források és kiadáscsökkentő lehetőségek feltárására.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős : Fazekas István jegyző

 

2.) A költségvetés elfogadása előtt a képviselőtestület elé kell terjeszteni azon önkormányzati rendelet-tervezeteket, amelyek a bevételi és kiadási előirányzatokat befolyásolják, illetve megalapozzák.

Határidő: 2014. évi költségvetés elfogadása

Felelős : Fazekas István jegyző

 

3.) A 2013. év során végrehajtott változásokra tekintettel a költségvetés készítésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy költségvetési szervek feladataikat a leghatékonyabb és leggazdaságosabb módon lássák el.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős : Fazekas István jegyző

 

4.) Át kell tekinteni az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságát a kötelező feladatellátás elsődlegessége érdekében. A civil szféra, a sport és kulturális egyesületek, alapítványok támogatásánál a társadalmi hasznosság szempontjait kell kiemelten figyelembe venni.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős : Fazekas István jegyző

 

6.) Fejlesztési feladatok és felújítási célok tervezésénél elsősorban a korábban vállalt kötelezettségek, a 2013. évben megkezdett, illetve folyamatban lévő feladatok forrásigényét szükséges biztosítani. Elsőbbséget kell továbbá biztosítani a szükségesnek ítélt arányos fejlesztést szolgáló beruházási és felújítási feladatoknak. Az új beruházások tervezésénél különös figyelmet kell fordítani a megvalósuló beruházások fenntarthatóságának pénzügyi hatásaira.

Határidő: 2014. január 15.

Felelős : Bécs Tiborné polgármester

7.) A 2014. évi költségvetési rendeletben az előre nem tervezhető feladatok ellátása érdekében és az esetlegesen elmaradó bevételek pótlására lehetőségekhez mérten céltartalékot kell képezni.

Határidő: 2014. évi költségvetés elfogadása

Felelős : Bécs Tiborné polgármester

 

2./ IKSZT pályázat kivitelezőjéről döntés

Előadó: Bécs Tiborné

 

Bécs Tiborné polgármester elmondta, hogy a Támogató Szervezet a benyújtott módosított műszaki tartalmat 2013.október 10 – én kelt határozatában jóváhagyta, így a közbeszerzési eljárás során lefolytatandó tárgyalás új időpontjáról az Ajánlatkérő 2013.október15 – én értesítette az Ajánlattevőket. Egyidejűleg megküldte (LÉSZ Kft.; Cseke Kft.; Útalap Építőipari Kft.) számukra a változtatásoknak megfelelően átdolgozott módosított Ajánlattételi dokumentációt és tételes költségvetést.

A tárgyalás, helye időpontja: 2013.október 24. 9:00 óra a Zalaber Kft., – az Ajánlatkérő nevében és képviseletében eljáró – hivatali helyisége.

Az Ajánlattevők közül a Cseke Kft. képviselője jelent meg, aki a helyszíni tárgyaláson módosította ajánlatát.

A tárgyalást követő értékelés alapján mindhárom Ajánlattevő érvényes ajánlatott nyújtott be, és alkalmas a kivitelezési munkálatok elvégzésére.

Az ajánlati árak tekintetében a Cseke Kft. ajánlata a legkedvezőbb.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúan (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 51/2013. (X.30.) számú határozata

A Kustánszeg IKSZT kialakítása kivitelezési munkálatainak elvégzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertesének a Cseke Kft. – t mint Ajánlattevőt, 16.371.986 Ft. tekinti.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy nem kell hitelt felvennünk, mert a Zalavíz Zrt. központi pénzügyi alapjából 4.100.000.- Ft-ot kaptunk.

 

 

3./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy érkezett egy levél a Zalaispa-tól, amiben kérik, hogy a képviselő-testület tagjai támogassák a KEOP-1.1.1/C/13 pályázatot.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 52/2013. (X.30.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtását. Kustánszeg Község Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, az üzemeltetési koncepciót ismeri. Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.

 

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás kéri, hogy a képviselő-testület hozzon határozatot a Társulási Tanács hatásköre az intézmény alapító okiratának elfogadásáról és módosításáról, megszüntető okiratának kiadásáról, Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról, az intézmény költségvetésének elfogadásáról, létszámának meghatározásáról a vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározottak szerint.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 53/2013. (X.30.) számú határozata

I.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak, a 2013. június 26-i ülésén elfogadott társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja:

 

1. A társulási megállapodás V. fejezetének 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.3.A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény irányítói feladat- és jogkörét a Társulási Tanács gyakorolja. A Társulási Tanács hatásköre az intézmény alapító okiratának elfogadása és módosítása, megszüntető okiratának kiadása, Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása, az intézmény költségvetésének elfogadása, létszámának meghatározása a vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározottak szerint.

2. A társulási megállapodás VI. fejezetének 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

8. A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozattal hozza.

Az elnök és az alelnök megválasztásáról titkos szavazással dönt. A Társulási Tanács a 14. és 15. pontban foglalt ügyekben titkos szavazást tarthat.

 

3. A társulási megállapodás 1. és 2. sz. melléklete helyébe jelen előterjesztéshez csatolt 1. és 2. sz. melléklet lép.

 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

 

Határidő: 2013. október 31.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

II.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását 2013. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

 

1. A társulási megállapodás II. fejezetének 1. és 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A Társulás célja

A térségben működő települési önkormányzatok a Társulást foglalkoztatási feladatok végrehajtására, továbbá a térség összehangolt fejlesztésének előmozdítására hozzák létre.

 

2. A társulás feladata és a szolgáltatásai igénybevételének feltételei

A Társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodik az alábbi, feladatkörbe tartozó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról:

2.1. területfejlesztés,

2.2.

2.3.

2.4. foglalkoztatás,

2.5.

 

Az e megállapodásban foglalt feladatok ellátását vállaló települési önkormányzatok kimutatását jelen társulási megállapodás 1. sz. függeléke tartalmazza.

 

2. A társulási megállapodás II. fejezetének 2.2. pontja (Szociális alapszolgáltatási feladatok), 2.3. pontja (Gyermekjóléti alapellátási feladatok), 2.5. pontja (Gyepmesteri feladatok), 3. pontja (A társulás szolgáltatásai igénybevételének feltételei) és 4. pontja (A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja) hatályát veszti.

 

3. A társulási megállapodás III. fejezetének 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

1.3. A Társuláshoz való csatlakozást a Társulás tagjai azon települési önkormányzatok részére teszik lehetővé, amelyek:

elfogadják a Társulás célját,

jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el,

érintettség esetén vállalják a cél megvalósításához szükséges többletforrás megfizetését.

4. A társulási megállapodás III. fejezetének 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

2.1. A Társulás bármelyik tagja a naptári év június 30-ával, illetve az utolsó napjával a képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozatával a Társulásból kiválhat. A kiválásról szóló határozatot legalább 6 hónappal korábban kell meghozni és a Társulási Tanáccsal közölni. A kiváló tag köteles érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás megfizetésének teljesítésére.

 

5. A társulási megállapodás IV. fejezetének 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2. A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza:

a tagönkormányzat megnevezését, székhelyét, lakosságszámát,

a Társulásba való belépés időpontját,

a Társulás által ellátott feladatok közül a tag által vállalt feladatot (feladatokat),

a cél megvalósításához szükséges többletforrás összegét, és befizetésének időpontját,

a támogatásként kapott összeget, visszatérítendő támogatás esetében a visszafizetési kötelezettség teljesítését,

a szavazati jogosultságot és a szavazati jog mértékét,

a tagság megszűnésének időpontját.

6. A társulási megállapodás V. fejezetének címe és a cím alatti szövegrésze az alábbiak szerint módosul:

A TÁRSULÁS SZERVEI ÉS NONPROFIT SZERVEZETE

A Társulás szervei:

1. a Társulási Tanács,

2. a Társulás elnöke,

3. a Társulás alelnöke,

4. a Társulás bizottságai,

A Társulás nonprofit szervezete:

Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

7. A társulási megállapodás V. fejezete 1.5. pontjának b) alpontja az alábbiak szerint módosul:

 

b) érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás összegének megállapítása,

 

8. A társulási megállapodás V. fejezetének 4. pontja (A Társulás bizottságai) alatti szövegrész az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a 4.2. pont hatályát veszti.

4. A Társulás bizottságai

A Társulás az alábbi bizottságokat hozza létre:

4.1. Elnökségi Bizottság

4.2.

4.3. Pénzügyi Bizottság

 

 

9. A társulási megállapodás V. fejezetének 4.1.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

4.1.5. A Társulás Elnökségi Bizottsága segíti a Társulás elnökének és alelnökének a munkáját, közreműködik a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében, kapcsolatot tart a Tanács tagjaival, és közreműködik a döntések végrehajtásában.

 

10. A társulási megállapodás V. fejezetének 4.3.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

4.3.7. A bizottság fő feladata, hogy ellenőrizze a Társulás és szervei és nonprofit szervezete pénzügyi tevékenységét, gazdálkodásának törvényességét. Előzetesen véleményezze, illetve megtárgyalja az éves költségvetést és a zárszámadást. A Pénzügyi Bizottság feladata továbbá érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetésének ellenőrzése.

11. A társulási megállapodás V. fejezetének 5. pontja hatályát veszti.

 

 

12. A társulási megállapodás VI. fejezetének 6.7. pontja az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a 6.9. pontja hatályát veszti:

 

6.7. érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás megállapításakor, és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségek megállapításakor,

 

13. A társulási megállapodás VI. fejezetének 7. pontja hatályát veszti.

14. A társulási megállapodás VII. fejezetének 1. pontja az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a 2.1.1. és 2.1.2. pontja hatályát veszti.

1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás működési költségeinek biztosítása érdekében a települési önkormányzatok tagi hozzájárulást nem fizetnek, annak fedezetét a Társulás tartaléka terhére biztosítja.

 

15. A társulási megállapodás 1. sz. függeléke helyébe jelen társulási megállapodás 1. sz. függeléke lép, egyidejűleg a 2. sz. függelék hatályát veszti.

 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

 

Határidő: 2013. október 31.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

 

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását el kell fogadni. A társulásba delegálni kell kettő főt, aki a polgármester és állandó helyettesként az alpolgármester lehet.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 54/2013. (X.30.) számú határozata

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-92.§-ában foglalt rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás – társulási megállapodást a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2013. október 15-én tartott ülésén elfogadta.

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába Bécs Tiborné polgármestert, állandó helyettesként Srágli Mónika alpolgármestert delegálja.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

 

Határidő: 2013. október 30

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

 

Bécs Tiborné felkérte Fazekas István jegyző urat, hogy tájékoztassa a képviselő-tagokat a vis-maior pályázatról. Fazekas István elmondta, hogy a 2013. augusztus 28-i felhőszakadás során keletkezett károk miatt vis-maior pályázatot adtunk be. Reméljük, hogy megnyerjük a pályázatot.

 

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Telenor bázisállomástól kaptunk levelet, amelyben árajánlatot kaptunk a bérleti szerződés meghosszabbítására. A bérleti díj Kustánszeg részére jelenleg bruttó: 339.652,- Ft lenne.

 

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy Magai Ágota Becsvölgye Község Polgármestere megkeresett bennünk, hogy az Önkéntes program keretében 75.000,- Ft értékben eszköz beszerzésére van lehetőség. Véleménye szerint fűnyírót kellene venni, mert a régiek elhasználódtak.

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy az augusztus 28-i felhőszakadás során megsemmisült hidat megcsinálták, így a földtulajdonosok már használhatják.

 

2013. október 23-án önkéntes munka keretében virágokat ültettek az Önkormányzatnál, Hősi halottak emlékműjénél és a kopjafánál.

 

2013. november 01-től 2014. április 30-ig 5 fő közmunkás alkalmazhatunk, akik novemberben és áprilisban dolgoznak közmunkásként a faluban, a köztes időben pedig tanfolyamra járnak majd. Télen, amikor hóesés van, akkor nincs közmunkás, így nem tudjuk, hogy ki fog havat lapátolni a közterületeken.

 

Kaptunk egy levelet a Nemzeti Művelődési Intézettől, akik által 1 fő munkást lehetett felvenni. Ide magasabb végzettségű embert kellett keresnünk, aki irodai munkát is eltud végezni.

 

2013. december 15-én „Karácsonyvárás” nevű rendezvényt tartunk a kultúrházban, amelyet LEADER pályázaton nyertünk. A rendezvényen fellép Magyar Rózsa előadó művész, Bálint Csaba színész, valamint helyi iskolások és óvodások.

 

2013. december 08-án a Református Egyház által karácsonyi ünnepély lenne a kultúrházban, amely 45 perces énekes műsort tartalmaz. Kérdésem az lenne, hogy kérjünk-e bérleti díjat az egyháztól, és mennyit? Döntés a következő ülésen lesz.

 

2013. december 06-án ismét, mint minden évben Mikulás lesz. Ki legyen a Falu Mikulás?

 

Tavaly is volt és idén is szeretném, ha minden olyan család, ahol van tanuló gyerek, kapjon 10.000,- Ft-ot Karácsony előtt.

Srágli Mónika: Azok is, ahol főiskolára jár a gyerek, vagy van korhatár?

Bécs Tiborné: Azok is ahol főiskolás gyerek van, és nincs korhatárhoz kötve.

Döntés következő ülésen.

 

2013. október 28. hajnalán ismét tűz volt községünkben, ahol egy melléképület égett le. Javaslom, hogy a károsultnak adjunk 50.000.- Ft rendkívüli segélyt az Önkormányzat részéről.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület 3 igen, és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 55/2013. (X.30.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata Horváth Gyula Kustánszeg Kossuth utca 81. szám alatti lakos 50.000.- Ft rendkívüli segélyben részesíti.

Utasítja a polgármestert, hogy a rendkívüli segély kifizetéséről gondoskodjon.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

Határidő: 2013. november 05.

 

Bécs Tiboré elmondta, hogy a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás társulási megállapodásának módosításáról szavazni kell és határozatot kell hozni.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen) szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 56/2013. (X.30.) számú határozata

Kustánszeg Község- testülete a belső ellenőrzési feladat ellátására, köztisztviselő közös foglalkoztatásával 2004. május 19-én létrejött Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás – Közép- Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanácsa által 2013. október 24. napján módosított és elfogadott – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – jegyzőkönyvhöz mellékelt – társulási megállapodást 2014. január 01-i hatállyal elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. november 30.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

 

Több napirend és hozzászólás nem volt Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

Kmf.

Bécs Tiborné Fazekas István

polgármester jegyző