Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról.

Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Kustánszeg Község közigazgatási területén kiterjed a magánszemélyekre, birtokosra, használóra, jogi személyekre, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, amelyek a település területén telephellyel rendelkeznek, illetve amelyek állandó, vagy ideiglenes jelleggel a település területén tartózkodnak és tevékenykednek (továbbiakban ingatlantulajdonos).

(2) Kustánszeg Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(3) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokkal összefüggő tevékenységekre és a folyékony hulladék elszállítására.

(5) A jelen rendeletben szabályozott közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonosnak egész évben kötelező.

(6) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által

engedélyezett – települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési

berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, azok az (5) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési hulladékok ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.

(7) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

II. fejezet

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

2. §

(1) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató Zala-Depo Kft (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.)

(a továbbiakban: Közszolgáltató).

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezésére kijelölt hely a zalaegerszegi Zala-Depo Kft tulajdonában levő hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet a Közszolgáltató, az általa összegyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezése céljából köteles igénybe venni.

(3) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék

kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

Feladata e tekintetben különösen:

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres

begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b) a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, a Szolgáltatóval szerződés

megkötése,

c) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása,

d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, – a jogszabályban meghatározott

hatósági jogkörök gyakorlása;

(4) A közszolgáltatás az annak ellátására feljogosított Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására.

Az ingatlantulajdonosok kötelezettségei

3. §

(1) Az ingatlantulajdonosok kötelesek a keletkező települési szilárd hulladékot az e

rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni.

Alapvető kötelességük e tekintetben, hogy:

a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtsék, illetve tárolják,

b) a keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett

közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben

feljogosított hulladékkezelőnek átadni.

(2) Kustánszeg község közigazgatási területén háztartásonként a kötelezően igénybe

veendő űrtartalom 60 liter vagy 80 liter vagy 120 liter.

(3) Kötelesek a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válnak; meg kell jelölniük egyben az ingatlanon nem rendszeres szilárd hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.

(4) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

(5) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra nem a helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe.

III. Fejezet

 

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje

4. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az Önkormányzat útján az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján, tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat – változás esetén is – az Önkormányzat útján értesíteni.

(4) A hulladékszállítás rendjét – gyűjtési gyakoriság, útvonal és időpont – az Önkormányzat a közszolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá.

(5) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét a

szolgáltatást igénybevevő köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. Köteles megjelölni

azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.

(6) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató a szolgáltatást igénybevevőket – a változás bekövetkezte előtt – az Önkormányzat útján írásban értesíteni köteles.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlantulajdonosokra a Hgt. 51. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség nem terjed ki; a náluk keletkező hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Közszolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik.

Adatvédelem, adatkezelés

5. §

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Hgt. 23. § g) pontja alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.

(2) A Közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(3) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel.

(5) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

A közszolgáltatás kötelező igénybevétele

6. §

(1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat.

(2) Gazdálkodó szervezet vonatkozásában a szerződés megkötésével jön létre a szolgáltatási jogviszony, a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató és az igénybevevő közötti egyedi megállapodás rögzíti.

(3) Az (1) bekezdés szerint létrejövő jogviszony esetén a Közszolgáltató jelen rendelet szerint köteles szolgáltatni, az ingatlantulajdonos pedig a rendelet szerinti díjat fizetni.

(4) Jelen rendelet alkalmazása szerint az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti szerződés főbb tartalmi elemei a következők:

a) a szerződő felek megnevezése, címe;

b) a szolgáltatással érintett ingatlan megnevezése, címe;

c) a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettségvállalás;

d) a szállítás helye és gyakorisága;

e) a gyűjtőedény használatára, a ki- és behelyezésre vonatkozó kötelezettségek;

f) a szolgáltatási díj megállapításának alapja;

g) a változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség;

h) a szolgáltatási díj megfizetésének módja, határideje;

i) a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményei;

j) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható késedelmi kamat mértéke.

A gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

7. §

(1) A szolgáltatást igénybevevők a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve

elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, vagy hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákot kötelesek igénybe venni.

A közszolgáltatásban használható edényzetek űrtartalma az alábbi:

a) 60 literes gyűjtőedény,

b) 80 literes gyűjtőedény,

c) 120 literes gyűjtőedény,

d) az egyszeri gyűjtőedény ürítés mértékét meghaladó többlet háztartási hulladék

elszállítására, a Közszolgáltató által forgalmazott, hulladékgyűjtő műanyag zsák.

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.

(3) A hulladékszállítás heti egy alkalommal történik, a Közszolgáltató és az Önkormányzat által egyeztetett szállítási napon.

4) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére egyszeri díj fizetése mellett, Milejszeg település Faluházban a műanyag zsák beszerezhető. A zsák forgalmi ára magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét.

A gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

8. §

(1) A szolgáltatást igénybevevő az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül

köteles elhelyezni.

(2) Az igénybevevő köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

(3) A gyűjtőedényt a szállítási napon 7.00 órától lehet kihelyezni a közterületre, és a szállítást követően még a szállítás napján köteles azt onnan visszavinni.

(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület

szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

9. §

(1) A szolgáltatást igénybevevő köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

(2)A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett

szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

10. §

(1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, a szolgáltatást igénybevevő a köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

(2) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

Szelektív hulladékgyűjtés

11. §

(1) A hulladékgyűjtő szigeten csak a települési szilárd hulladék hasznosítható

összetevőinek begyűjtése történhet. (színes üveg, fehér üveg, papír, műanyag).

(2) A szelektív hulladékkezelés (gyűjtés, előkészítés, hasznosításra történő átadás) kialakítása, üzemeltetése a hulladékkezelési közszolgáltatás részeként a Közszolgáltató feladata, figyelembe véve a szerződésben foglaltakat.

(3) A Közszolgáltató a szelektívhulladék-gyűjtő szigetekről a hulladékot a gyűjtősziget edényzeteiből rendszeresen összegyűjti és gépparkjának igénybevételével elszállítja, majd a hulladékhasznosítónak átadja az összegyűjtött hulladékot.

(4) A szelektívhulladék-gyűjtők pótlásáról, javításáról, fertőtlenítő mosásáról, tisztántartásáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(5) Az ingatlantulajdonosok kötelesek együttműködni a hulladékok mennyiségi csökkentését célzó kezdeményezésekben, különösen a szelektív hulladékgyűjtésben.

A lomtalanítás

12. §

(1) Az Önkormányzat a lakosság igénye szerint évente legalább egy alkalommal, előzetes kihirdetést követően lomtalanítást szervez.

A lom elszállítása ingatlanonként díjmentes.

(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi.

(3) A lomtalanítás pontos időpontját annak megkezdése előtt 15 nappal a Közszolgáltató az Önkormányzat útján hirdetmény formájában közli a lakossággal.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és

gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

A zöld hulladék elszállítása

13. §

(1) A kerti zöld hulladékot lehetőség szerint komposztálni kell. A komposztálás helyét úgy kell kialakítani, hogy az a szomszédos ingatlanok telekhatárától legalább 1 m távolságban helyezkedjen el.

(2) Amennyiben erre nincs lehetőség, a zöldhulladék évente két alkalommal történő összegyűjtéséről a Közszolgáltató gondoskodik.

(3) A zöldhulladék szállítás pontos időpontját annak megkezdése előtt 15 nappal a Közszolgáltató az Önkormányzat útján hirdetmény formájában közli a lakossággal.

(4) A zöldhulladék a háztartási hulladékszállítás keretén belül, a hulladékgyűjtő edény űrtartalmának legfeljebb 30%-át teheti ki.

(5) Az ingatlan tulajdonosa a rothadó, vagy a kellemetlen szagot árasztó hulladék elszállításról, megsemmisítéséről azonnal köteles gondoskodni.

A települési szilárd hulladék elszállításának megtagadása

14. §

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha

a) nem a Közszolgáltató célgépéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra, vagy az túltelítettség miatt nem zárható le, továbbá ha az nem háztartási hulladékot tartalmaz,

b) a szállításra átadott hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző

személyek életében, testi épségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, illetve az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti;

c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedényzet mérgező, robbanó,

folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd

hulladékkal együtt nem gyűjthető, illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül

települési szilárd hulladéknak.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató a szolgáltatást igénybevevőt és a Közös Hivatalt haladéktalanul – írásban – értesíti az elszállítás megtagadásának tényéről és okáról. A szolgáltatást igénybevevő a megtagadási okot maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha a szolgáltatást igénybevevő e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb időpontjáig nem tesz eleget, a közszolgáltató a szolgáltatást igénybevevő költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti vagy megszüntetteti, s az azzal kapcsolatban felmerült költségét a Közszolgáltató külön tételként érvényesíti.

A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok

15. §

(1) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik

igénybe, a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a

tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként

nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni.

(2) A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek az Önkormányzatot tájékoztatni.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

16. §

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények működése során keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13. § (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni.

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa

a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

(4) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Közszolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.

(5) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a

szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más

környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

17. §

(1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a Közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű, és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt a megbízó rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanítóhelyen történő elhelyezéséről.

(2) Építési törmelék – mint hulladék elszállítására – az ingatlan tulajdonosa, illetőleg azt köteles, akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett.

(3) A szolgáltatást igénybevevő a Közszolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni.

 

18. §

(1) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati

hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.

(2) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával

helyezhet ki:

a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító

jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor

haladéktalanul megtörténhessen;

b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti

forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni;

c) egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.

(3) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell

tüntetni a szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet nevét, cégnevét, címét,

telefonszámát és a konténer azonosító számát.

IV. Fejezet

 

 

Általános, jogi felelősség

19. §

Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a Hgt-ben, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel tartozik.

 

 

Hulladékgazdálkodási bírság

20. §

(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával

a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági

határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy

nem megfelelően tesz eleget,

b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási

tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően

végez,

c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet

veszélyezteti, károsítja, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki a rá vonatkozó külön jogszabályok szerint.

(3) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

(4) A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás.

V. Fejezet

Értelmező rendelkezések

21. §

(1) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó- rendszeresen vagy

alkalmilag képződő – szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot és a radioaktív hulladékot;

(2) Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan magántulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;

(3) Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el;

(4) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, vagy használatában ingatlan található.

(5) Gazdálkodó szervezet: A gazdasági szervezetek gyűjtőfogalma a magyar polgári jogban. A meghatározást a többször módosított Polgári Törvénykönyvről szóló

1959. évi IV. törvény 685. § c) pontja tartalmazza. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz.

(6) Ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és kijelölt lerakóhely, létesítmény;

(7) Hasznosítóhely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a

termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és erre kijelölt létesítmény;

(8) Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja;

(9) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;

(10) Szelektív gyűjtés: hulladékok fajtánként elkülönített gyűjtése a hulladék hasznosításának, kezelhetőségének elősegítése érdekében;

(11) Szelektívhulladék gyűjtő sziget: a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel;

(12) Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés elhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;

(13) Közszolgáltató: Zala-Depo Kft, a település

közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő;

(14) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd hulladéknak a feljogosított

Közszolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése;

(15) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos és gazdálkodó szervezet által a közszolgáltatás igénybevételéért az Önkormányzatnak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.

(16) Közigazgatási terület: a község Önkormányzatának működési területe, mely belterületből (beépített és beépítésre szánt terület) és külterületből (belterületen kívüli terület) áll.

(17) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi

földrészlet (közút, járda, park) továbbá az építmények közhasználatra átadott része, mely rendeltetés szerint használható.

(18) Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

24. §

(1) Ez a rendelet 2013. december 11. napján lép hatályba.

Bécs Tiborné Fazekas István

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. december 10. napján kihirdetésre került.

Fazekas István

jegyző