J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2013. október 02. napján megtartott

rendkívüli nyilvános üléséről

Rendelet: 10/2013. (X.03.) B1

Határozat: 40/2013.(X.02.) A15

41/2013.(X.02.) A15

42/2013.(X.02.) A15

43/2013.(X.02.) E15

44/2013.(X.02.) B9

45/2013.(X.02.) B9

46/2013.(X.02.) E15

47/2013.(X.02.) A15

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kustánszeg Község Önkormányzata 2013. 10. 02-i rendkívüli ülésén

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Srágli Mónika, Gyenese Norbert, Lakatos Dezső képviselők, Szabó Józsefné, Fazekas István jegyző.

Távol volt: Id. Pulger István képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre:

Napirendi pontok:

1./ IKSZT pályázat eszközvásárlásról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

2./ Vis-maior pályázat

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

3./ Bursa ösztöndíj pályázathoz csatlakozás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

4./ Egyéb ügyek

A napirendi javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

 

1./ IKSZT pályázat eszközvásárlásról döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

Bécs Tiborné felkéri Szabó Józsefnét, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő-tagokat az eszközvásárlásról.

Szabó Józsefné elmondta, hogy az IKSZT pályázatnál az eszközbeszerzéshez három cég adott árajánlatot, amelyek a megadott határidőre be is érkeztek. Az eszközbeszerzés bútorzatból és számítástechnikai eszközök beszerzéséből áll. A három árajánlat közül a Prime Irodatechnika Kft. bizonyult a legkedvezőbbnek. Amikor az eszközbeszerzés lezárul, akkor kezdődhet a felújítás. Az MVH-tól várunk egy határozatot még, amely a műszaki felújításhoz tartozik, ezért kerül most első helyre az eszközvásárlás. Az új határozat nem változtatja meg a dátumokat. Tehát, kifizetési kérelmet kell benyújtani októberben, hogy az egész beruházás megvalósulhasson.

Bécs Tiborné elmondta, hogy véleménye szerint a Prime Irodatechnika Kft. ajánlatát kellene elfogadni.

Szabó Józsefné elmondta, hogy abban is kedvezőbb a Prime Irodatechnikai Kft, hogy ők vállalják az eszközök megőrzését.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 40/2013. (X.02.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete az Prime Irodatechnika Kft. 8900 Zalaegerszeg Berzsenyi u. 12. Bízza meg- az adott 4.462.000,- Ft nettó- árajánlata alapján Kustánszeg Integrált Közösségi és szolgáltató Tér kialakítása során eszközbeszerzésre.

1. Részfeladat: Bútor beszerzés

2. Részfeladat: Számítástechnikai eszközök és szórakoztató elektronika beszerzése.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a szerződést megkösse.

 

 

2./ Vis-maior pályázat

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

2013. augusztus 28-án volt a felhőszakadás, amelynek során nagy kár ért bennünket. A szakértők felmérték a károkat. Az EBR rendszerben kellett rögzíteni a károkat, amelyet augusztus 28-án már meg is tettünk. Miután megkaptuk a jegyzőkönyvet, azután újra rögzíteni kellett az adatokat az EBR rendszerbe, így a héten már be szeretnénk adni a Vis-maior pályázatot. A pályázatot 25.000.000,- Ft-ról adtuk be, ahol a támogatás 90% lenne, így az Önkormányzatot 10% önrész terhelné. A pályázat benyújtása után 90 napot kell várni a miniszter elbírálására.

Fazekas István elmondta, hogy eléggé megszigorították a Vis-maior pályázatoknak az elbírálási feltételeit. Nagyon sok munkát kellett belefektetnünk, hogy eddig eljussunk és testület elé hozzuk. Kettő féle támogatottságra lehet benyújtani a pályázatot. Az egyik 70%-os , a másik pedig 90%-os támogatottság. Amit régen 100%-ban támogatott az állam, azt most már legkedvezőbb helyzetben is csak 90%-ban támogat. Javaslom, hogy a 90%-os, azaz a 24.786.647,- Ft-os támogatásra, illetve annak 10%-os önrészére a 2.478.665,- Ft-ra adjuk be a pályázatot.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 41/2013. (X.02.) számú határozata

A Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: 2013. augusztus 28-án Kustánszegen a hírtelen lezúduló felhőszakadás okozott az önkormányzati tulajdonban lévő területeken jelentős károkat.

Helye: 8919 Kustánszeg, Petőfi u. (59 hrsz), Táncsics u. (174 hrsz), Jókai u. (111 hrsz) helyreállítása gépkocsibejáró hídjainak elkészítése , Dózsa u. (146 hrsz), Tölgyfa u. (1246 hrsz) helyreállítása

A káresemény forrásösszetétele:

 

Megnevezés

2013. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

2.478.665 Ft

10%

Biztosító kártérítése

0 Ft

0%

Egyéb forrás

0 Ft

0%

Vis maior támogatási igény

22.307.979 Ft

90%

Források összesen

24.786.644 Ft

100%

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 24.786.644 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja.

A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

§ A károsodott épület az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja.

§ A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik.

 

Biztosító Társaság megnevezése

Biztosítási szerződés száma

 

§ Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó.

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

§ Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

§ Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni.

§ A testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013.(X.03.) számú Költségvetési Rendeletében.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

 

 

3./ Bursa ösztöndíj pályázathoz csatlakozás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy az idei Bursa ösztöndíj pályázatban bent voltunk, amelyet újra meg kell szavazni. A kérelmek benyújtását novemberben kell beadni.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 42/2013. (X.02.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot 2014. évi fordulójához csatlakozik.

 

 

 

 

4./ Egyéb ügyek

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

 

Fazekas István megkérte a képviselő-testületi tagokat, hogy az idei évi költségvetést módosítsa. Ennek oka az IKSZT pályázat kivitelezésének megkezdése, illetve a Vis-maior pályázathoz szükséges önerőnek a költségvetési rendeletben történő megjelenítése.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő rendelet alkotta:

 

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 10/2013. (X.03.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2013.(X.03.) számú önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Fazekas István elmondta, hogy 2013. szeptember 30-án tárgyaltunk Becsvölgye Község Polgármesterével a vízi közmű ügyével kapcsolatban. 2011-ben megjelent egy jogszabály, amelyben leírják, hogy ha a vízi körmű rendszer több tulajdonossal rendelkezik, akkor a szolgáltató azzal a tulajdonossal tárgyal, akinek a legtöbb tulajdoni hányada van. A mi esetünkben úgy néz ki a dolog, hogy Becsvölgye tulajdoni hányada 60%, Kustánszegé pedig 40%. A tárgyalás során Becsvölgye Község Polgármesterének olyan javaslatot tettünk, hogy a képviselet úgy történjen, hogy mind a kettő tulajdonos el tudja látni feladatokat és oldjuk meg a problémát úgy, hogy az önkormányzatok a saját településére kiterjedően képviseli a szolgáltató előtt a jogait, és a kötelezettségeit.

Fazekas István elmondta, hogy a söjtöri székhelyű Belső ellenőrzési Társulás kéri, hogy a társuláshoz négy új település szeretne csatlakozni, amelyről képviselő-testületi határozatot kell hoznunk.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az előterjesztést a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 43/2013. (X.02.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a söjtöri székhelyű Közép Zala Belsőellenőrzési Társuláshoz való csatlakozását Becsvölgye, Csertalakos, Gutorfölde és Szentpéterfölde településeknek elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá.

 

 

Fazekas István elmondta, hogy egy képzés indul, amelyre lehet jelentkezni. A képzésen napi 5 órába, novemberi kezdéssel, olyan személyek jelentkezését várják, akik a feltételeknek megfelelnek, tehát 8 általános iskolai végzettséggel vagy annál kevesebben rendelkeznek, vagy 50 év feletti, vagy legalább 6 hónapja álláskereső. A tanfolyam során támogatást is kapnak a résztvevők. A helyi lakosok között is biztos vannak olyanok, aki szívesen elmennének egy ilyen tanfolyamra.

 

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy a 2013. augusztus 28-án történt felhőszakadás során egy hidat teljesen szétszedett a lezúduló víz. Ezt a hidat meg kell csinálni, mert a termőföldekre csak ezen a hídon lehet bejutni. Kértem egy helyi vállalkozótól árajánlatot faanyagra. Szavaznunk kell róla, hogy megrendelhetem-e a fát.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel a döntést, amit a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen) a következő határozatot hozata:

Kustánszeg Község Önkormányzata 44/2013. (X.02.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a nyári felhőszakadás következtében megsemmisült fahíd helyreállítására Bodó János által a faanyagra adott árajánlatot az ajánlattal egyezően elfogadja.

Az árajánlat összege: 98.500,- Ft + Áfa.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkát rendelje meg.

 

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy 2013. október 05-én szüreti felvonulást tartanak községünkben, amelyet este egy bál követ. A kultúrház bérléséért bérleti díjat kellene kérnünk. Javaslom, hogy a bérlés díja 10.000,- Ft legyen.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel a döntést, amit a képviselőtestület 3 igen, és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 45/2013. (X.02.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kultúrház terembérleti díját a 2013. Október 05-i rendezvényhez 10.000,- Ft-ban állapítja meg.

 

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy Kerese Krisztina cégénél lehetőség van önkéntes munkaerő igénylésére. Községünkbe 2013. október 19-én jön 7 fő önkéntes, akiket aznap vendégül kellene látnunk.

 

 

2013. október 01-től 1 fő közmunkást vehettünk fel 1 hónapra. A téli közmunkáról még semmit sem tudunk, de reméljük, hogy akkor lehet több embert alkalmazni.

 

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény által érintett 45 települési önkormányzat által létrehozott társulás keretében látja el a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel a döntést, amit a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 46/2013. (X.02.) számú határozata

Kustánszeg község Önkormányzat képviselő-testülete a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény által érintett 45 települési önkormányzat által létrehozott társulás keretében látja el a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat.

 

 

 

Bécs Tiborné tájékoztatta a képviselő-testületet a KEOP -1.1.1/C/13 pályázatról. Javasolta, hogy a pályázatot támogassák.

 

Bécs Tiborné szavazásra tette fel a döntést, amit a képviselőtestület egyhangúlag (4 igen) a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 47/2013.(X.02.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtását.

Kustánszeg Község Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, az üzemeltetési koncepciót ismeri. Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.

 

 

Több napirend és hozzászólás nem volt Bécs Tiborné polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

 

 

 

 

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné Fazekas István

polgármester jegyző