Előterjesztés

Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.augusztus 26-án

tartandó ülésére

 

 

a szociális gondoskodásról szóló 3/2007(II.5.) rendelet-módositásának megvitatása

Előterjesztő: Bécs Tiborné polgármester

Készítette: Fazekas István jegyző

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kustánszeg Önkormányzata Képviselő–testülete 2007. Február 4-én alkotta meg a szociális gondoskodásról szóló 3/2007(II.5.) számú önkormányzati rendeletet.

A szociális gondoskodás keretébe tartozó egyes ellátásokra vonatkozó jelentős jogszabályi változás, és a rendelet elfogadása óta eltelt hat év tapasztalatai indokolják a korábbi rendelet módosítását.

Különösen indokolt elemi kár esetén adható átmeneti segély szabályozása.

Emelni szükséges a maximálisan adható segély felső határát.

Kustánszeg Önkormányzata Képviselő–testülete 5/2013. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodásról szóló 3/2007(II.5.) számú rendelet módosításáról

Kustánszeg Önkormányzata Képviselő–testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1)–(2) bekezdésében,eljárva a képviselő – testület feladatkörébe tartozó szociális gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A szociális gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2007(II.5.) rendelet (a továbbiakban Szr.) 19.§.(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

19.§.

(4) A segély összege egy alkalommal 5.000.-Ft-tól 300.000.-Ft-ig terjedhet.

A segély összege naptári évenként 300.000.-Ft-nál több nem lehet.

2.§.(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2)A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Bécs Tiborné Fazekas István

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve!

2013. szeptember 10.

Fazekas István

jegyző

Indokolás

az 1.§-hoz

A rendelet módositás az átmeneti segély felsőhatárát 300.000 Ft-ra javasolja mnódositani.

a 2.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz, valamint megteremti a feltételeit a már folyamatban lévő ügyeknél a javasolt módositás figyelembe vételét.

Hatás vizsgálat

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti hatása, egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatása:

A rendelet társadalmi, gazdasági hatása, hogy a szociális gondoskodás jobban igazodik az ellátást igénybevevők jövedelmi és anyagi helyzetéhez.Lehetővé teszi rendkivüli helyzetben az anyagi segitést A rendelet költségvetési hatásaA rendelet elfogadásának környezeti hatása, egészségi következménye nincs. A rendszer működésével kapcsolatos adminisztratív terhek nem változnak.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A javaslatok elfogadása nyomán biztonságosan és rugalmasabb működtethető a helyi szociálpolitikai intézményrendszer. A szabályozás felülvizsgálatának elmaradása esetén a helyi szociális rendszer szolgáltatási színvonala jelentős mértékben romlana.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: Az új szabályok alkalmazásához nem szükségesek újabb munkaszervezési és pénzügyi intézkedések, a végrehajtáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak.