J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2013. október 09. napján megtartott

rendkívüli nyilvános üléséről

Határozat: 48/2013.(X.09.)

49/2013.(X.09.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzata 2013. 10. 09-i rendkívüli ülésén

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Srágli Mónika, Gyenese Norbert, Lakatos Dezső képviselők, Fazekas István jegyző.

Távol volt: Id. Pulger István képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre:

Napirendi pontok:

1./ Hitel felvételről döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

2./2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése és elbírálásának részletes feltételei

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

1./ Hitel felvételről döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér nevű beruházáshoz 20.750.000.- Ft összegű éven belüli lejáratú hitelt kell felvenni. A hitelt futamideje a szerződés megkötésétől 2014. augusztus 31-ig szól.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 48/2013. (X.09.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 20.750.000.- Ft összegű éven belüli lejáratú hitel felvételéről döntött az önkormányzat által IKSZT beruházáshoz elnyert EMVA támogatás megelőlegezésére.

 

A hitel futamideje: szerződéskötéstől 2014. augusztus 31-ig

A 20.750.000.- Ft összegű hitel visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat IKSZT .(pályázat megnevezése) keretében elnyert „Kustánszeg Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása” című 23.056.460.-Ft támogatást az OTP Bank Nyrt-re engedményezi.

 

 

A hitel és járulékai megfizetésének további biztosítékául az önkormányzat az állami hozzájáruláson, állami támogatáson, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételein kívüli valamennyi költségvetési bevételeit ajánlja fel.

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztéshez igényelt támogatás megelőlegező hitelen felül szükséges forrást ( 9.286.456.-Ft-ot) a költségvetés terhére biztosítja.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

 

Az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a határozatban szereplő feltételekkel történő hitel felvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.

 

 

 

2./2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése és elbírálásának részletes feltételei

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy van egy pályázati lehetőség, amely az víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról, illetve az egészséges ivóvíz ellátásról szól. Véleménye szerint a pályázatot megkellene szavazni, mert a községnek ez fontos lenne.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 49/2013. (X.09.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 90/2013. (X. 7.) VM rendelet szerinti pályázatot nyújt be, felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

 

Több napirend és hozzászólás nem volt Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné Fazekas István

polgármester jegyző